Znalecké dokazování v trestním řízení (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Znalecké dokazování v trestním řízení (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Autor: Marek Fryšták


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 7. 5. 2019Publikace se zabývá problematikou efektivní součinnosti orgánů činných v trestím řízení a znalců při dokazování v trestním řízení.
Hlavním cílem publikace je, aby znalci zpracovávající posudky pro potřeby trestního řízení dobře znali postavení znalce a očekávání od znaleckého dokazování v tomto typu řízení. Publikace má význam nejen teoretický, ale především praktický. Odpovídá na řadu praktických otázek, které si znalci při své činnosti kladou a potřebují na ně nalézt odpovědi.
Publikace je z hlediska tématu vysoce aktuální, neboť reaguje na současné potřeby zkvalitňování podmínek pro práci znalců a zefektivňování spolupráce orgánů činných v trestním řízení a znalců. Jasně ukazuje na potřeby dokazování, dovozuje jeho cílové chování a upozorňuje i na současné problémy související s rozvojem vědy a techniky.
Kniha je rozdělena do 18 kapitol, přičemž jednotlivé kapitoly obsahují všechny podstatné skutečnosti. Je komplexně vysvětlen význam dokazování pro splnění účelu trestního řízení, jeho struktura (vyhledávání, provedení, prověrka a vyhodnocení důkazů), souvislosti s prací kriminalistů a znalců a též jeho cílové chování v podobě druhů okolností, které jsou jak ve významu časovém, příčinném i hierarchickém. Autor neopomíjí ani historický kontext.
Znalci se často podílejí na dokazování v trestním řízení a přispívají k němu svými odbornými znalostmi, avšak běžně jsou osobami jen s určitými znalostmi práva. A proto je publikace určena především znalcům, neboť přispívá k posílení širších kompetencí znalců.

Z recenze doc. Ing. Roberta Kleduse, Ph.D.:
„Předložená monografie je věnována zejména znalcům a jejím hlavním cílem je, aby znalci, kteří zpracovávají posudky pro potřeby trestního řízení, dobře pochopili, jaké je jejich postavení v trestním řízení a co se v něm očekává od znaleckého dokazování.
Publikace současně odpovídá na řadu praktických otázek, které si znalci kladou při své činnosti a potřebují na ně nalézt odpovědi.“
 Z recenze MUDr. Mgr. Bc. Tomáše Vojtíška, Ph.D.:
„Vztah mezi znalcem a orgány činnými v trestním řízení může v praxi přinášet řadu komplikací, které jsou v textu nejen diskutovány, ale je popisováno i jejich řešení, často podložené citacemi soudních rozhodnutí. Velmi přínosná je kapitola věnující se odstraňování pochybností o správnosti, jasnosti a úplnosti znaleckého posudku v jednotlivých stadiích trestního řízení, která jsou detailně popsána.“
Celé recenze si můžete přečíst v přiložených souborech pdf.