15. 10. 2010
ID: 67158upozornění pro uživatele

Evropská rada zaměstnanců – plánovaná novela zákoníku práce

Na programu jednání vlády se již v říjnu tohoto roku objeví novelizace zákoníku práce, která si klade za cíl především transpozici nové směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na úrovni Společenství a skupinách podniků působících na úrovni Společenství ("Směrnice").

 

RANDL PARTNERS

Na základě této Směrnice bude stávající úprava zákoníku práce, týkající se přístupu k informacím, práva projednání a evropské rady zaměstnanců, pozměněna kvůli snaze o zefektivnění dosavadních postupů plynoucích ze směrnice 1994/45/ES[1]. Navrhované změny jsou proto především technického rázu.

V prvé řadě byly definovány informace a projednání, kterými se bude výlučně evropská rada zaměstnanců v budoucnu zabývat, tzv. "nadnárodní informace". Po zohlednění případných dopadů a potřebné úrovně vedení a zastoupení jsou Směrnicí za nadnárodní informace a projednání považovány ty, které se týkají zaměstnavatele nebo skupiny zaměstnavatelů s působností na území Evropské Unie nebo EHS jako celku, popř. organizačních složek, které se nacházejí alespoň ve dvou členských státech.

Nově se zjednoduší obsazování pozic ve vyjednávacích výborech (jejichž funkcí je za zaměstnance vyjednávat s ústředím o ustavení evropské rady zaměstnanců), do nichž budou voleni členové z řad zaměstnanců z každého členského státu, kde má zaměstnavatel své sídlo nebo alespoň umístěnu organizační složku. Každých započatých 10 % zaměstnanců z jejich celkového počtu bude zastoupeno jedním členem. Pro způsob ustavení a složení evropské rady zaměstnanců budou i nadále platit stejné podmínky. Navíc bude nutné přihlížet k zastoupení zaměstnanců podle jejich činnosti i pohlaví.

Samostatná část Směrnice – klauzule přizpůsobení – je věnována postupu při organizačních změnách podniků. Pro doplnění a zpřesnění obsahu dohod bude napříště jako jeden z požadavků stanoveno, že dohody, které upravují fungování evropských rad, musí obsahovat ustanovení týkající se jejich změny, vypovězení nebo nového sjednání zejména pro případ fůzí, akvizic či dělení společnosti. V minulosti totiž nebylo na podobné situace v dohodách pamatováno a odpovídající úprava neexistovala ani v právních předpisech. Nyní, pokud by například již sjednaná ujednání o evropské radě zaměstnanců neupravovala postup při zmíněných podstatných organizačních změnách, přistoupí se k jednání mezi vyjednávacím výborem a ústředím zaměstnavatele, přičemž do vyjednávacího výboru jmenuje každá již ustavená evropská rada zaměstnanců ze svých členů minimálně tři další členy. I přesto budou ustavené rady ve své činnosti pokračovat, a to až do chvíle, kdy budou uzavřena nová ujednání o postupech pro nadnárodní informace a projednání.

Další neopominutelná součást ujednání, kterou přinese předkládaná novela, je povinné stanovení způsobu propojení informování a projednání na vnitrostátní a nadnárodní úrovni. Přestože podstatné otázky bude nutné projednat v obou rovinách, je současně nutná jejich dostatečná nezávislost, aby nedocházelo ke zdržování jednání na jedné z nich.

Novelizací bude rovněž zpřesněna úloha zástupců zaměstnanců, kteří budou povinni, za účelem řádného výkonu funkce, poskytovat zaměstnancům informace o probíhajícím informování a projednávání a budou mít možnost účastnit se školení, přičemž náklady na tato školení budou jednou z položek, které hradí zaměstnavatel na činnost evropské rady zaměstnanců. Zároveň bude výslovně stanoveno právo vyjednávacího výboru scházet se bez účasti představitelů ústředního vedení a přizvat si na vlastní žádost k jednáním odborníky dle vlastního výběru jako poradce, kterými mohou být i zástupci příslušných odborových organizací.

Pro co možná nejhladší vstup nových pravidel v platnost, byla přijata i přechodná ustanovení, jež mají ochránit v minulosti vyjednaná ujednání a podpořit nová. Povinnosti vyplývající z nové úpravy nebudou použity pro podniky, které mají uzavřeny dohody upravující nadnárodní informování a projednání v souladu se směrnicemi 1994/45/ES nebo 1997/74/ES[2]. Dokonce bude možné uzavřít, bez nutnosti aplikace nových předpisů, dohody nové, případně změnit stávající, a to až do 5. června 2011.

Znění předkládané novely zákoníku práce lze například nalézt na následujících stránkách Hospodářské komory ČR >>>ZDE


Mgr. Romana Kaletová

Mgr. Romana Kaletová,
advokát

Ondrej Krticka

Ondřej Krtička,
právní asistent


Randl Partners
advokátní kancelář

City Tower
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4

Tel:   + 420 222 755 311     
Fax:  + 420 239 017 574
e-mail: office@randls.com

logo - male
--------------------------------------------------------------------------------

[1] Směrnici Rady 1994/45/ES ze dne 22. září 1994 o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství.
[2] Směrnice Rady 97/74/ES ze dne 15. prosince 1997, kterou se oblast působnosti směrnice 94/45/ES o řízení evropské Rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství rozšiřuje na Spojené království Velké Británie a Severního Irska.
 

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz