Články

Jednání prokuristy

Prokurista je, v souladu s omezeními spojenými s prokurou na základě platné právní úpravy, oprávněn jednat za podnikatele neomezeně. Prokura je totiž koncipována jako co do svých účinků vůči třetím osobám neomezitelná plná moc

Návrh zákona o soudnictví ve věcech mládeže

Jedním z mnoha ožehavých problémů současnosti je dětská kriminalita. Zejména po roce 1989 se delikvence mládeže v České republice výrazně zvýšila a nabývá také mnohem větší závažnosti a společenské nebezpečnosti. Ačkoliv počet trestných činů spáchaných dětmi byl v roce 2000 nižší než v letech předchozích, většina odborníků se shoduje na tom, že…

Udělení prokury a její obsah

Prokura je významným institutem českého obchodního práva. V souladu s ustanovením § 14 obchodního zákoníku, kde je upravena, ji lze definovat jako zvláštní druh plné moci, jež může být udělen pouze fyzické osobě (prokuristovi), která je tak zmocněna ke všem právním úkonům, ke kterým dochází při provozu podniku a to i k takovým právním úkonům, k…

Krádež jako nejčastější trestný čin

Jak z vyplývá z četných statistik, které se zabývají strukturou kriminality v ČR a podílem jednotlivých trestných činu na celkové kriminalitě, je vůbec tím nejčastěji se vyskytujícím trestným činem krádež (podílí se asi 30%).

Odpovědnost za vady prodané věci II

Nedílnou součástí tohoto tématu je i tzv. reklamace, tj. uplatnění práv z odpovědnosti za vady u prodávajícího. Reklamace je obsažena v § 622 a násl. občanského zákoníku a některé instituty upravuje i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Podle § 13 zákona o ochraně spotřebitele je prodávající povinen spotřebitele řádně informovat …

Obecné užívání lesa

Výrazem značné demokratizace práva užívat lesy je institut obecného užívání lesů, se kterým se můžeme setkat v zákoně č. 289/1995 Sb. o lesích. Tento institut vznikl již po roce 1948 a ve světě není zcela běžným. Nalezneme i státy, kde vstup do lesů je podmíněn souhlasem vlastníka. Obsahem institutu obecného užívání lesů je oprávnění každého…

Oceňování a druhy cen

Problematika oceňování majetku se řídí zákonem č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. Tento právní předpis upravuje způsoby oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot a služeb pro účely stanovené zvláštními předpisy (např. zákonem investičních společnostech a investičních fondech, zákonem o dani z nemovitostí aj.). Zákon…

Otazníky kolem leasingové smlouvy

Historie leasingové smlouvy se začala psát asi před více než padesáti lety ve Spojených státech amerických, kdy se objevují první případy, která lze jako lesingové obchody označit. Vliv leasingu v Evropě se výrazněji projevil až o třicet let později, i když o jeho rozšíření lze hovořit již v letech šedesátých.

Civilní služba

Povinnost výkonu civilní služby pramení z ustanovení § 2 odst. 1 branného zákona a je možno ji vymezit jako službu, kterou je občan podléhající služební povinnosti dle branného zákona, povinen podle zákona o civilní službě vykonat, jestliže z důvodů svědomí nebo náboženského vyznání odmítá vykonávat vojenskou základní (náhradní) …

Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru

V současné době se velmi často setkáváme s případy, kdy ze strany majitelů domů a bytů dochází k jejich závadnému jednání vůči nájemníkům tím, že různými formami brání v užívání nemovitosti oprávněnému uživateli s cílem se tohoto oprávněného uživatele zbavit.

Odkaz na veřejné obchodní podmínky obsahující arbitrážní doložku jako základ mezinárodního arbitrážního sporu

Ač je arbitrážní řízení jako takové per definitionem způsobem řešení konfliktů, které nepodléhá ve svém základě státní moci, je nutno si uvědomit, že každé rozhodčí rozhodnutí se nakonec musí opírat ve své vykonatelnosti o moc státní. Základní podmínkou, kterou si státy kladou k tomu, aby byly připraveny uskutečnit vykonatelnost takovéhoto…

Práva a povinnosti vlastníka kulturní památky

Základním právním předpisem, který upravuje právní režim ochrany a užívání kulturních památek je zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Kulturní památkou je movitá nebo nemovitá věc nebo soubor těchto věcí, která je významným dokladem historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do …

Veřejná soutěž podle občanského zákoníku

V občanském zákoníku nalezneme úpravu institutu veřejné soutěže (§ 847 a násl.). Tuto veřejnou soutěž nesmíme zaměňovat s obchodní veřejnou soutěží upravenou v obchodním zákoníku v § 281 a násl. Společným rysem obou těchto institutů je pouze to, že jejich vyhlášením vznikají právní následky z jednostranného právního úkonu. Vyhlášení obchodní…

Použití zbraní ve skupinách inscenovaného historického šermu

S pojem zbraň se lze setkat v mnoha právních předpisech z různých odvětví. Definici zbraně nalezneme pouze v trestním zákoně. Podle jeho ustanovení § 89 odst. 5 se zbraní rozumí cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším

ČNB – pokračování

Vláda České republiky se rozhodla, že podá kompetenční žalobu dle § 120 a nasl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu ČR. Tentokrát je, po políčku, který obdržela od Ústavního soudu (ÚS ČR), tato žaloba zaměřena na odvolání guvernéra ČNB Tůmy. Vláda se rozhodla dobojovat tento boj do konce, přestože tento může být hořký. Zamysleme se nyní nad…

Problém zvaný transsexualita a některé jeho právní aspekty

Společenské změny, které nastaly v roce 1989, s sebou přinesly mimo jiné i mnohem více prostoru a možností zabývat se do té doby ožehavými otázkami, které jsou však přirozeným fenoménem lidské společnosti. Mezi taková témata jednoznačně patří i problematika transsexuality.

V minulosti byla transsexualita často zařazována mezi sexuální deviace…

Sázka a hra podle občanského zákoníku

Problematiku sázky a hry upravuje občanský zákoník v §§ 845 a 846. Jde o úpravu práv na výhry ze sázky, které se nevztahuje na výherní podnik, který provozuje stát nebo který byl úředně povolen. V občanském zákoníku není pojem hry ani sázky definován. Hlavní znakem sázky je příslib určitého plnění druhé straně, pokud se následně ukáže, že tvrzení…

Základní povinnosti pronajímatele z nájemního vztahu k bytu

Nájemní vztah k bytu upravený občanským zákoníkem patří mezi vztahy, kterým zákonodárce poskytuje poměrně velkou ochranu a to zejména z hlediska jejich zániku. Tento ochranný přístup se však do jisté míry promítá i do stanovení práv a povinností, které jsou obsahem nájemního vztahu k bytu.

Nabytí vlastnického práva vydržením

Právní důvody vzniku vlastnického práva se rozlišují na tzv. právní důvody derivativní (nabyvatel odvozuje své postavení od právního postavení svého předchůdce – kupní smlouva, darování aj.) a právní důvody originární (právní postavení nabyvatele se neodvozuje od postavení předcházejícího vlastníka, neboť vlastnické právo vzniká buď vůbec poprvé…

Indosace směnky a její cesse

Jednou z charakteristických vlastností směnek je jejich převoditelnost tj. že zpravidla nezůstávají v majetku prvního majitele, kterého nazýváme remitentem a který je také prvním věřitelem ze směnky, ale že jsou zpravidla dále převáděny. Jedním z typických směnečněprávních převodů směnky je indosament neboli rubopis