Články

CAUSA NEVYPLÁCENÍ MZDY – OCHRANA ZAMĚSTNANCŮ PŘI PLATEBNÍ NESCHOPNOSTI ZAMĚSTNAVATELE

Problematikou nevyplácení mezd jsme se zabývali již v jednom z minulých článků, kde jsme rozebírali zejména trestněprávní souvislosti. Dospěli jsme k závěru, že trestní právo má v oblasti ochrany zaměstnanců při nevyplácení mzdy sekundární a subsidiární úlohu. K přímé kriminalizaci jednání zaměstnavatelů, kteří nevyplácejí mzdy zatím…

Historie odpíraní vojenské služby aneb já na vojnu nepůjdu

Přestože většina mužů je ve svém útlém věku uchvácena hrou na vojáky, toto jejich nadšení postupem doby vyprchá a když nadejde čas odvodní a služební povinnosti, jen málokterý z nich si obléká uniformu s nadšením. Velká většina z nich by se ráda vojenské službě spíše vyhnula. Je pravděpodobné, že větší skupinu tvoří ti, kterým se na vojnu prostě…

Řízení proti uprchlému

Jednou z nejdůležitějších osob v celém trestní řízení je samozřejmě obviněný. Je proto logické, že je při trestním řízení vyžadována jeho účast. Například při hlavním líčení je přítomnost obviněného nezbytná a pouze výjimečně a při splnění zákonem vyžadovaných podmínek, lze hlavní líčení provést i v nepřítomnosti…

Narovnání v trestním řádu

Narovnání bylo do trestního řádu včleněno jako druhý případ tzv. odklonu v trestním řízení a to ještě o něco později než podmíněné zastavení trestního stíhání a sice novelou trestního řádu z roku 1995. Zákonodárce vtělil oba odklony - tj. podmíněné zastavení trestního stíhání a narovnání do trestního řádu jako jakousi jinou možnost postupu…

Přirozená práva aneb ,,O duchu zákonů“

Když se v průběhu Vánoc 2000 ,,rozhořely boje o Českou televizi“, počaly se ozývat hlasy z řad poslanců a senátorů o ,,duchu zákonů“ a ,,neporušitelnosti zákonů“ – na tom by nebylo nic divného, ba je to dokonce přece jen to, co občan od svého zástupce v zákonodárném sboru očekává, čili by se dalo říci, že je to…

Informace o činnosti služby pořádkové policie v České republice za první pololetí roku 2001

V prvním pololetí tohoto roku ve službě pořádkové policie pracovalo 16 104 policistů, z toho 4 221 v hlídkové službě, 2 639 ve skupinách dokumentace, 6 116 v okrscích a 249 na policejních stanicích. V porovnání se stejným obdobím loňského roku byl počet pořádkových policistů navýšen o 609 příslušníků.

Vymezení plátců pojistného na veřejné zdravotní pojištění

Jednou z nejdůležitějších povinností, která plyne z právního vztahu veřejného zdravotního pojištění, je povinnost platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Povinnost platit pojistné je zákonem uložena tzv. plátcům pojistného, kterými jsou pojištěnci, zaměstnavatelé a stát.

Kolizní problematika nekalé soutěže na Internetu II.

Princip teritoriality, jež byl zmíněn v předchozí části, nelze dále použít v situaci, kdy např. německý provozovatel serveru z téže země na svých internetových stránkách, které jsou však psány v českém jazyce, se dopouští nekalosoutěžního jednání např. klamavé reklamy, nepřípustné srovnávací reklamy atp. Zde se bude aplikovat právní řád dotčeného…

Podmíněné zastavení trestního stíhání jako tzv. odklon v trestním řízení

Pojem odklon je v českém trestním řízení výrazem poměrně novým. Vedle narovnání je podmíněné zastavení trestního stíhání jedním případem odklonů trestního řízení, které bylo do trestního řádu zavedeno novelou trestního řádu z roku 1993. Jeho úpravu nalezneme v ustanoveních § 307 a 308 trestního řádu.

Kolizní problematika nekalé soutěže na Internetu I.

Následující dva články, jak již z nadpisu vyplývá, navazují na pojednání na toto téma, které mělo za cíl přiblížit obecné otázky zkoumané problematiky. Nyní se zaměříme na tuto materii z pohledu celosvětové sítě Internet. Internet totiž vnáší do oblasti nekalé soutěže řadu právních problémů, které je třeba řešit. V první části bude provedena…

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek napomáhá realizaci základního cíle v oblasti státní sociální podpory, kterým je péče o nezaopatřené děti a to v tomto případě prostřednictvím finančního zajištění matky či otce na rodičovské dovolené.

Nárok na rodičovský příspěvek je přiznán rodiči (za rodiče se považuje i také osoba, která převzala dítě do trvalé péče…

Jak je to s titulem „JUDr.“ a s ostatními akademickými tituly

Společenské změny v naší republice, které přinesl rok 1989, se dotkly snad všech oblastí života a proto nepřekvapí, že změnou nedotčeny nezůstaly ani akademické tituly. Minulý režim samozřejmě v oblasti akademických titulů provedl změny, které vyhovovaly tehdejšímu politickému prostředí, a proto po roce 1989 vznikla potřeba i tuto oblast uvést do…

Porodné a pohřebné - jednorázové dávky státní sociální podpory

Porodné a pohřebné jsou dávkami státní sociální podpory, které jsou charakteristické svou jednorázovostí. Porodné je dávkou, jejímž cílem je částečně uhradit náklady, které jsou spojeny s porodem dítěte. V dřívější době byla tato dávka vnitřně členěna, dnes je porodné poskytováno bez přesnějšího určení. Nárok na dávku porodného přiznává zákon v…

Zneužívání elektronické pošty zaměstnanci

Většina zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci přicházejí při své práci do styku s elektronickou poštou, se musí dříve nebo později vypořádat s problémem, jakým způsobem čelit jejímu zneužívání. Využívání elektronické pošty k soukromým účelům (posílání soukromých mailů zaměstnanci) sice prakticky zakázat nelze, avšak zaměstnavatel by měl v takovém…

Uplatnění nároku podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Zákon č. 82/1998 Sb. upravuje jak již vyplývá z jeho názvu odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu státní moci a odpovědnost územních samosprávných celků (obce, kraje) za škodu způsobenou při výkonu pravomocí svěřených jim zákonem v rámci samostatné působnosti. Stát tak odpovídá za škodu, kterou způsobily státní orgány (orgány moci…

Vztahy mezi podílovými spoluvlastníky

Spoluvlastnictví lze charakterizovat jako situaci, kdy jednu věc vlastní více vlastníků aniž by došlo k faktickému rozdělení věci. Podílové spoluvlastnictví je jedním ze dvou typů nám známého spoluvlastnictví, jež je charakterizovaného podle podílů.

Exkurs do právního strukturování vládních kompenzačních kontraktů

Následující pojednání navazuje na výklad z minulého měsíce, který obsahoval návod na právní konstrukci soukromoprávních smluv pokrývajících kompenzační kontrakty v mezinárodním obchodě.

Jak již bylo předesláno minule, základní druhové rozdělení kompenzačních obchodů je na vládní (státní) a privátní…

Transplantace ex mortuo

Česká republika se ve srovnání s ostatními postkomunistickými zeměmi řadí rozsahem poskytované transplantační léčby k vyspělým zemím v Evropě. Tato skutečnost se bohužel neodráží v odpovídající právní úpravě tohoto problému v našem právním řádu. Lze jen konstatovat, že současný stav právní úpravy této problematiky je žalostný, zastaralý a…

Možnost podání stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva

Od roku 1998 byl zřízen nový Evropský soud pro lidská práva, který efektivněji zajišťuje mezinárodní ochranu základních lidských práv, jež pramení z Evropské úmluvy o lidských právech a jejích dodatkových protokolů, jimž je vázána také Česká republika.
Právo podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva má každý, kdo tvrdí, že jeden ze…

Zvýšení základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným

Nová právní úprava obchodního zákoníku přinesla zejména zpřesnění podmínek zvyšování základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným je upraveno zejména v §142 až 145 obchodního zákoníku (ObchZ) a dále se podpůrně použijí ustanovení upravující zvýšení základního kapitálu v akciové společnosti, a to zejména…