7. 5. 2001
ID: 6463upozornění pro uživatele

Jak určit jméno dítěte podle nového zákona o matrikách

Nový zákon o matrikách č. 301/2000 Sb., který vstoupil v účinnost dne 1.7.2001, přinesl některé změny týkající se určení jména dítěte. Lze říci, že nová právní úprava značně zjednodušuje pravidla pro určení jména dítěte. Jako nejvýznamnější změna však bude veřejností hodnocena především možnost, aby rodiče určili dítěti dvě jména, což podle dosavadní právní úpravy nebylo možné.Nový zákon o matrikách č. 301/2000 Sb., který vstoupil v účinnost dne 1.7.2001, přinesl některé změny týkající se určení jména dítěte. Lze říci, že nová právní úprava značně zjednodušuje pravidla pro určení jména dítěte. Jako nejvýznamnější změna však bude veřejností hodnocena především možnost, aby rodiče určili dítěti dvě jména, což podle dosavadní právní úpravy nebylo možné.
Jméno popřípadě jména dítěte se do matriky zapíší podle souhlasného prohlášení rodičů. Zákon tedy předpokládá dohodu rodičů. Pokud není jeden rodič znám, nebo je pravomocným rozhodnutím soudu zbaven rodičovské zodpovědnosti, nebo je mu výkon rodičovské zodpovědnosti pozastaven, anebo je-li pravomocným rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je jeho způsobilost k právním úkonům omezena, zapíše se jméno na základě prohlášení druhého rodiče, jinak podle pravomocného rozhodnutí soudu. Právo na určení jména svého dítěte má i nezletilý rodič, protože v jeho případě neexistuje žádný důvod mu toto právo odepřít. Podle ustanovení § 18 odst. 2 zákona o matrikách mohou být dítěti zapsána dvě jména. Tato jména však nesmí být stejná. Dítěti, které není občanem a jehož rodiče nemají státní občanství České republiky, lze zapsat více jmen. Matriční zákon stanoví určité podmínky pro zapsání jména dítěte. Nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká. Fyzické osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak fyzické osobě ženského pohlaví jména mužské. Matriční úřad také odmítne zapsat jméno, pokud zjistí, že toto jméno užívá žijící sourozenec, mají-li sourozenci společné rodiče. Je nutno upozornit, že toto omezení se vztahuje pouze na plnorodé sourozence. Může tedy nastat situace, že sourozenci polorodí, tj. ti, kteří mají společného pouze jednoho rodiče, ponesou stejná jména. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem. Zákon dává rodičům pro určení jména lhůtu jednoho měsíce od narození dítěte. Dítěti, které se narodilo neprovdané matce a nedošli-li k určení otcovství, bude jméno určeno na základě prohlášení matky a to i matky nezletilé. Zákon zakazuje matričnímu úřadu zapsat do knihy narození jméno dítěte, pokud se rodiče nedohodnou na jménu, popřípadě jménech dítěte do jednoho měsíce od narození dítěte, nebo jméno dítěti neurčí do jednoho měsíce od narození dítěte, nebo určí dítěti jméno, popřípadě jména, které nelze do knihy narození zapsat, nebo nejsou známi. O této skutečnosti je matriční úřad povinen vyrozumět soud.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz