občanské právo

Několik poznámek k zamýšlené rekodifikaci občanského zákoníku

Na počátku byla již deset let diskutovaná, avšak stále znovu odkládaná potřeba rekodifikace občanského zákoníku s tím, že dílčí, kosmetické změny dosavadního zákona z roku 1964 nevyhovují ani dnes, natož do budoucna. Odborníci na civilní právo se většinou shodují v konstatování, že obsah i systematika vnitrostátních soukromoprávních odvětví…

Historický vývoj právní subjektivity politických stran

Vztah jednotlivce a státu je zprostředkován také díky zvláštnímu sdružení, která jsou utvořena kvůli účasti na politickém životě a fungování státu – politickým stranám. Jedním z podstatných znaků politické strany je její právní subjektivita. Podívejme se, jakým způsobem se právní subjektivita utvářela v průběhu…

Násilí v blízkém sociálním okolí – domácí násilí

Fenomén násilí v rodině je velmi závažným patologickým jevem ve společnosti. Domácí násilí patřilo po dlouhý čas v českém prostředí mezi tabuizovaná témata, ostatně jako řada dalších jevů. Teprve v několika posledních letech se tomuto problému začíná věnovat odpovídající pozornost.

Doklady potřebné k uzavření manželství u cizince, nezletilého a stiženého duševní poruchou

K tomu, aby člověk mohl vstoupit do manželství, zákon o matrikách, jménu a příjmení vyžaduje splnění jistých požadavků, a to zejména z hlediska předložení potřebných dokladů. Pro snoubence, který je občanem a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice to není záležitost příliš složitá.

Zvláštní matrika

Každý z občanů se jistě ve svém životě setkal s pojmem matrika a více či méně přesně tuší, co se pod tímto pojmem skrývá. Zákonnou mluvou lze matriku charakterizovat jako státní evidenci narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob na území České republiky a narození, uzavření manželství a úmrtí k nimž došlo v cizině, jde-li o státní…

Návrh na pozastavení, omezení a zbavení rodičovské zodpovědnosti a státní zastupitelství

Rodiče dítěte jsou povinni důsledně chránit zájmy dítěte, řídit jeho jednání a vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni jeho vývoje, přičemž mají právo použít přiměřených výchovných prostředků tak, aby nebyla dotčena důstojnost dítěte a jakkoli ohroženo jeho zdraví, jeho tělesný citový, rozumový a mravní…

Problematika kosmetických prostředků

Kosmetické prostředky se považují za předměty běžného užívání. Kosmetickým prostředkem je látka nebo prostředek určený pro styk se zevními částmi lidského těla (tj. pokožka, vlasový systém, nehty, rty a zevní pohlavní orgány), zuby a sliznicí dutiny ústní s cílem výlučně nebo převážně je čistit, parfémovat, měnit jejich vzhled, chránit je…

Nabývání nemovitostí cizincem

Již jsme se na našich stránkách zmínili o novele č. 482/2001 Sb. devizového zákona, jež vstoupila v účinnost 1. ledna 2002 a která přinesla některé výrazné změny, zejména možnost nabývat nemovitosti v tuzemsku pro zahraniční právnické osoby podnikající v České republice. Je třeba zdůraznit, že v nabývaní nemovitostí na území ČR cizincem - fyzickou…

Povinnost vlastníka bytu umožnit odečet zařízení pro měření vody a tepla

Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů stanoví mimo jiného také základní práva a povinnosti vlastníků bytových jednotek. Jednou z těchto povinností je povinnost vlastníka bytu umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v jednotce a umožnit odečet naměřených hodnot. Vlastník je povinen umožnit odpovědným pracovníkům přístup…

Jaká máme práva při reklamaci?

Každodenně nás reklamy přesvědčují, že prací prášky perou letos ještě běleji než loni, že nové výrobky jsou tuto sezónu opět vylepšené, kvalitnější, odolnější a zkrátka ty nejlepší. Pod dojmem těchto reklam bychom mohli snadno nabýt dojmu, že námi zakoupený výrobek je ideální, že se u něj nevyskytnou žádné vady a že s ním nebudeme mít žádné…

Nový zákon o soudech a soudcích

Dnem 1. dubna 2002 nabude účinnosti zákon č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů (dále jen zákon o soudech a soudcích), který nahradí zákon č. 335/1991 Sb. o soudech a soudcích a všechny jej novelizující předpisy. Skutečnost, že se jedná o nový zákon a ne o větší či menší novelizaci napovídá o nemalých novinkách a…

Jaká máme práva při reklamaci?

Každodenně nás reklamy přesvědčují, že prací prášky perou letos ještě běleji než loni, že nové výrobky jsou tuto sezónu opět vylepšené, kvalitnější, odolnější a zkrátka ty nejlepší. Pod dojmem těchto reklam bychom mohli snadno nabýt dojmu, že námi zakoupený výrobek je ideální, že se u něj nevyskytnou žádné vady a že s ním nebudeme mít žádné…

Vznik nové věci

Předpokladem vzniku nové věci prostřednictvím stavební činnosti může být jen zánik původní věci.

Výpověď z nájmu bytu

Je-li výpověď z nájmu bytu součástí žaloby, není tato neplatná jen proto, že je formulace výpovědi rozčleněna do více částí žaloby

Neúspěch návrhu zákona o ochraně před tabákem, alkoholem a jinými návykovými látkami

V listopadu se široká veřejnost měla znovu přesvědčit o tom, jak obtížné je prosadit do právního řádu takové právní předpisy, které by měly pomoci zlepšit neutěšený stav, který v naší společnosti panuje v souvislosti s potíráním tzv. legálních drog (alkohol, tabák) a s ochranou společnosti (především mládeže) před…

Ceny služeb exekutorských úřadů

V ČR bude na základě zákona č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) působit postupně více než 300 exekutorských úřadů, které by měly vydatně odlehčit justici s výkonem rozhodnutí (resp. exekučních titulů), jež nejsou povinnými osobami plněny dobrovolně.
Výši a způsob určení odměny a náhrad pro soudního exekutora stanoví vyhláška Ministerstva…

Jak si poradit s hlučnými sousedy

Stává se vám, že noc co noc nemůžete usnout, jelikož formou odpočinku vašich sousedů není spánek, ale hlučná forma zábavy? A že jste se již mnohokrát pokoušeli jim domluvit po dobrém i po zlém a stále to nikam nevede? Narušování vzájemných sousedských vztahů a porušování klidného nočního spánku je častým jevem v dnešní hektické společnosti. Mnohdy…

Dodatečné projednání dědictví

Dodatečné projednání dědictví je právním institutem navazujícím na původní již pravomocně skončené řízení o dědictví, jehož cílem je napravit stav nedostatečně zjištěného majetku zůstavitele. Řízení při dodatečném projednání dědictví je upraveno stejně jako celé řízení o dědictví v občanském soudním řádu, konkrétně v ustanovení §…

Námitka účastníka řízení o podjatosti soudce

Jedním z práv účastníků řízení před soudem v civilních věcech je právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce jejich věc projednat a rozhodnout. O tomto svém právu musí být účastnící soudem poučeni.

Reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady u prodávajícího

Objeví-li se na zakoupené věci nějaké vady, vznikne nám právo uplatnit u prodejce, u kterého jsme předmětnou věc zakoupili, odpovědnost za vady prodané věci, tj. vznikne nám právo na reklamaci. Právní úpravu nalezneme v ustanoveních občanského zákoníku o odpovědnosti za prodané věci a úpravu určitých otázek souvisejících s reklamací také v zákoně…