11. 5. 2018
ID: 107532

Recenze: Jan Horecký, Petr Machálek: Právní poměry při výkonu závislé práce ve veřejné správě[1]

Zdroj: shutterstock.com

Koncem roku 2017 vyšla v edici učebnic Právnické fakulty MU učební pomůcka s názvem Právní poměry při výkonu závislé práce ve veřejné správě, jejímiž autory jsou JUDr. Jan Horecký, Ph.D. a JUDr. Ing. Petr Machálek, Ph.D., odborní asistenti působící na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty MU.

Publikace má 123 stran a obsahuje, vedle úvodu, závěrečného shrnutí a seznamu použité literatury a dalších použitých zdrojů, 6 kapitol. Učební pomůcka se zabývá pracovním poměrem úředníků územně samosprávných celků, služebním poměrem státních zaměstnanců a služebním poměrem příslušníků bezpečnostních sborů a jejich specifiky a odlišnostmi od „klasického“ pracovního poměru.

Autoři si v úvodu kladou za cíl přinést čtenářům základní náhled do právní úpravy a charakteru předmětných vztahů a poukázat na některé odlišnosti od zaměstnávání zaměstnancům ve veřejném sektoru.

V první kapitole autoři představují pracovní a služební poměry a zaměstnávání ve veřejné správě a přinášejí přehled právních vztahů, ve kterých lze vykonávat závislou práci. V rámci této kapitoly se autoři zabývají taktéž zvýšenými požadavky na zaměstnance působící ve veřejné správě.

Další kapitola je věnována metodám regulace pracovního poměru a právních poměrů při výkonu závislé práce ve veřejné správě a z toho plynoucímu rozdělení těchto vztahů na soukromoprávní a veřejnoprávní. Autoři uvádějí jak většinově přijaté rozlišení, tak i konkurenční názory odborné veřejnosti. Nelze opomenout, že tato kapitola také přehledným způsobem čtenáře seznámí s odlišnostmi služebního poměru a pracovního poměru.

V pořadí třetí kapitola objasňuje vztah nejdůležitějších právních předpisů dopadajících na danou problematiku, tedy zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

Následující tři kapitoly se věnují právní úpravě a specifikům postupně zaměstnanců krajů a obcí, služebního poměru státních zaměstnanců a služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů. V každé kapitole autoři přehledně představují právní úpravu výkonu závislé práce v daném právním vztahu, vysvětlí nejvýznamnější instituty a popíší rozdíly. Autoři zmíněné instituty vysvětlují prakticky a rovněž na několika místech čtenářům nabízí řádu problémů k zamyšlení.

Za nesporný přínos publikace považuji kromě zmíněné přehlednosti a praktického zaměření i to, že autoři plně naplnili svůj cíl předložit učební pomůcku, která srozumitelně představuje právní úpravu, charakter a pracovní podmínky při výkonu závislé práce zaměstnanců ve veřejném sektoru. Dalším velkým plus této publikace je dozajista i přehledný a vhodný způsob zapracování judikatorních závěrů do samotného textu.

Lze shrnout, že recenzovaná učební pomůcka čtenáře, studenta či jakéhokoliv jiného zájemce o právní poměry při výkonu závislé práce ve veřejné správě tímto polem bezpečně provede a danou problematiku uceleně a přehledně představí. Nazíráno z toho pohledu tedy nezbývá než uzavřít, že se jedná o zdařilou publikaci, která je přínosem jak pro laickou, studentskou i odbornou veřejnost.

Mgr. Michal Smejkal,
doktorand na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení Masarykovy univerzity v Brně


_________________________
[1] HORECKÝ, Jan; MACHÁLEK, Petr. Právní poměry při výkonu závislé práce ve veřejné správě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 123 s. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 537. ISBN 9788021088115.© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz