Články

Domněnky otcovství

Za rodiče dítěte považujeme jeho matku a otce. Zrození či zplození dítěte je biologický fakt, který tvoří materiální základ pro vznik právního vztahu rodičovství. Vzhledem ke společenské důležitosti vztahu mezi rodiči a dětmi je proto namístě nastolit požadavek, aby tyto rodinné vztahy byly včas a spolehlivě určeny a…

Páteční jednání sněmovny začalo humorně, ale nakonec skončilo spory

Spory poslanců o to, zda by dolní komora parlamentu měla už hlasovat o protokolu, který se týká posuzování průmyslových výrobků, skončila dubnová schůze Poslanecké sněmovny

Rodičovská dovolená

Významná změna, která začala platit od 1.1. 2001 v souladu s novelou zákoníku práce, provedenou zákonem č. 155/2000 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je úprava rodičovské dovolené, jež nahrazuje dřívější další mateřskou dovolenou. Pojem rodičovská dovolená je převzat z evropského práva, který je v souladu se směrnicí č.96/34 ES o…

Vývoj kriminality dětí a mladistvých

V roce 1989 se o dětské kriminalitě prakticky nemluvilo, přestože tehdy byl podíl kriminality mládeže na celkové kriminalitě vyšší o 1,17 % než v roce 1999. Totéž platí i o brutalitě dětí, která se vyskytuje v různé formě a intenzitě případ od případu, nejčastěji jako šikana mezi dětmi. Použití zbraně různého druhu dětmi je pouze ojedinělé, záleží…

Neplatná ujednání zástavní smlouvy a ochrana zástavy za trvání zástavního práva

Novelou občanského zákoníku, která se velmi významně dotkla věcných práv, se do tohoto právního předpisu dostalo ustanovení, které vypočítává neplatná ujednání v zástavní smlouvě. Určení, která ustanovení zástavní smlouvy jsou neplatná podstatně zvyšuje právní jistotu účastníků tohoto vztahu. Je třeba upozornit, že neplatnost níže popsaných…

Některé poznámky k zástavnímu právu a jeho vzniku

Novelou občanského zákoníku došlo k významnému zásahu do právní úpravy zástavního práva v našem právním řádu. Novela zrušila ustanovení § 299 obchodního zákoníku, čímž zmizely speciální ustanovení o zástavním právu v obchodním zákoníku a sjednotily se tak podmínky pro účastníky zástavy z obchodních i občanskoprávních…

Přednostní právo akcionářů k úpisu nových akcií

Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady.

Právo na smrt?

,,Tak Nizozemci už budou vraždit…“ zaslechl jsem dnes od jednoho kolegy, který hodnotil rozhodnutí nizozemského senátu o legalizaci eutanázie, neboli tzv. ,,asistované smrti“, milosrdné smrti z rukou lékaře, sebevraždy za dozoru lékaře… - proces ukončení vlastního života z vlastní vůle a za pomoci lékaře má již mnoho názvů. Nyní se stává právní…

Sněmovna projednala normy o reformě justice a odškodnění odbojářů

Poslanecká sněmovna propustila do druhého parlamentního čtení vládní návrhy tří zákonů, které mají zvýšit výkonnost soudnictví

Koupě na zkoušku

Koupě na zkoušku, (§471 Obch.z) je druh kupní smlouvy, obsahující podmínku, že kupující do uplynutí zkušební doby zboží schválí (resp. potvrdí koupi). Délka této doby je buďto smluvně upravena anebo činí tři měsíce od uzavření smlouvy. Kupující může ve lhůtě zboží výslovně schválit anebo je písemně…

Bezdůvodné obohacení

Bezdůvodné obohacení, (§451 OZ) je majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů. Bezdůvodným obohacením je rovněž případ, kdy za osobu, která měla po právu plnit, plní jiná…

Společné jmění manželů a obchodní podíl

Otázka, zda je součástí společného jmění manželů obchodní podíl a jak se obchodní podíl vypořádává není v českém právním řádě žádnou novinkou, která by se vynořila v souvislosti s institutem společného jmění manželů, ale jedná se otázku dlouhodobou, která je předmětem diskuzí již delší dobu.

Intstitut společného jmění manželů byl do občanského…

Sněmovna podpořila zákon o převodu pozemků státu na další osoby

Poslanecká sněmovna v prvním sněmovním čtení podpořila poslaneckou novelu zákona, která převádí zemědělské a lesní pozemky z vlastnictví státu na jiné osoby.

Exekuce o výchově nezletilých dětí a styku s nimi

Exekuce o výchově nezletilých dětí a styku s nimi je vedle exekuce k vymožení peněžité pohledávky a exekuce k vymožení nepeněžitého plnění jedním ze základních druhů exekučního řízení. Vzhledem k povaze právních vztahů upravovaných tímto institutem je tento druh charakterizován určitými odlišnostmi.

Žaloba a její náležitosti

Jednou ze zásad, která ovládá občanské soudní řízení, je zásada dispoziční, která se odráží i v institutu tzv. dispozičních úkonů, kterým je účastníkům řízení dána možnost disponovat řízením či jeho předmětem. Mezi dispoziční úkony patří mimo jiné i oprávnění podat návrh na zahájení řízení (žalobu) ve sporném…

Podnikatel dle § 2 obchodního zákoníku

Český obchodní zákoník vymezuje pět různých definic podnikatele. Základním ustanovením vymezujícím podnikatele v českém právním řádu je § 2 obchodního zákoníku, podle kterého je podnikatelem: osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného než…

Nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných

Základním právním předpisem upravujícím problematiku nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných je zákon č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení (část šestá, § 145a a násl.).

Osoba samostatně výdělečně činná, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky a splňuje dále stanovené podmínky, je účastna…

Sněmovna posoudí normy, které mají zvýšit výkonnost soudnictví

Poslanecká sněmovna by ve středu měla posoudit tři normy, s jejichž pomocí chce vláda zvýšit výkonnost soudnictví. Jde o zákon o soudech a soudcích, kárném řízení se soudci a státními zástupci

Institut vazby a pracovní právo

Jedna ze základních zásad, na kterých stojí české trestní právo, je zásada presumpce neviny, tj. zásada, kdy každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, a to až do doby, kdy nabude právní moci rozsudek soudu, v němž byla vyslovena vina obviněného. Toto pravidlo, kdy se na obviněného hledí až do doby právní moci rozsudku…

Několik poznámek k úpravě pracovní cesty v zákoníku práce

Od 1. 1. 2001 je v účinnosti novela zákoníku práce, která mj. nově upravuje podmínky, za kterých může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit vykonání pracovní cesty. Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem mimo sjednané místo výkonu práce, a to na dobu nezbytné potřeby. Právo zaměstnavatele využít tohoto institutu…