občanské právo

Státní občanství vdaných žen

Státní občanství je právním institutem označujícím zvláštní vztah mezi konkrétním státem a jeho občany. Se státním občanstvím jsou spojena různá práva a povinnosti občanů vůči státu, které nemají osoby bez státního občanství. Státní občanství jako právní vztah působí i za hranicemi státu a státního občana i vně státního území vážou k jeho státu…

K výpovědnímu důvodu z nájmu bytu – služební byt

Služebními byty se rozumí byty, které má v nájmu nájemce od pronajímatele, který je zároveň i zaměstnavatelem nájemce. Pomocí tohoto výpovědního důvodu může pronajímatel dát nájemci výpověď v případě, že nájemce přestal vykonávat práci pro pronajímatele a pronajímatel potřebuje služební byt pro jiného nájemce, který pro něho bude…

Cestovní kancelář a cestovní agentura

Pojmy cestovní kancelář a cestovní agentura užívá zákon číslo 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o cestovním…

Právo cesty přes cizí pozemek

Ne každý pozemek ve vlastnictví soukromé osoby má snadný přístup přímo z obecní či státní komunikace. Z charakteru krajiny, průběžného dělení a scelování pozemků a ze stavu hustoty komunikací v daném místě často vyplývá, že chce-li se vlastník dostat na svůj pozemek, nemá jinou možnost než využít pozemku souseda a přejít event. přejet přes něj.

Vznik věcného břemene na základě závěti a schválenou dohodou dědiců

Podstatou institutu věcných břemen je to, že omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že mu ukládají povinnost něco strpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. Věcná břemena přecházejí s vlastnictvím věci na nabyvatele tj. váznou na věci jako břemeno.

Úroky z prodlení podle občanského zákoníku

Dlužník, který svůj dluh řádně a včas nesplní, je v prodlení. Jde-li o prodlení s plněním peněžitého dluhu, má věřitel právo požadovat od dlužníka vedle plnění úroky z prodlení.

Zástavní právo k automobilu

Jak jsme již na našich stránkách několikrát informovali, začátkem letošního roku doznala opět částečné změny právní úprava zástavního práva.

Vzdání se odvolání v civilním řízení

Mezi základní práva účastníka řízení před soudem I. stupně v civilní věci patří právo na odvolání, pokud to zákon výslovně nezakazuje.

Právo doživotního užívání bytu (věcné břemeno in personam)

Právo doživotního užívání bytu resp. určité obytné místnosti je typickým představitelem tzv. věcných břemen in personam.

Ochrana pokojného stavu

Občanský zákoník (dále jen ObčZ) upravuje v rámci některých svých ustanovení tzv. systém občanskoprávní ochrany. Poskytuje tedy subjektům možnost domoci se svých práv pomocí zákonem stanovených institutů. Mezi právní instituty systému občanskoprávní ochrany patří např. institut dobrých mravů (§ 3 ObčZ), možnost domoci se svého práva soudem (§ 4…

Peněžité nároky z důchodového pojištění a jejich přechod mimo dědické řízení

Také peněžité nároky ze důchodového pojištění patří mezi nároky, které se v případě smrti oprávněného nestávají předmětem dědictví, ale přecházejí na základě zákona na jiné osoby mimo dědické řízení.

Opatrovník v zákoně o rodině

Opatrovnictví je jeden z institutů, který je určen k ochraně práv a zájmů nezletilého. O jeho ustanovení rozhoduje soud usnesením, ve kterém také vymezí rozsah práv a povinností opatrovníka z hlediska účelu, pro který je opatrovníkem ustanoven, tak aby ochrana zájmů nezletilého byla plně zajištěna. Z uvedeného vyplývá, že na rozdíl od poručníka…

Mýty ohledně nového zákona o myslivosti

Dne 1.července letošního roku vstoupí v účinnost nový zákon o myslivosti (zákon č 449/2001 Sb.). Ještě před tím, než tato úprava mohla zasáhnout do reálného života našich spoluobčanů, byly slyšet zprávy o tom, že myslivci budou moci pronásledovat lovnou zvěř i na jakýchkoliv pozemcích mimo honitbu a že budou moci kdekoliv střílet zatoulané psy…

Poručenství v rodinném právu

Termín poručník a poručenství se v českém rodinném právu objevil po poměrně dlouhé přestávce, a to v souvislosti s novelou zákona o rodině v roce 1998. Poručenstvím lze rozumět zvláštní druh opatrovnictví, pro případ, že nezletilé dítě nemá zákonného zástupce (rodiče zemřeli, nemají plnou způsobilost k právním úkonům, byli zbaveni rodičovských…

Vzdání se odvolání v civilním řízení

Mezi základní práva účastníka řízení před soudem I. stupně v civilní věci patří právo na odvolání, pokud to zákon výslovně nezakazuje. Odvolání je řádným opravným prostředkem, který může účastník řízení využít proti jak proti rozsudku tak i proti usnesení soudu prvního stupně, pokud to nevylučuje zákon. Účastník řízení má však také právo vzdát se…

Zástavní právo k automobilu

Jak jsme již na našich stránkách několikrát informovali, začátkem letošního roku doznala opět částečné změny právní úprava zástavního práva. Dnes se podíváme na změny týkající se vzniku a charakteru zástavního práva k automobilu, což bylo až do zmíněné novelizace občanského zákoníku poměrně nejasné a prakticky těžko…

Nájemní smlouva

Nájemní smlouva, (§663 OZ) zakládá závazkově právní vztah, v němž pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně užíval nebo z ní bral plody. Podstatné části smlouvy jsou: určení smluvních stran, stanovení výše úplaty a určení doby nájmu. Nájemní smlouva se může týkat jak věcí movitých, tak věcí nemovitých. Forma smlouvy nemusí…

Rozhodování o pozastavení činnosti politické strany či hnutí

Pozastavit činnost strany a hnutí nebo je rozpustit nelze ve smyslu § 15 odst. 2 zák. č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, v době ode dne vyhlášení celostátních voleb do Poslanecké sněmovny, Senátu, zastupitelstev měst a obcí a zastupitelstev vyšších územních samosprávných celků do desátého dne po posledním…

Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví (intelektuální vlastnictví), (př. §433, §479 Obch.z) je soubor práv k výsledkům duševní tvůrčí činnosti člověka. Duševní vlastnictví je v rámci našeho platného právního řádu dosud nevyjasněným pojmem, což je dáno zejména jeho teprve krátkodobým užíváním. Základem problému definice duševního vlastnictví však představuje…

Držba

Držba, (§129 OZ) je právo s věcí nakládat jako s vlastní. Držet lze jak věci, tak i práva připouštějící opětovný výkon. Nutné je přitom odlišit držbu oprávněnou a neoprávněnou. Oprávněného držitele chápe občanský zákoník jako osobu, která je se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře o tom, že jí věc nebo právo patří. Oprávněný držitel musí…