Články

Odměna insolvenčního správce aneb bez práce nejsou koláče?

Všechny formy nuceného zpeněžení majetku, ať už jde o exekuci, která směřuje k individuálnímu uspokojení věřitele, nebo o insolvenční řízení, které má za cíl kolektivní uspokojení věřitelů, jsou spojeny s použitím (nezanedbatelné) části výnosu na úhradu odměny za provedení zpeněžení. V obecné rovině lze přitom konstatovat, že v případě…

Výběr z judikatury nejen k zákoníku práce za r. 2019 - část 7.

Přinášíme další část průběžného přehledu nejzajímavějších a nejpřínosnějších soudních rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR v oblasti pracovněprávních vztahů z letošního roku 2019.

Digitalizace Česka prošla Poslaneckou sněmovnou

V posledních týdnech Poslaneckou sněmovnu doslova zaplavily legislativní návrhy, které nesly zásadní digitalizační témata tohoto desetiletí. Jak rychle přišly, tak rychle byly i schváleny, a to s nevídaným výsledkem. Ve třetím čtení totiž Poslanecká sněmovna schválila nejprve návrh zákona o právu na digitální služby[1] (163 ze 166 přítomných…

Rezignace zakladatele ústavu

V usneseních ze dne 18. 10 2016, sp. zn. 8 Cmo 285/2016 a ze dne 11. 7. 2018, sp. zn. 5 Cmo 155/2018 Vrchní soud v Olomouci judikoval, že změna okruhu zakladatelů ústavu (§ 402 a násl. o. z.) za jeho existence převodem práv a povinností zakladatele, tj. na smluvním základě, je možná opíraje se jednak o zásadu smluvní volnosti zakotvenou v § 1…

Právo veřejných zakázek: Ústavní soud rozhodl správně

Právní Kocourkov veřejných zakázek trochu vylepšen

10 otázek pro ... Lukáše Zahrádku

Mgr. Lukáš Zahrádka je partnerem nové pražské advokátní kanceláři GT Legal a vede tým pro oblast obchodního a korporátního práva, se zaměřením na fúze a akvizice, a tým pro oblast práva nemovitostí. Lukáš má více než 16 let praxe v poskytování právních služeb domácím i mezinárodním klientům.

K podjatosti soudce z pohledu judikatury

Právo každého domáhat se stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu, které je zakotveno v článku 36 Listiny základních práv a svobod, je součástí práva na spravedlivý proces. K otázce vyloučení (zákonného) soudce z projednávání v dané věci pro podjatost je nutno přistupovat velmi obezřetně, když vyloučení soudce z projednání…

Právo na víkend - týden v české justici očima šéfredaktora

Vážení čtenáři,

přinášíme Vám pravidelný přehled událostí ve světě práva za uplynulý týden.

Přeji Vám hezký víkend

Mgr. Miroslav Chochola, LL.M., MBA
EPRAVO.CZ

Vybrané aspekty squeeze-outu podle připravované novely ZOK aneb opět trochu jinak, ale významně dráž

Právě připravovaná novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“) je ve své podstatě spíše technickou novelou, která text zákona obecně zpřesňuje a čistí. V oblasti úpravy vytěsnění minoritních akcionářů hlavním akcionářem však novela přináší vedle změn technické povahy i…

Úprava obětí a zvlášť zranitelných obětí v právním řádu ČR a jejich ochrana během trestního řízení

S trestnými činy se od nepaměti pojí institut oběti. Problematiku zacházení s oběťmi v rámci právního řádu České republiky lze nalézt v zákoně č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů (dále jen „zákon o obětech trestných činů“).

Nájem bytu či domu a trvalý pobyt – problémy nájemců a pronajímatelů v praxi a nástin jejich řešení

Jak je to s možností nahlásit si trvalý pobyt v pronajatém bytě či domě? Jakým způsobem může či nemůže pronajímatel ovlivňovat evidenci pronajímaného bytu nebo domu jako adresy trvalého pobytu nájemce nebo jiných uživatelů? Jaká rizika z trvalého pobytu nájemce v pronajatém bytě či domě vyplývají pro pronajímatele a jak je může eliminovat? Jak…

Je na místě ochrana krajinného rázu ve městě?

Do jaké míry je nezbytné ve městě, silně urbanizovaném prostředí, posuzovat vliv na krajinný ráz?

Jak se vypořádat s černým pasažérem v obecním systému nakládání s komunálními odpady?

Přestože je složení komunálního a tzv. živnostenského odpadu velmi podobné, nakládání s každým z nich podléhá zcela odlišnému režimu. Zatímco za svoz komunálního odpadu je odpovědná obec, na jejímž území se odpad produkuje, zajištění svozu tzv. živnostenského odpadu je ponecháno podnikatelům. Toto nelogické rozlišování často vede ke zneužívání…

Výběr z judikatury nejen k zákoníku práce za r. 2019 - část 6.

Přinášíme další část průběžného přehledu nejzajímavějších a nejpřínosnějších soudních rozhodnutí v oblasti (nejen) pracovněprávních (tentokrát i služebních) vztahů z letošního roku 2019.

Ohlas na článek "Ochrana zaměstnance před výpovědí a vznik nároku na starobní důchod"

Dne 31. 10. 2019 byl na stránkách Epravo publikován článek JUDr. Fettera, ve kterém autor hodnotil postup soudů jako problematický. Jednalo se o případ, kdy zaměstnanci, který nesplňoval kvalifikační předpoklady, dal zaměstnavatel několik měsíců před vznikem nároku na důchod výpověď z pracovního poměru.

DEAL MONITOR

Přinášíme Vám přehled významných mandátů předních advokátních kanceláří.

Pozor na dvojí poškození poškozeného, aneb se zabráním věci opatrně

Ústavní soud opět rozhodoval o ústavní stížnosti proti rozhodnutím soudů o zabrání věci. Svým nálezem sp. zn. II. ÚS 807/19 ze dne 14. listopadu 2019 ústavní stížnosti vyhověl a zrušil napadená usnesení Krajského soudu v Ostravě a Okresního soudu v Ostravě v částech týkajících se zabrání obrazů stěžovatele, protože jimi bylo porušeno základní…

K platnosti souhlasu nájemce se zvýšením nájemného

Právní vztahy založené smlouvou o nájmu bytu jsou pojmově vztahy časově delšími. Současně zde právní úprava plní výraznou sociální úlohu, když je vázaná předně účelem a nikoliv předmětem nájemního vztahu. Tímto účelem je dle § 2235 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zabezpečení bytových potřeb…

Ochranná funkce pracovního práva jako bič na zaměstnavatele?

Základním stavebním kamenem pracovního práva je ochrana postavení zaměstnance jakožto slabší strany pracovněprávního vztahu. Jedná se o jednu ze dvou hlavních funkcí tohoto svébytného právního oboru[1], která se na našem území konstantně vyvíjí a upevňuje už od 18. století, ve kterém Josef II. vydal dvorský dekret normující nedělní klid a základní…

Výpověď z důvodu dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k jednomu druhu práce při výkonu více druhů práce

Zákoník práce dává zaměstnavateli několik možností, jak si smluvní vztahy k zaměstnancům nastavit flexibilněji. Jednou z nich je sjednání hned několika druhů práce v jedné pracovní smlouvě. To je výhodné zejména, pokud pracovní úkoly zaměstnance přesahují rozsah jedné pracovní pozice. Nicméně tato praxe může mít i svá úskalí, jako když zaměstnanec…