3. 1. 2019
ID: 108617upozornění pro uživatele

Novinky v zadržování řidičského průkazu

Bez větší pozornosti vstoupil ke dni 1. 10. 2018 v účinnost zákon č. 193/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

 
 ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
 
Kromě jiných změn došlo tímto zákonem k zásadní změně úpravy zadržení řidičského průkazu, neboť bylo změněno ustanovení § 118c odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), které upravuje případy, kdy obecní úřad obce s rozšířenou působností vrátí zadržený řidičský průkaz jeho držiteli.

Nově tak obecní úřad obce s rozšířenou působností vrátí zadržený řidičský průkaz jeho držiteli nejen v případě, že nerozhodne o zadržení řidičského průkazu podle § 118c odst. 1 zákona o silničním provozu, nebo pokud v pravomocně skončeném řízení o skutku, pro který byl řidičský průkaz zadržen, nebyl uložen trest nebo správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, ale také v případě, že nebylo pravomocně skončeno řízení o skutku, pro který byl řidičský průkaz zadržen, a ode dne zadržení řidičského průkazu uplynula doba, na kterou (i) byl rozhodnutím vydaným v prvním stupni řízení o tomto skutku uložen trest nebo správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nebo (ii) lze uložit trest nebo správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel za tento skutek.

Velký význam této změny je dán tím, že do 30. 9. 2018 zákon neumožňoval, aby obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičský průkaz, o jehož zadržení bylo správním orgánem rozhodnuto, vrátil jeho držiteli před pravomocným rozhodnutím ve věci skutku, pro který byl řidičský průkaz zadržen.

V praxi tak nezřídka docházelo k situacím, kdy řízení o skutku samém trvalo tak dlouho, že doba tohoto řízení převýšila dobu, na kterou byl trest[1] zákazu činnosti uložen prvostupňovým rozhodnutím, nebo dokonce i maximální dobu, na kterou lze za daný skutek trest zákazu činnosti dle zákona uložit. I v případě, kdy byl držiteli zadrženého řidičského průkazu nakonec pravomocně uložen trest zákazu činnosti, tak doba faktického zadržení řidičského průkazu dobu takto uloženého trestu převýšila.

Ve vyjmenovaných případech je přitom obecní úřad obce s rozšířenou působností povinen zadržený řidičský průkaz jeho držiteli vrátit, a to z moci úřední, tedy aniž by o vrácení řidičského průkazu musel jeho držitel požádat.

Pokud tedy obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičský průkaz jeho držiteli bez zbytečného odkladu nevrátí, jedná se o nesprávný úřední postup, přičemž za škodu, která v příčinné souvislosti s ním vznikne, nese za podmínek zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost stát.

Závěr

Nově jsou obecní úřady obce s rozšířenou působností povinny zadržený řidičský průkaz vrátit vždy, pokud doba zadržení řidičského průkazu překročí dobu, na kterou byl dosud nepravomocně uložen trest zákazu činnosti, a to bez ohledu na skutečnost, že řízení o skutku samém dosud nebylo pravomocně ukončeno. To samé pak platí pro případ, že v řízení o skutku, pro který byl jeho držiteli zadržen řidičský průkaz, dosud nebylo vydáno žádné rozhodnutí, ale již uplynula maximální doba, na kterou lze trest zákazu činnosti za daný skutek uložit.

Martin Plch
Mgr. Martin Plch


Plovární 478/1
301 00 Plzeň

tel.: +420 724 365 004
e-mail:  plch@arws.cz

_____________________________
[1] Pro větší přehlednost textu dále trest i správní trest označuji pouze jako „trest“.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz