Články

Problém zvaný transsexualita a některé jeho právní aspekty

Společenské změny, které nastaly v roce 1989, s sebou přinesly mimo jiné i mnohem více prostoru a možností zabývat se do té doby ožehavými otázkami, které jsou však přirozeným fenoménem lidské společnosti. Mezi taková témata jednoznačně patří i problematika transsexuality.

V minulosti byla transsexualita často zařazována mezi sexuální deviace…

Sázka a hra podle občanského zákoníku

Problematiku sázky a hry upravuje občanský zákoník v §§ 845 a 846. Jde o úpravu práv na výhry ze sázky, které se nevztahuje na výherní podnik, který provozuje stát nebo který byl úředně povolen. V občanském zákoníku není pojem hry ani sázky definován. Hlavní znakem sázky je příslib určitého plnění druhé straně, pokud se následně ukáže, že tvrzení…

Základní povinnosti pronajímatele z nájemního vztahu k bytu

Nájemní vztah k bytu upravený občanským zákoníkem patří mezi vztahy, kterým zákonodárce poskytuje poměrně velkou ochranu a to zejména z hlediska jejich zániku. Tento ochranný přístup se však do jisté míry promítá i do stanovení práv a povinností, které jsou obsahem nájemního vztahu k bytu.

Nabytí vlastnického práva vydržením

Právní důvody vzniku vlastnického práva se rozlišují na tzv. právní důvody derivativní (nabyvatel odvozuje své postavení od právního postavení svého předchůdce – kupní smlouva, darování aj.) a právní důvody originární (právní postavení nabyvatele se neodvozuje od postavení předcházejícího vlastníka, neboť vlastnické právo vzniká buď vůbec poprvé…

Indosace směnky a její cesse

Jednou z charakteristických vlastností směnek je jejich převoditelnost tj. že zpravidla nezůstávají v majetku prvního majitele, kterého nazýváme remitentem a který je také prvním věřitelem ze směnky, ale že jsou zpravidla dále převáděny. Jedním z typických směnečněprávních převodů směnky je indosament neboli rubopis

Trestněprávní postih nekalé soutěže

Jednání označované jako „nekalá soutěž“ je primárně definováno v obchodním zákoníku, tedy v právní normě mimotrestního charakteru. Teprve v případě, kdy závadné, protiprávní jednání určitého subjektu práva překročí co do intenzity i kvality porušení oprávněných zájmů jiných určitou mez, nastupuje trestněprávní odpovědnost…

Promlčení práva a uznání dluhu dle občanského zákoníku

Obecná promlčecí doba podle občanského zákoníku trvá tři roky. Její počátek je určen objektivně – tzn. že promlčecí doba běží ode dne, kdy mohlo být právo vykonáno poprvé, kdy mohlo být poprvé uplatněno u soudu anebo subjektivně – tzn. promlčecí doba začíná běžet ode dne, kdy se subjekt o právu dozvěděl, tento způsob stanovení počátku běhu…

Náležitosti směnky

Zákon č. 191/1950 Sb. o směnkách a šecích, který patří mezi nejstarší dosud platné zákony, upravuje problematiku směnek a šeků. Směnka je jedním z druhů cenných papírů. Směnku lze rozlišit na směnku cizí (podstata této směnky spočívá v tom, že směnkou cizí výstavce přikazuje třetí osobě tj. směnečníkovi, aby v určitý den a na určitém místě…

Daňová optimalizace u zaměstnanců

Přestože otázky snížení daňové zátěže jsou aktuální zejména u právnických osob a u fyzických osob, které jsou samostatně výdělečně činné a vedou účetnictví (tzn. mohou uplatňovat vůči svým příjmům daňově uznatelné náklady), existují možnosti daňové optimalizace v menší míře i u zaměstnanců. Přesto se jim nevěnuje dostatečná pozornost, neboť pro…

Blokové řízení jako zvláštní řízení o přestupku

Je pravidlem, že přestupky se projednávají v řízení o přestupcích. Zákonodárce však s ohledem na kriterium hospodárnosti a rychlosti upravuje v ustanoveních §§ 84 – 86 zákona o přestupcích blokové řízení, které představuje jakousi zjednodušenou variantu řízení o přestupcích.
Aby mohl být přestupek projednán v blokovém řízení, je nutno splnit…

Trestněprávní ochrana počítačových programů

Ochrana počítačových programů jako děl ve smyslu legislativního vymezení (musí se jednat o jedinečný výtvor, který je nehmotným výsledem autorovy tvůrčí činnosti) je poskytována zejména autorským zákonem, který stanoví práva a povinnosti autora počítačového programu a také omezení, které autor musí strpět vůči oprávněným uživatelům počítačového…

Zákon o soudních exekutorech (exekuční řád) přináší reálnou vymahatelnost práva

Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) byl dne 3.4.2001 vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 120/2001 Sb. a stal se tak součástí právního řádu České republiky. Tím byla úspěšně završena téměř dvouletá legislativní anabáze této právní normy oběma komorami Parlamentu včetně nechtěného opakovaného projednávání v Parlamentu ČR.

Ochrana počítačových programů dle autorského zákona

Počítačový program je dle autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., AutZ) chráněn jako dílo, pokud splňuje podmínku, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Počítačový program je tak chápán jako nehmotný výsledem autorovy tvůrčí činnosti, jde o určitou strukturu danou organizací dat, posloupností instrukcí, volbou algoritmů a způsob…

Používání pozemků pro telekomunikace

V dnešní době bouřlivého rozvoje telekomunikací se občas majitelům pozemků stane, že přes jejich pozemek se přežene parta kopáčů, kteří za jeden den položí jakýsi kabel do země a zmizí. Většinou po nich zůstávají rozkopané chodníky a „zoraná“ pole či zahrady.

Archeologický nález

Ač to není příliš časté, každému z nás se může přihodit, že nalezne věc historické hodnoty. Jako děti bychom zřejmě byli nadšení „vykopáním pokladu“, ovšem dnes nám tento objev může přinést mnoho nepříjemností. Zejména pokud k tomuto nálezu dojde při stavbě.

Sprayerská novela trestního zákona

1. července 2001 nabude účinnosti zákon č. 139/2001 Sb., kterým se mění zákon č.140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a který zavádí do dosavadního textu zákona novinku v podobě proti sprayerského § 257b. Na titulních stranách mnoha novin a časopisů se v době schválení zákona objevila sdělení typu „Za graffiti na osm let do…

Archeologický nález

Ač to není příliš časté, každému z nás se může přihodit, že nalezne věc historické hodnoty. Jako děti bychom zřejmě byli nadšení „vykopáním pokladu“, ovšem dnes nám tento objev může přinést mnoho nepříjemností. Zejména pokud k tomuto nálezu dojde při stavbě.

Přestupek, návrhový přestupek a zahájení přestupkového řízení

Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně o přestupcích (z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích) nebo v jiném zákoně (a to pokud nejde o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin).

Jak se bude jmenovat?

Od 1. července 2001 vstupuje v účinnost ,,Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů“ pod číslem 301/2000 Sbírky. Po mnoha letech přináší v této oblasti změny, na které čeká nejeden občan tohoto státu – jsou však tyto změny dostatečné?

,,Ve hře“ jsou zde jména šlechtická, pokusy o přídomky, více jmen a…

Odpovědnost za vady prodané věci I.

Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. U věci použitých neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena (§619 odst. 1 OZ). Nejde-li o věci, které se rychle kazí, nebo o věci použité, odpovídá prodávající za…