Články

Blokové řízení jako zvláštní řízení o přestupku

Je pravidlem, že přestupky se projednávají v řízení o přestupcích. Zákonodárce však s ohledem na kriterium hospodárnosti a rychlosti upravuje v ustanoveních §§ 84 – 86 zákona o přestupcích blokové řízení, které představuje jakousi zjednodušenou variantu řízení o přestupcích.
Aby mohl být přestupek projednán v blokovém řízení, je nutno splnit…

Trestněprávní ochrana počítačových programů

Ochrana počítačových programů jako děl ve smyslu legislativního vymezení (musí se jednat o jedinečný výtvor, který je nehmotným výsledem autorovy tvůrčí činnosti) je poskytována zejména autorským zákonem, který stanoví práva a povinnosti autora počítačového programu a také omezení, které autor musí strpět vůči oprávněným uživatelům počítačového…

Zákon o soudních exekutorech (exekuční řád) přináší reálnou vymahatelnost práva

Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) byl dne 3.4.2001 vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 120/2001 Sb. a stal se tak součástí právního řádu České republiky. Tím byla úspěšně završena téměř dvouletá legislativní anabáze této právní normy oběma komorami Parlamentu včetně nechtěného opakovaného projednávání v Parlamentu ČR.

Ochrana počítačových programů dle autorského zákona

Počítačový program je dle autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., AutZ) chráněn jako dílo, pokud splňuje podmínku, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Počítačový program je tak chápán jako nehmotný výsledem autorovy tvůrčí činnosti, jde o určitou strukturu danou organizací dat, posloupností instrukcí, volbou algoritmů a způsob…

Používání pozemků pro telekomunikace

V dnešní době bouřlivého rozvoje telekomunikací se občas majitelům pozemků stane, že přes jejich pozemek se přežene parta kopáčů, kteří za jeden den položí jakýsi kabel do země a zmizí. Většinou po nich zůstávají rozkopané chodníky a „zoraná“ pole či zahrady.

Archeologický nález

Ač to není příliš časté, každému z nás se může přihodit, že nalezne věc historické hodnoty. Jako děti bychom zřejmě byli nadšení „vykopáním pokladu“, ovšem dnes nám tento objev může přinést mnoho nepříjemností. Zejména pokud k tomuto nálezu dojde při stavbě.

Sprayerská novela trestního zákona

1. července 2001 nabude účinnosti zákon č. 139/2001 Sb., kterým se mění zákon č.140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a který zavádí do dosavadního textu zákona novinku v podobě proti sprayerského § 257b. Na titulních stranách mnoha novin a časopisů se v době schválení zákona objevila sdělení typu „Za graffiti na osm let do…

Archeologický nález

Ač to není příliš časté, každému z nás se může přihodit, že nalezne věc historické hodnoty. Jako děti bychom zřejmě byli nadšení „vykopáním pokladu“, ovšem dnes nám tento objev může přinést mnoho nepříjemností. Zejména pokud k tomuto nálezu dojde při stavbě.

Přestupek, návrhový přestupek a zahájení přestupkového řízení

Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně o přestupcích (z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích) nebo v jiném zákoně (a to pokud nejde o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin).

Jak se bude jmenovat?

Od 1. července 2001 vstupuje v účinnost ,,Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů“ pod číslem 301/2000 Sbírky. Po mnoha letech přináší v této oblasti změny, na které čeká nejeden občan tohoto státu – jsou však tyto změny dostatečné?

,,Ve hře“ jsou zde jména šlechtická, pokusy o přídomky, více jmen a…

Odpovědnost za vady prodané věci I.

Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. U věci použitých neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena (§619 odst. 1 OZ). Nejde-li o věci, které se rychle kazí, nebo o věci použité, odpovídá prodávající za…

Kdo je oprávněn podat ústavní stížnost

Jednou ze základních pravomocí Ústavního soudu ČR jako orgánu ochrany ústavnosti je mimo jiné i rozhodovat o ústavní stížnosti. Pokud vyjdeme z čl. 87 Ústavy ČR je možno říci, že lze rozeznat dva základní typy ústavních stížností. Jednak je to ústavní stížnost podle čl. 87 odst. 1 písm. c/ Ústavy a to ústavní stížnost orgánu územní samosprávy…

Náležitosti ústavní stížnosti

Oba druhy ústavních stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. c) a d) Ústavy ČR jsou významným prostředkem ochrany práv ať už jde o práva občanů a jiných nestátních subjektů před zásahy orgánů veřejné moci či práv územního samosprávného celku na samosprávu před nezákonnými zásahy státu. Pro podání ústavní stížnosti je nutno splnit stanovené podmínky.

SMS jako důkazní prostředek

Krátké textové zprávy (SMS – short message service) zaplavují republiku, naše mobilní telefony stejně jako každou nevyužitou minutu našeho života. Této realitě musí čelit nejen jednotlivci ale i naše soudy jako instituce prosazující právo. K tématu mobilních telefonů se vyjádřil už nejen Ústavní soud ČR, který velmi často hraje průkopnickou roli…

Vybrané změny v právní úpravě obchodního rejstříku

Novela obchodního zákoníku se opět dotkla také úpravy obchodního rejstříku. Obchodní rejstřík je i nadále veřejným seznamem, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích a každý je oprávněn žádat vystavení úředního výpisu či si z něj činit výpisy a opisy

Pachatelství přímé a nepřímé a případy napadení psem

Pachatelem trestného činu je fyzická osoba, která naplnila svým jednáním všechny znaky trestného činu, v době spáchání trestného činu dovršila věk požadovaný zákonem a byla příčetná příp. ve stanovených případech vykazovala zvláštní vlastnost, způsobilost či postavení. V trestním zákoně nalezneme definici pachatele v ustanovení § 9 odst.1. Podle…

Velkou část jednání sněmovny dnes budou tvořit školské zákony

Série prvních čtení předloh, které se týkají školství, bude tvořit podstatnou část dnešního jednání Poslanecké sněmovny. Dolní komora parlamentu bude od 14:00 pokračovat po třídenní přestávce v květnové schůzi

Promlčení v obchodních závazkových vztazích II.

Také okamžik, od kterého promlčecí doba začíná běžet, je upraven v obchodním zákoníku (ObchZ) jednak obecně, jednak speciálně pro některá práva. Obecná úprava tak platí podpůrně a použije se v případě, kdy pro určité právo není počátek běhu stanoven odlišně. Rozlišuje se přitom, zda jde o právo vymahatelné u soudu nebo o právo…

Ochrana obchodního tajemství

Jedním z nejvýznamnějších práv, jež náležejí k podniku je obchodní tajemství. Legální definice tohoto pojmu je obsažena v ustanovení § 17 obchodního zákoníku, jež určuje, že toto tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či…

Neoprávněné podnikání

S termínem „neoprávněné podnikání“ se lze v českém právním řádu setkat hned v několika právních předpisech, a to jak povahy soukromoprávní tak veřejnoprávní. Neoprávněné podnikání upravuje zákon o živnostenském podnikání v §§ 61 – 64. Tento pojem je zde vymezen jako správní delikt, jenž se vztahuje na dva zákonem stanovené…