10. 4. 2018
ID: 107382upozornění pro uživatele

Nová pravidla pro německé komerční arbitráže u DIS

Nejvýznamnější rozhodčí instituce v Německu nedávno přijala zcela nová rozhodčí pravidla, která začala platit od března tohoto roku. Největší změnou, která má za cíl zvýšení transparentnosti a integrity rozhodčího řízení, je založení nového orgánu Rozhodčí rady DIS, která převezme některé povinnosti rozhodčích senátů.

 
 CHSH Kališ & Partners s.r.o., advokátní kancelář
 
Německá instituce pro rozhodčí řízení (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit eVV; „DIS”) je nejvýznamnějším rozhodčím soudem v Německu. V roce 2017 u DIS proběhlo 160 arbitráží o celkové hodnotě přes miliardu EUR. Mezi subjekty využívající rozhodčí řízení u DIS patří i společnosti z České republiky, takže nová pravidla DIS se kromě německých společností dotknou i těch českých.

Nová pravidla DIS („Pravidla”) platí pro veškerá rozhodčí řízení, a to i pro řízení zahájená na základě rozhodčích smluv, které Pravidlům předcházely. Pravidla přitom nejsou pouhou kosmetickou revizí starých pravidel z roku 1998, ale zavádí zcela nový soubor norem, které v sobě obsahují několik zcela zásadních změn.

Pravidla kladou ve svých ustanoveních důraz zejména na efektivitu rozhodčího řízení, ať už z hlediska časového či finančního, a současně se zaměřují na zvýšení transparentnosti a integrity rozhodčího řízení. Znění Pravidel reaguje na narůstající počet domácích i zahraničních sporů, které se řeší prostřednictvím rozhodčího řízení, takže Pravidla nově obsahují také ustanovení týkající se vícestranných smluv a vícestranných arbitráží, stejně tak jako připojení se dalších stran k rozhodčímu řízení nebo spojení dvou a více arbitráží do jedné. Jedná se o trend, který již reflektovaly i další rozhodčí instituce v Evropě.

Za nejpodstatnější změnu Pravidel je možné považovat zřízení Rozhodčí rady DIS, která převezme od rozhodčích senátů řadu spíše administrativních pravomocí, což by mělo jednak posílit integritu a transparentnost rozhodčího řízení a jednak i efektivitu celého procesu.

  • Rozhodčí rada DIS nově spravuje zálohy poplatků a nákladů.
  • Rozhodčí rada DIS nově rozhoduje o námitkách stran nestrannosti či nezávislosti rozhodců a zda daný rozhodce disponuje potřebnou kvalifikací k rozhodnutí daného sporu.
  • Rozhodčí rada DIS také nově určuje výši rozhodčího poplatku v případě, že rozhodčí řízení je skončeno před vynesením konečného rozhodčího nálezu nebo dojde k uzavření dohody mezi stranami.
  • Rozhodčí rada DIS také disponuje rozhodovací pravomocí ohledně zvýšení poplatků z důvodů složitosti případu, a je oprávněná přezkoumávat spornou částku, která je předmětem sporu.
  • Rozhodčí rada DIS rozhoduje i další, spíše administrativní otázky, které dříve posuzovaly přímo rozhodci.
S ohledem na řadu dalších změn, které Pravidla přinesla, shrnujeme pro přehlednost některé úpravy níže.

Rozhodování v rozhodčím senátu nebo jediným rozhodcem?

Tříčlenný rozhodčí senát je vyžadován pouze tehdy, pokud nedojde k vzájemné dohodě stran o rozhodci, jinak je k rozhodování sporu příslušný jeden rozhodce.

Nové ustanovení Pravidel pro složité případy

Do Pravidel byla nově zakotvena možnost vedení vícestranné arbitráže a arbitráže, jejichž předmětem je více smluv. Takové spory pak vždy rozhoduje rozhodčí senát. Dále Pravidla umožňují spojení dvou a více rozhodčích řízení do jednoho.

Zvýšení efektivity rozhodčího řízení

Nová Pravidla se soustředí na otázku efektivity rozhodčího řízení:

  • Schůzka k vedení rozhodčího řízení má být rozhodčím senátem uspořádána bez odkladu po jeho zřízení, a to do 21 dnů. Na této schůzce má být stranami a rozhodčím senátem probráno, které nástroje ke zvýšení procesní efektivity budou užity, zda budou náklady zvýšeny s ohledem na složitost případu a zda smírného řešení daného případu může být dosaženo prostřednictvím mechanismů alternativního řešení sporů.
  • Při rozhodování o výši nákladů rozhodčího řízení se bere v potaz i způsob, jakým bylo rozhodčí řízení vedeno stranami sporu.
  • V Pravidlech byla zakotvena pevná lhůta pro předložení odpovědi žalovaného na žalobu, která nyní činí 45 dnů od okamžiku obdržení žaloby. Tato lhůta sice může být následně prodloužena, ale obecně by tato změna měla vést ke zrychlení předmětného řízení.
Zrychlení rozhodčího řízení

Další změny Pravidel mají směřovat ke zrychlení rozhodčího řízení:

  • Jmenování rozhodce žalovaným má být provedeno nejpozději do 21 dnů po obdržení žaloby.
  • Lhůta pro jmenování předsedy rozhodčího senátu byla zkrácena z původních 30 dnů na 21 dnů.
Pro zabezpečení efektivity a rychlosti rozhodčího řízení bylo dále zavedeno snížení odměny rozhodcům v případě pozdějšího vynesení rozhodčího nálezu (běžným časovým rámcem jsou 3 měsíce od posledního podání nebo jednání ve věci).

Závěr

Nová pravidla DIS ve svém znění přináší řadu moderních změn, které odráží současný vývoj v rozhodčím řízení v celé Evropě a ve světě. Efektivita, rychlost a celková atraktivita rozhodčího řízení vedeného u německého rozhodčího soudu DIS získala přijetím nových pravidel silný impuls.

 
Lukáš Hoder

Mgr. Lukáš Hoder, LL.M.
advokát

Mgr. Lenka Hrdličková, LL.B.

Mgr. Lenka Hrdličková, LL.B.
advokátní koncipientka


CHSH Kališ & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Týn 639/1
110 00  Praha 1 – Staré Město

Tel.:    +420 221 111 711
Fax:    +420 221 111 725
e-mail:    office@chsh.cz


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz