ostatní právní obory

Odůvodnění rozhodnutí z pohledu judikatury Ústavního soudu

Požadavek na řádné odůvodnění rozhodnutí obecných soudů patří mezi základní atributy spravedlivého procesu. Přesto je běžnou praxí, že soudy svá rozhodnutí náležitě neodůvodňují, a zatěžují tak řízení vážnou procesní vadou, což je důvodem pro napadení rozhodnutí opravným prostředkem. Tento článek stručně shrnuje dosavadní judikaturu Ústavního…

Přepravní kontrola

Před více než deseti lety byl na tomto portálu zveřejněn příspěvek [01] ohledně práv revizorů vůči černým pasažérům v MHD. Ač za uplynulou dobu byly dopravní zákony [02] několikrát novelizovány [03], není přesto článek až tak zastaralý. Ve svém příspěvku nabízím vedle aktuální legislativy i trochu jiný pohled na věc, některá odlišná stanoviska…

Nová pravidla pro německé komerční arbitráže u DIS

Nejvýznamnější rozhodčí instituce v Německu nedávno přijala zcela nová rozhodčí pravidla, která začala platit od března tohoto roku. Největší změnou, která má za cíl zvýšení transparentnosti a integrity rozhodčího řízení, je založení nového orgánu Rozhodčí rady DIS, která převezme některé povinnosti rozhodčích…

GDPR: nastane s nástupem nové regulace nedostatek pověřenců?

S účinností obecného nařízení o ochraně osobních údajů[1] („GDPR“[2] nebo „nařízení“) vznikne správcům i zpracovatelům osobních údajů řada nových povinností. Jednou z nich je dle nového právního rámce stanovená povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů („pověřenec“ nebo „DPO“[3]), která slouží zejména ke kontrole odpovědnosti.

Nejčastější pochybení zjištěná při implementaci GDPR

Dne 27. dubna 2016 bylo Evropským parlamentem a Radou EU přijato Nařízení č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, tzv. General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“ nebo „Nařízení“), jehož účinnost nastává dnem 25. 5. 2018. GDPR nepředstavuje převratnou novinku na poli ochrany osobních údajů, nicméně…

Příprava na nařízení e-privacy

Nařízení e-privacy přinese významné úpravy v oblasti ochrany práv fyzických a právnických osob využívajících služeb elektronických komunikací. Je tedy vhodné, aby poskytovatelé a uživatelé těchto služeb věnovali nařízení e-privacy pozornost.

Otázka kácení dřevin na kulturní památce

Představme si situaci. Vlastníte dům s rozsáhlou zahradou. Jak dům, tak zahrada jsou prohlášeny za kulturní památku. Na zahradě stojí letitý strom - kupříkladu Jilm (Ulmus). Bohužel vinou povětrnostních podmínek došlo k opakovanému polámání větví stromu a vy jste se dostali do situace, kdy máte strom, u kterého sice nehrozí akutní uhynutí, nicméně…

Pověřenec pro osobní údaje dle GDPR: kdy, koho a jak pověřit?

Mnohaleté zákonodárné úsilí loni vyústilo v zásadní změnu regulace ochrany osobních údajů na úrovni Evropské unie přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)…

Promlčení výkonu cizích rozhodnutí

V poslední době jsem se ve své praxi setkal s otázkou, podle jakého práva posuzujeme promlčení výkonu cizího soudního rozhodnutí, nebo přesněji práv, která byla takovým rozhodnutím přiznána. Této otázce je v české i zahraniční odborné literatuře věnováno až překvapivě málo pozornosti, přitom její praktický význam je nepochybný. V tomto příspěvku…

O lidské důstojnosti dítěte v kontextu vzdělávání aneb proč lze posilování represivních prvků ve školství považovat za cestu nejen špatným, nýbrž nepřípustným směrem?

Nedávno byl v internetových médiích publikován článek, který informoval o novém opatření, které je v současnosti v českých školách zaváděno za účelem zajištění kázně ve třídě a naplnění práva dětí na vzdělání. Tímto opatřením je zřizování speciálních místností - sboroven, do nichž může být dítě [1] v případě, že svým chováním „narušuje“ vyučovací…

Česká republika: veřejné wifi sítě a GDPR

Čím více se přibližuje květnové datum účinnosti nového evropského nařízení týkajícího se ochrany osobních dat (GDPR), tím častěji se v různých médiích objevují více či méně zasvěcené komentáře o jeho problematičnosti. Jedna z celostátních televizních stanic například zavedla takřka pravidelnou zpravodajskou rubriku, kde informuje o tom, že po 25.

Užití náboženských symbolů a postav v reklamě – Ježíš a Marie v reklamě na oblečení

V dnešní době rostoucího trendu tzv. politické korektnosti se advokátní kanceláře i soudy stále častěji dostávají do oblasti konfliktu svobody projevu s právem na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, právem na ochranu dobré pověsti a jména osoby a v neposlední řadě také řeší konflikt svobody projevu a veřejné mravnosti. Do poslední zmíněné…

Trampoty s úplným znění územních plánů

Poslední novela stavebního zákona[1] zavedla pro obce povinnost zveřejnit jako podmínku účinnosti změny územního plánu také jeho úplné znění. Právě spojení účinnosti změny územního plánu se zveřejněním úplného znění vyvolává obavy, jaké následky může mít to, pokud zveřejněné úplné znění někdo následně…

Meziamerický soud pro lidská práva - mladší a méně zkušený kolega Evropského soudu pro lidská práva

Evropská úmluva o lidských právech a na jejím základě fungující Evropský soud pro lidská práva a jeho rozhodovací praxe jsou v českých, nejen právních, vodách velmi dobře známi. Méně známé jsou již obdobné instituce působící na odlišných kontinentech – Meziamerický soud pro lidská práva a Africký soud pro lidská práva. Stručné představení a…

Česká republika: zasílání nevyžádaných obchodních sdělení

Tzv. spamy jsou otravné. Setkal se s nimi snad každý. Nejednoho uživatele připravily o e-mailovou schránku, kdy se mu tam začalo spamů hromadit tolik, že se schránka stala nepoužitelnou. Z technického hlediska není obrana proti spamům snadná. Některé spam filtry uživateli spíše „zavaří“ než pomohou. Leckomu se již jistě stalo, že mu filtr…

Posouzení zůstavitelovy schopnosti psát a z toho vyplývající formální náležitosti závěti (smyslově postiženého nebo negramotného)

Nejvyšší soud ČR v rozsudku spis. zn. 21 Cdo 4880/2016, ze dne 30. 10. 2017, řešil otázku, zda zůstavitel, který se umí (pouze) vlastnoručně podepsat, ať již z důvodu negramotnosti nebo zdravotního postižení, musí projevit svoji poslední vůli formou notářského zápisu před svědky (či nikoliv), resp. zda je nutné tohoto zůstavitele považovat za…

PSD2 a nová platební služba: Nepřímé udělení platebního příkazu

Nepřímé udělení (dání) platebního příkazu, neboli služba iniciování platby, je dle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPS“), novou platební službou, která spočívá v dání platebního příkazu k převodu peněžních prostředků z platebního účtu jménem plátce třetí osobou rozdílnou od osoby, který pro…

Nový judikát: přístup obhajoby k dokumentům státního zastupitelství

Princip spravedlivého procesu vyžaduje, aby obhajoba mohla nezávisle přezkoumat zákonnost řízení. V řízení před Krajským soudem v Praze se podařilo prosadit zařazení rozsáhlejší korespondence mezi policejním orgánem a státním zástupcem do trestního spisu.

Stát jako podnikatel v oblasti vyhledávání ložisek nerostů a jejich těžby?

Poslední dobou se stáváme svědky snahy o posílení role státu při realizaci geologicko-průzkumných a těžebních záměrů. Řečeno jinými slovy, stát (prostřednictvím státního podniku DIAMO)[1] usiluje o to, aby získal status geologického a těžebního podnikatele se zaměřením na vyhledávání, průzkum a těžbu nerostného bohatství, resp. jeho určitého…

Vídeňský rozhodčí soud VIAC má nová pravidla pro arbitráže

Od ledna 2018 jsou účinná nová pravidla pro rozhodčí řízení a mediaci u Mezinárodního rozhodčího centra ve Vídni (VIAC). Novinky se týkají především větší efektivity řízení, posilují roli rozhodců, upravují poplatky za arbitráž a nově umožňují rozhodčímu soudu řešit rakouské domácí spory.