26. 7. 2016
ID: 102348

Bulletin advokacie

Zdroj: Česká advokátní komora

eFocus

Bulletin advokacie je stavovský odborný časopis, vydávaný Českou advokátní komorou, zapsaný do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik ČR, a je držitelem prestižního ocenění Právnický časopis ČR pro rok 2011,2012, 2014, 2015 a 2016.

Z posledního čísla pro Vás vybíráme: Evidence svěřenských fondů

autor: JUDr. Tomáš Plíhal

Připravovaná vládní novela zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalších souvisejících předpisů, počítá s vytvořením evidence svěřenských fondů. Nově totiž má svěřenský fond vznikat až dnem zápisu do evidence svěřenských fondů. V případě, že byl svěřenský fond zřízen pořízením pro případ smrti, vznikne smrtí zůstavitele a do evidence svěřenských fondů se zapíše po svém vzniku.

V souvislosti s tím novela počítá s poměrně značnou změnou zákona č. 304/2014 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, který má nově nést název „zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů“ (dále jen „rejstříkový zákon“). Tato varianta byla zvolena za účelem terminologické čistoty, jelikož svěřenský fond nemá právní osobnost, a tedy se nejevilo jako vhodné pro tento non-subjekt použít pojem rejstřík.

Dle připravované novely se pak pro řízení ve věcech evidence svěřenských fondů a pro zápis notářem použijí obdobně ustanovení části druhé a třetí rejstříkového zákona, není-li to z povahy věci vyloučeno. K řízení o návrhu na zápis svěřenského fondu bude příslušný krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud svěřenského správce. K provedení prvního zápisu svěřenského fondu, který byl zřízen pořízením pro případ smrti, a k řízení o návrhu na další zápis týkající se tohoto svěřenského fondu bude příslušný krajský soud, v jehož obvodu je soud, u něhož je vedeno řízení o pozůstalosti. Účastníkem řízení bude osoba, která podala návrh na zápis svěřenského fondu, k němuž je oprávněna podle rejstříkového zákona nebo jiného zákona, a svěřenský správce. Zápis svěřenského fondu, který byl zřízen pořízením pro případ smrti, provede rejstříkový soud na podkladě usnesení soudu vydaného v řízení o pozůstalosti poté, co bylo zjištěno, že byl zřízen svěřenský fond, aniž by vydával rozhodnutí o povolení zápisu. Předseda senátu bude moci uložit pořádkovou pokutu podle § 104 rejstříkového zákona svěřenskému správci, kdy tato pokuta nebude postihovat majetek ve svěřenském fondu. Nebude-li svěřenský správce plnit povinnosti podle § 104 rejstříkového zákona opakovaně nebo bude-li takové neplnění mít závažné důsledky pro třetí osoby a bude na tom právní zájem, bude moci soud i bez návrhu zahájit řízení o zrušení svěřenského fondu. Avšak soud na tuto skutečnost svěřenského správce nejprve upozorní a poskytne mu přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků. Neodstraní-li svěřenský správce nedostatky ani v této lhůtě, vyrozumí soud před zahájením řízení o zrušení svěřenského fondu o této skutečnosti zakladatele, obmyšleného a další osobu oprávněnou k výkonu dohledu nad správou svěřenského fondu a poskytne jim přiměřenou lhůtu k nápravě.

Lze předpokládat, že většina řízení týkajících se evidence svěřenských fondů bude zahájena na návrh, tak, jak je tomu ostatně i v řízeních ve věcech veřejných rejstříků, avšak bude-li nutné dosáhnout shody mezi zápisem skutečnosti a skutečným právním stavem, není ani zde vyloučeno zahájení řízení bez návrhu.

Novela totiž počítá s tím, že na evidenci svěřenských fondů se použijí obdobně ustanovení rejstříkového zákona o veřejných rejstřících. Pouze ust. § 14 a ust. § 25 až 65 rejstříkového zákona se nepoužijí.Do evidence svěřenských fondů se budou zapisovat svěřenské fondy a zahraniční svěřenecké fondy (tj. svěřenské fondy nebo obdobná zařízení, která se řídí právem jiného státu, působící na území České republiky). Na svěřenský fond se použijí rovněž obdobně ustanovení rejstříkového zákona o zapsané osobě a práva a povinnosti stanovené rejstříkovým zákonem zapsané osobě bude vykonávat ve vztahu ke svěřenskému fondu svěřenský správce. Kde se v rejstříkovém zákoně bude hovořit o členu orgánu právnické osoby, bude se jím rozumět i svěřenský správce. A konečně, nezjedná-li svěřenský správce na výzvu soudu podle § 9 odst. 1 věty první rejstříkového zákona nápravu, bude moci soud i bez návrhu, bude-li takový postup v zájmu ochrany třetích osob, rozhodnout o zrušení svěřenského fondu. Neodstraní-li svěřenský správce nedostatky ani ve stanovené lhůtě, vyrozumí soud před zahájením řízení o zrušení svěřenského fondu o této skutečnosti zakladatele, obmyšleného a další osobu oprávněnou k výkonu dohledu nad správou svěřenského fondu a poskytne jim přiměřenou lhůtu k nápravě.

Oprávněn podat návrh na zápis svěřenského fondu do evidence svěřenských fondů bude svěřenský správce. Návrh na změnu nebo výmaz zápisu bude oprávněn podat rovněž svěřenský správce. Návrh bude možné podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví vyhláškou Ministerstvo spravedlnosti. Návrh bude muset být doložen listinami o skutečnostech, které mají být do evidence svěřenských fondů zapsány, a listinami, které se budou zakládat do sbírky listin v souvislosti s tímto zápisem. Návrh bude možné podat jak v listinné, tak v elektronické podobě. Podpis na návrhu na zápis v listinné podobě bude muset být úředně ověřen. Návrh na zápis v elektronické podobě bude muset být podepsán uznávaným elektronickým podpisem podle zákona upravujícího elektronický podpis anebo zaslán prostřednictvím datové schránky osoby, která bude návrh na zápis podávat.

Změna má postihnout i zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kdy se nově pro účely zákona o soudních poplatcích bude za veřejný rejstřík považovat i evidence svěřenských fondů. Řízení ve věcech zápisu svěřenského fondu do veřejného rejstříku nebo jeho změny má být osvobozeno od soudního poplatku. Rovněž má být od soudního poplatku osvobozeno řízení ve věcech výmazu svěřenského fondu z veřejného rejstříku.

Celý článek čtěte >>> zde.


Bulletin advokacie, Bulletin advokacie online
Česká advokátní komora


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz