29. 4. 2019
ID: 109207

10 otázek pro ... Michala Skřejpka

Zdroj: Michal Skřejpek

Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. je profesorem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Na katedře právních dějin se zabývá římským právem, především jeho vazbami na současné právo, veřejnými překlady pramenů římského práva. Je autorem několika učebnic, vědeckých monografií, např. Římské právo soukromé. Systém a instituce; Ius et religio; Lex et ius. Zákony a právo starověkého Říma; překlady: Justiniánské Instituce, Digesta.

1. Co máte na své práci nejraději?
Jednoznačně variabilitu. Žádný seminář ani přednáška nejsou stejné, vždy je třeba reagovat na složení i náladu studentů. Nehledě k tomu, že vědecké semináře i kavárenské semináře organizované studenty jsou něčím úplně jiným, než „normální“ výukou. Nejen proto, že témata si studenti vybírají sami, ale také s ohledem na velmi zajímavé diskuse.

2. Jak často Vás ve vašem oboru něco překvapí?

Římské právo je okouzlující v tom, že i když se jím zabýváte dlouho, stále při pozorném čtení pramenů objevujete nové informace, nebo právní konstrukce. Naposledy mě překvapila existence profesionálních potápěčů, kteří vyzdvihovali zboží z potopených lodí, nebo promyšlená konstrukce odvolacích lhůt v římském trestním právu.

3. Kdo nebo co nejvíce ovlivnilo Váš profesní život?
Náhody. Nikoli to, že jsem psal diplomovou práci z římského práva, ale že se v té době uvolnilo místo na katedře dějin státu a práva, jak se moje mateřská katedra tehdy jmenovala. Druhou náhodou bylo na počátku 90. let setkání s prof. Ankumem, který mě uvedl do mezinárodní romanistické komunity.

4. Knížka, kterou jste četl naposled?
„Roma. Il giorno primo“ (Řím. První den), kterou napsal Andrea Carandini. Je to fascinují obraz založení Říma opírající se o autorovy dvacetileté archeologické výzkumy na Palatinu. Zároveň jsem dočítal Keplerovu detektivku „Lazar“.

5. Který předmět byl na studiích Vašim nejoblíbenějším a proč? A který jste naopak neměl rád vůbec?
Určitě nikoho nepřekvapí, že jsem měl nejraději právněhistorické obory. K nim se později přiřadilo také občanské a trestní právo. V době, kdy jsem studoval, byla jedním z povinných předmětů statistika zabývající se (alespoň podle mne) přesnými výsledky, jejichž základem jsou nepřesné a často nahodilé údaje. Navíc jsem se v tomto předmětu setkal s matematikou, a tak nemůže být pochyb, který předmět jsem opravdu rád neměl.

6. Proč jste se rozhodl stát právníkem?

Naváži na předchozí otázku. Přestože jsem musel maturovat z matematiky, volil jsem na základě hořkých zkušeností obor, kde se s ní (jak jsem alespoň věřil) nesetkám. Druhým kritériem pak byla reálná možnost se na takovýto obor dostat. Historie byla tehdy zcela přeplněna. Volba tedy byla vedena zcela utilitárními až nízkými pohnutkami.

7. Kdo Vás v životě – v tom pracovním i soukromém - nejvíce motivuje?

Nad touto odpovědí nemusím vůbec přemýšlet. Vždy to byla, je a bude moje manželka, která je nejen mojí múzou, ale stejně tak i oporou.

8. Ideální způsob relaxace?

Možná to vypadá divně, ale nejlépe „vypnu“ při překládání latinských právních textů. Zmiňovat se, že kromě toho je to čas trávený se čtyřmi vnoučaty, i když je nezbytná následná rehabilitace, je snad zbytečné.

9. Kdyby pro Vás peníze nebyly vůbec důležité, co byste dělal?
Poklud by k tomu došlo, což je více než nepravděpodobné (vzhledem k výši učitelských platů to určitě nehrozí a losy nekupuji) a mohl bych si vybrat, pak určitě totéž. Jen bych si dopřával delší pobyty v Itálii, a to nejen kvůli knihovnám.

10. Jací lidé vás nejvíce dokáží rozčílit?
Nebude to odpověď nijak originální, ale jsou to hloupí lidí (zároveň bohužel také zlí až zákeřní), kteří srší sebevědomím.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz