občanské právo

Žaloba a její náležitosti

Jednou ze zásad, která ovládá občanské soudní řízení, je zásada dispoziční, která se odráží i v institutu tzv. dispozičních úkonů, kterým je účastníkům řízení dána možnost disponovat řízením či jeho předmětem. Mezi dispoziční úkony patří mimo jiné i oprávnění podat návrh na zahájení řízení (žalobu) ve sporném…

Formy zápisu právních vztahů do katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí je souborem údajů o nemovitostech na území České republiky, který vedle soupisu, popisu, geometrického a polohového určení nemovitostí zahrnuje evidenci vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a dalších práv k nemovitostem.

Zánik závazků dle občanského zákoníku

Nastane-li právní skutečnost, se kterou normy občanského práva spojují zánik závazkového vztahu, pak takový závazkový vztah zaniká. Skutečnosti, které mohou vést k zániku závazkového vztahu, jsou vymezeny jednak v ustanoveních občanského zákoníku, ale strany závazkového vztahu si je mohou stanovit přímo ve smlouvě

Exekuce vyklizením

Exekuce vyklizením (§§ 340-344 občanského soudního řádu) je vedle odebrání věci, rozdělení společné věci a provedení prací a výkonů jedním ze způsobů exekuce na nepeněžité plnění. Stejně jako na ostatní druhy exekuce se i na exekuci vyklizením vztahují zákonem stanovené procesní podmínky

Obecná úprava odstoupení od smlouvy dle §48 občanského zákoníku (praktické otázky)

Úprava obsažená v §48 občanského zákoníku vychází z principu pacta sunt servanda, proto jde od smlouvy odstoupit pouze ve dvou taxativně stanovených případech:

(a) je-li to v zákoně pro konkrétní případ stanoveno, anebo
(b) bylo-li odstoupení od smlouvy dohodnuto mezi subjekty.

Privativní novace

Privativní novace (§570 OZ) je písemná dohoda smluvních stran o náhradě dosavadního závazku novým. V případě privativní novace proto uzavřením nové dohody původní závazek zaniká a namísto něj vzniká závazek nový. Dohoda se přitom může týkat jak závazku celého, tak i jeho části.

Nakladatelská smlouva

Nakladatelská smlouva (§24 zák.č 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých) je závazkově právní vztah, v němž autor udílí nakladatelství svolení vydat dílo slovesné, hudebně dramatické nebo hudební, dílo výtvarných umění anebo dílo fotografické, a nakladatelství se zavazuje na svůj účet dílo vydat, učinit opatření k jeho šíření a…

Předmět dědictví

K dědění může dojít pouze v případě, pokud smrtí zůstavitele nezanikala majetková práva a povinnosti, která jsou způsobilá být předmětem dědické posloupnosti.V případě, že zůstavitel nezanechal žádný majetek nebo zanechal jen majetek nepatrné hodnoty, soud řízení zastaví. Nejčastějším předmětem dědictví je právo…

Dědické řízení – odmítnutí dědictví

Dědické řízení je řízením nesporným, které se řídí zásadou oficiality, což znamená, že toto řízení se zahajuje i bez návrhu. Soud zahájí řízení o dědictví, jakmile se dozví, že někdo zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého. Oznámení o úmrtí je povinen učinit příslušný obecní (obvodní) úřad pověřený vedením matriky. Účastníky řízení o dědictví jsou…

Zástavní rubopis

Zástavní rubopis je písemné prohlášení majitele (zástavce) učiněné na cenném papíře, které musí obsahovat označení zástavního věřitele, podpis zástavce a doložku vyjádřenou slovy "k zastavení". Zástavní věřitel musí být uveden jde-li o právnickou osobu, názvem anebo jménem, jde-li o fyzickou osobu.

Vydědění

Jedním ze základních oprávnění vlastníka věci je právo se svým majetkem disponovat a to nejen za svého života, ale i pro případ smrti. Dispozice s majetkem pro případ smrti je nejčastěji realizována prostřednictvím sepsání závěti. Zákon dává zůstaviteli v podstatě úplnou volnost v rozhodnutí, jak s majetkem v případě své smrti…

Závěť a její náležitosti

Pojem závěť není v českém právním řádu definován. Lze jej charakterizovat jako pořízení o svém majetku pro případ smrti. Jde tedy o typický právní úkon mortis causa, kdy následky právního úkonu nastupují ve vztahu k jednajícímu až v okamžiku jeho smrti. Účelem závěti je realizace práva zůstavitele jako vlastníka podle své vůle disponovat svým…

Podnájem bytu

Podnájem bytu je nutno rozlišovat od právního institutu nájmu bytu. Zatímco nájemní vztah vzniká pouze mezi vlastníkem bytu a nájemcem, podnájem je zvláštním nájemním vztahem, který může vzniknout pouze mezi nájemcem a podnájemcem. Mezi vlastníkem bytu a podnájemcem tedy nevzniká právní vztah.

Věcné břemeno

Věcné břemeno omezuje vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. Z věcného břemena tedy plyne oprávnění užívat cizí věc.

Právo zpětné koupě

Právo zpětné koupě je právo prodávajícího žádat vrácení movité věci do určité doby po koupi, za podmínky, že prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou cenu. Toto právo může být sjednáno přímo v kupní smlouvě jako vedlejší ustanovení nebo může předmětem samostatné písemné smlouvy.

Práva občana obce podle nového zákona o obcích

Novela zákona o obcích č. 128/2000 Sb. přináší jako jednu z mnoha změn také výčet práv občana obce, který se v dosavadní právní úpravě nevyskytoval. Výčet práv, která náleží občanu obce nalezneme v § 16 odst. 2 tohoto zákona. Mezi tato významná práva patří právo volit a být volen do zastupitelstva, hlasovat v místním referendu…

Konkursní podstata

Institut konkurzní podstaty je upraven v §6 zákona č. 328/1991 Sb. o konkurzu a vyrovnání. Novela přinesla změnu i tohoto ustanovení a to v odstavci třetím, který rozšířil vymezení majetku tvořícího konkurzní podstatu. I nadále je tvořena konkurzní podstata majetkem podléhajícím konkurzu. Pod pojem majetek jsou zahrnuty věci movité, věci nemovité…

Výše nájemného při podnikání v bytě

Výši nájemného při podnikání v bytě upravuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., která však byla nálezem Ústavního soudu zrušena s účinností k 31.12.2001. Vyhláška tedy bude platit nejvýše do konce tohoto roku, a to v případě, že ji ministerstvo nenahradí předpisem, který by ji nahrazoval a přitom odpovídal ústavnímu pořádku naší…

Pojem osobní údaj v českém právním řádu

Ochranu osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb. Při jeho přípravě vycházel zákonodárce z Listiny základních práv a svobod, se stávající úpravy v zákoně č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, Směrnice č.95/46/EC Evropského parlamentu a Rady z roku 1995 o ochraně jednotlivců ve vztahu ke zpracování …

Nabývání vlastnictví při dědickém řízení

Okamžikem nabytí vlastnictví k věcem zůstavitele je okamžik smrti zůstavitele. Je-li více dědiců, vypořádají se u soudu mezi sebou o dědictví dohodou. Neodporuje-li dohoda zákonu nebo dobrým mravům, soud ji schválí. Nedojde-li k dohodě, soud potvrdí nabytí dědictví těm, jejichž dědické právo bylo…