25. 3. 2019
ID: 109089upozornění pro uživatele

Nizozemský obchodní soud jako alternativa mezinárodního rozhodčího řízení

Dne 1. ledna 2019 začal svou činnost Nizozemský obchodní soud (Netherlands Commercial Court, NCC) jako zvláštní komora amsterdamského obvodního soudu. Co tento soud nabízí a čím se liší od jiných soudů, ať už obecných nebo rozhodčích?

NCC je komorou amsterodamského obvodního soudu. Jedná se tedy o běžný soud v rámci nizozemské soudní soustavy, nikoliv o rozhodčí soud. NCC se však v mnohém rozhodčím soudům podobá. NCC totiž svými službami cílí na mezinárodní „klientelu“, když nabízí řízení vedené v angličtině, ve které jsou vypracovány i jeho rozsudky. Výhodou NCC je i jeho umístění v Amsterdamu pro jeho snadnou dostupnost z celé Evropy i světa. Moderní přístup NCC k mezinárodním sporům se projevuje i použitím zvláštního komunikačního systému eNCC, přes který probíhá všechna komunikace se soudem, od podání žaloby po vydání rozsudku. Nizozemské soudy jsou přitom jedny z nejrychlejších v Evropské Unii s průměrným řízení od podání žaloby do vydání rozsudku v délce 130 dnů (v České republice byla v 2017 průměrná délka řízení 277 dní). NCC se chlubí i svou flexibilitou, podle svých tvrzení jsou jeho soudci v mimořádně urgentních případech zasedat a rozhodovat 24/7.

Eversheds_logo

Aby mohl NCC případ projednat, musí být kumulativně splněny 4 podmínky:

  • spor se týká civilního či obchodního práva a není k jeho projednání věcně příslušný zvláštní nizozemský soud;
  • spor obsahuje mezinárodní prvek;
  • strany sporu určily sudištěm amsterodamský obvodní soud nebo je tento soud místně příslušný ze zákona;
  • strany podepsaly výslovné prohlášení, že souhlasí, že jejich spor projedná NCC v angličtině.
NCC pak na svých stránkách uvádí vzorovou doložku do smluv, která naplňuje podmínky 3 a 4 výše. Řízení u NCC se řídí nizozemským procesním právem, které je dále upraveno v tzv. NCC’s Rules of Procedure. Hmotné právo, kterým se spory vedené před NCC řídí, je určeno běžnými postupy mezinárodního práva soukromého. Z tuzemského pohledu je určitou nevýhodou NCC oproti řízení u rozhodčího soudu, že každá strana musí být zastoupena advokátem zapsaným v nizozemské advokátní komoře.
 
Především v řízeních o velké částky pak budou zajímavé i náklady na vedení sporu u NCC. Spor u NCC je totiž zpoplatněn jednotnou sazbou poplatku, bez ohledu na hodnotu sporu. Poplatek je v prvním stupni stanoven na částku 15.000,- € za každou stranu sporu. Neúspěšná strana sporu pak nese náklady své i protistrany. Strany sporu si však mohou samy určit odlišná pravidla ohledně náhrady nákladů řízení.

NCC je i přes svá specifika stále běžný nizozemský soud. To především znamená, že rozsudek NCC je bez dalšího vykonatelný v EU v souladu s nařízením Brusel I bis. NCC běžně ve svých rozsudcích stanoví, že jsou vykonatelné bez ohledu na to, zda bude podáno odvolání.

NCC představuje skutečnou alternativu k rozhodčím řízením. Své uplatnění by mohl nalézt především ve velmi hodnotných sporech, a to kvůli fixně stanovenému poplatku za řízení. Jako nevýhodu oproti rozhodčím řízení však lze vnímat nutnost zastoupení nizozemským advokátem. I kdyby NCC širokého uplatnění nedosáhl, je tento počin nizozemského soudnictví záviděníhodný. Že by v České republice vznikl soud, který by se specializoval na mezinárodní obchodní spory, nabízel relativně levně řízení v angličtině a jehož řízení by rychle probíhala ve speciálním elektronickém systému, si lze v dohledné době představit jen stěží.

Krampera
Mgr. Jan Krampera,
partner

Faltus
Mgr. Vojtěch Faltus
,
advokát
Vacek
Lukáš Vacek,
právní asistent

 
Eversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátní kancelář, s.r.o.

Oasis Florenc
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8

Tel.:       +420 255 706 500


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz