9. 1. 2019
ID: 108653upozornění pro uživatele

Nabytí zletilosti a pokračování v exekuci pozastavením řidičského oprávnění

Svým nálezem ze dne 23. října 2018 sp. zn. II. ÚS 50/18 Ústavní soud zrušil usnesení Okresního soudu v Písku, Krajského soudu v Českých Budějovicích a Nejvyššího soudu pro zásah do práva stěžovatelů na soudní ochranu a na zvláštní ochranu dětí a mladistvých.

Ústavní stížnost podali dva sourozenci, kteří se po svém otci domáhali dlužného výživného. Okresní soud v Písku v roce 2007 nařídil exekuci na majetek jejich otce, a to k uspokojení jejich pohledávky ve výši 142 461 Kč. Jednalo se o dlužné výživné pro stěžovatele za dobu sedmi let, kdy oba stěžovatelé byli nezletilí. Exekuce byla nařízena i pro běžné výživné na oba tehdy nezletilé stěžovatele.

Soudní exekutor vydal dne 24. 10. 2016 exekuční příkaz, jímž rozhodl o pozastavení řidičského oprávnění povinného (otce stěžovatelů). Svým napadeným usnesením ze dne 15. 12. 2016 okresní soud exekuci pozastavením řidičského oprávnění povinného částečně zastavil, neboť oba oprávnění nabyli zletilosti, a tudíž podle něj odpadla podmínka pro realizaci exekuce uvedeným způsobem. Krajský soud v Českých Budějovicích svým usnesením tento závěr potvrdil. Nejvyšší soud pak odmítl dovolání stěžovatelů.

Proti všem výše uvedeným rozhodnutím podali stěžovatelé ústavní stížnost. Namítali, že obecné soudy nesprávně dovodily, že v projednávané věci nelze vést exekuci pozastavením řidičského oprávnění povinného. Podle stěžovatelů je pro splnění podmínek nařízení exekuce pozastavením řidičského oprávnění rozhodné, zda vymáhaná pohledávka vznikla v době nezletilosti oprávněných, a nikoliv to, zda jsou oprávnění nezletilí v době jejího vymáhání. 

Ústavní soud se tak zabýval otázkou, zda nabytí zletilosti oprávněných představuje důvod pro zastavení exekuce pozastavením řidičského oprávnění povinného nařízené k vymožení nedoplatku na výživném za dobu nezletilosti oprávněných. A dospěl k závěru, že nikoliv. Nabytím zletilosti dítěte se nemění podstata pohledávky, která je stále nedoplatkem výživného na nezletilé dítě. Obdobně jako Ústavní soud již v minulosti vyslovil, že je nepřípustné, aby dítě do dospělosti vstupovalo s dluhy, které mohou mít rdousivý účinek, je též zájem na to, aby byly řádně vymoženy pohledávky, které dítěti vznikly za dobu trvání nezletilosti vůči jiným osobám, tím spíše jde-li o pohledávky vůči jeho rodiči, tedy osobě, která by měla jeho vstup do dospělosti usnadňovat, a nikoliv komplikovat.

Výklad ustanovení § 71a odst. 1 exekučního řádu, k němuž přistoupily obecné soudy, logicky neplyne ze znění zákona ani z celkové koncepce specifické ochrany práva nezletilého na výživu obsaženou v procesních předpisech. Takový výklad je též v rozporu s ústavně zaručeným právem dětí a nezletilých na zvláštní ochranu. Zastavení exekuce pozastavením řidičského oprávnění povinného z důvodu nabytí zletilosti oprávněnými, kteří se domáhají vymožení nedoplatku na výživném za dobu jejich nezletilosti, tak představuje porušení jejich práva na soudní ochranu zaručeného článkem 36 odst. 1 Listiny a též práva na zvláštní ochranu dětí a mladistvých zaručeného článkem 32 odst. 1 Listiny.

Úplné znění nálezu je k dispozice >>> zde.


JUDr. Tomáš Lichovník,
soudce Ústavního soudu


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz