ostatní právní obory

„Velký Facebookový únik“ aneb jak si chránit soukromí na internetu

Zatímco Spojené státy americké v posledních týdnech žijí svůj sdílený sociální život na Facebooku v pobouření a ve strachu z úniku osobních údajů ve prospěch politicky profanovaných společností, většina Čechů i nadále přemýšlí, která fotografie jejich dítěte půjde nejlépe „na zeď“ vedle fotografií nového auta, babičky nebo líbajícího se páru.

Musí soud přihlédnout k tomu, zda úkon učiněný prostřednictvím datové schránky učinila osoba oprávněná jednat za právnickou osobu?

Plénum Nejvyššího soudu vydalo v lednu minulého roku sjednocující stanovisko Plsn 1/2015, jehož cílem bylo definovat a upřesnit dosud sporná pravidla elektronické komunikace mezi soudy a účastníky řízení. Jak uvedl samotný Nejvyšší soud, řešené otázky mají zásadní účinky pro podání činěná v soudních řízeních. Uvedené stanovisko však ve svém…

Obrana proti hodnocení zkoušky na vysoké škole

Již z § 62 odst. 2 písm. d) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v účinném znění (dále „zákon“) vyplývá, že „student má právo konat zkoušky za podmínek stanovených studijním programem nebo studijním a zkušebním řádem.“ Každý student vysoké školy tak nesporně má veřejné subjektivní právo na „řádný proces“ při zkoušení, a tomuto právu přísluší…

Zvukový záznam monitorovaného telefonního rozhovoru jako důkaz v civilním řízení

Předkládaný článek popisuje průběh a výsledky soudního řízení týkajícího se použití zvukového záznamu monitorovaného telefonního rozhovoru jako důkazu v civilním soudním řízení.

Využití oprávněného zájmu na zpracování osobních údajů podle GDPR

Před zahájením zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu bude muset správce vždy vyhodnotit, zda nad jeho oprávněným zájmem nepřevažují zájmy, základní práva nebo svobody subjektů, jejichž údaje jsou zpracovávány. Jestliže správce dospěje k závěru, že tyto zájmy převažují, bude muset dále zvážit, zda mu pro dané zpracování osobních…

Vznesení námitky promlčení v rozporu s dobrými mravy a jako zneužití práva

Současná judikatura je již konzistentní v tom, že vznesení námitky promlčení může být za určitých okolností považováno za výkon práva v rozporu s dobrými mravy. Zajímavým příspěvkem do této problematiky je rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. ledna 2018, sp. zn. 27 Cdo 2826/2017.

Došly peníze na staré ekologické zátěže?

Vláda schválila návrh novely zákona, který může mít podstatný dopad na řadu výrobních a průmyslových podniků v České republice. Týká se snad každého zprivatizovaného podniku, jehož areál je zatížen historickou kontaminací, kterou se český stát během procesu privatizace zavázal odstranit.

Privacy by design jako jedno z nových pravidel pro zpracování osobních údajů?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů[1], které je také známé pod svým anglickým názvem General Data Protection Regulation, resp. zkratkou GDPR, bude plně účinné od 25. května 2018. GDPR k tomuto datu jako přímo závazný evropský předpis nastaví nový právní rámec pro zpracování osobních údajů. Doprovodný český zákon, pokud jej zákonodárce do…

Jsou alternativní způsoby doručení vždy bez rizika?

Včasnost doručení vašeho podání na soud nebo správnímu orgánu je klíčová pro možný úspěch ve věci. Ať podáváte žalobu či odvolání k soudu nebo týká-li se vás řízení vedené obecním úřadem či jiným správním orgánem, jakmile doručíte písemnost pozdě, veškerá vaše snaha je rázem zbytečná. Ne všechny dostupné způsoby doručení přitom mají účinky, jež od…

Odůvodnění rozhodnutí z pohledu judikatury Ústavního soudu

Požadavek na řádné odůvodnění rozhodnutí obecných soudů patří mezi základní atributy spravedlivého procesu. Přesto je běžnou praxí, že soudy svá rozhodnutí náležitě neodůvodňují, a zatěžují tak řízení vážnou procesní vadou, což je důvodem pro napadení rozhodnutí opravným prostředkem. Tento článek stručně shrnuje dosavadní judikaturu Ústavního…

Přepravní kontrola

Před více než deseti lety byl na tomto portálu zveřejněn příspěvek [01] ohledně práv revizorů vůči černým pasažérům v MHD. Ač za uplynulou dobu byly dopravní zákony [02] několikrát novelizovány [03], není přesto článek až tak zastaralý. Ve svém příspěvku nabízím vedle aktuální legislativy i trochu jiný pohled na věc, některá odlišná stanoviska…

Nová pravidla pro německé komerční arbitráže u DIS

Nejvýznamnější rozhodčí instituce v Německu nedávno přijala zcela nová rozhodčí pravidla, která začala platit od března tohoto roku. Největší změnou, která má za cíl zvýšení transparentnosti a integrity rozhodčího řízení, je založení nového orgánu Rozhodčí rady DIS, která převezme některé povinnosti rozhodčích…

GDPR: nastane s nástupem nové regulace nedostatek pověřenců?

S účinností obecného nařízení o ochraně osobních údajů[1] („GDPR“[2] nebo „nařízení“) vznikne správcům i zpracovatelům osobních údajů řada nových povinností. Jednou z nich je dle nového právního rámce stanovená povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů („pověřenec“ nebo „DPO“[3]), která slouží zejména ke kontrole odpovědnosti.

Nejčastější pochybení zjištěná při implementaci GDPR

Dne 27. dubna 2016 bylo Evropským parlamentem a Radou EU přijato Nařízení č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, tzv. General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“ nebo „Nařízení“), jehož účinnost nastává dnem 25. 5. 2018. GDPR nepředstavuje převratnou novinku na poli ochrany osobních údajů, nicméně…

Příprava na nařízení e-privacy

Nařízení e-privacy přinese významné úpravy v oblasti ochrany práv fyzických a právnických osob využívajících služeb elektronických komunikací. Je tedy vhodné, aby poskytovatelé a uživatelé těchto služeb věnovali nařízení e-privacy pozornost.

Otázka kácení dřevin na kulturní památce

Představme si situaci. Vlastníte dům s rozsáhlou zahradou. Jak dům, tak zahrada jsou prohlášeny za kulturní památku. Na zahradě stojí letitý strom - kupříkladu Jilm (Ulmus). Bohužel vinou povětrnostních podmínek došlo k opakovanému polámání větví stromu a vy jste se dostali do situace, kdy máte strom, u kterého sice nehrozí akutní uhynutí, nicméně…

Pověřenec pro osobní údaje dle GDPR: kdy, koho a jak pověřit?

Mnohaleté zákonodárné úsilí loni vyústilo v zásadní změnu regulace ochrany osobních údajů na úrovni Evropské unie přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)…

Promlčení výkonu cizích rozhodnutí

V poslední době jsem se ve své praxi setkal s otázkou, podle jakého práva posuzujeme promlčení výkonu cizího soudního rozhodnutí, nebo přesněji práv, která byla takovým rozhodnutím přiznána. Této otázce je v české i zahraniční odborné literatuře věnováno až překvapivě málo pozornosti, přitom její praktický význam je nepochybný. V tomto příspěvku…

O lidské důstojnosti dítěte v kontextu vzdělávání aneb proč lze posilování represivních prvků ve školství považovat za cestu nejen špatným, nýbrž nepřípustným směrem?

Nedávno byl v internetových médiích publikován článek, který informoval o novém opatření, které je v současnosti v českých školách zaváděno za účelem zajištění kázně ve třídě a naplnění práva dětí na vzdělání. Tímto opatřením je zřizování speciálních místností - sboroven, do nichž může být dítě [1] v případě, že svým chováním „narušuje“ vyučovací…

Česká republika: veřejné wifi sítě a GDPR

Čím více se přibližuje květnové datum účinnosti nového evropského nařízení týkajícího se ochrany osobních dat (GDPR), tím častěji se v různých médiích objevují více či méně zasvěcené komentáře o jeho problematičnosti. Jedna z celostátních televizních stanic například zavedla takřka pravidelnou zpravodajskou rubriku, kde informuje o tom, že po 25.