občanské právo

Neexistence manželství

Novelou zákona o rodině č. 91/1998 Sb. došlo k oddělení institutů neplatnosti a neexistence manželství. Tzv. zdánlivé manželství (non matrimonium) nevyvolává na rozdíl od neplatnosti manželství vůbec žádné právní následky a soud tak nemusí svým rozhodnutím rozhodovat o jeho neexistenci. Neexistující manželství nelze ani…

Společná a střídavá výchova

V souvislosti s rozvodem manželství, ve kterém se rozvádějí rodiče nezletilého dítěte byly do našeho právního řádu zavedeny novelou zákona o rodině č. 91/1998 Sb. dva nové právní instituty společná a střídavá výchova.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek napomáhá realizaci základního cíle v oblasti státní sociální podpory, kterým je péče o nezaopatřené děti a to v tomto případě prostřednictvím finančního zajištění matky či otce na rodičovské dovolené.

Nárok na rodičovský příspěvek je přiznán rodiči (za rodiče se považuje i také osoba, která převzala dítě do trvalé péče…

Vztahy mezi podílovými spoluvlastníky

Spoluvlastnictví lze charakterizovat jako situaci, kdy jednu věc vlastní více vlastníků aniž by došlo k faktickému rozdělení věci. Podílové spoluvlastnictví je jedním ze dvou typů nám známého spoluvlastnictví, jež je charakterizovaného podle podílů.

Dražební jednání podle § 336e a násl. občanského soudního řádu

Dražba nařízená soudem v průběhu řízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí se uskutečňuje zpravidla v místě, kde se nachází nemovitost, nebo u soudu anebo na jiném vhodném místě. Z důvodu, aby se dražby mohlo zúčastnit, co nejvíce subjektů, musí soud nařídit dražební jednání nejméně 30 dnů po dni vydání dražební…

Náležitosti dražební vyhlášky podle občanského soudního řádu

Dojde-li řízení o výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí do stadia, kdy byla nemovitost řádně oceněna, nařídí soud dražební jednání – dražbu.

V dražební vyhlášce soud uvede čas a místo dražebního jednání, označení nemovitosti a jejího příslušenství, výslednou cenu.

Výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí

Exekuce prodejem nemovitostí je jednou z možností a způsobů exekuce pro peněžitá plnění. Právní úprava tohoto způsobu výkonu rozhodnutí došla výrazných změn novelou občanského soudního řádu a to k 1.1. 2001. Oprávněná osoba může postupovat nejen podle občanského soudního řádu, ale může si vybrat také postup podle zákona o veřejných dražbách nebo…

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Zvláštním druhem odpovědnosti v našem právním řádu je odpovědnost výrobce ale i jiných osob za výrobek, jež způsobil škodu na zdraví, životě či majetku spotřebitelů. Tato odpovědnost je upravena v zákoně č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, který je svým obsahem již zcela v souladu s předpisy Evropského společenství…

Jak vypočítat životní minimum občana a rodiny

Podle Listiny základních práv a svobod (v souladu s jejím článkem 30 odst. 2) má každý, kdo je v hmotné nouzi, právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek. V této souvislosti zákonodárce zavedl institut životního minima, jehož úpravu nalezneme v zákoně č. 463/91 Sb., o životním minimu a který lze definovat…

Katastr nemovitostí – duplicitní zápis vlastnictví

Duplicitní zápis vlastnictví k téže nemovitosti je zvláštním případem zápisu práv do katastru nemovitostí (§ 37 odst. 3 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb.). K tomuto postupu přistoupí katastrální úřad v případě, kdy je mu postupně doručeno více vykonatelných rozhodnutí a jiných listin, jimiž je vázán a každá z…

Přechod nájmu bytu podle § 706 občanského zákoníku

Významným ustanovením, které však v běžném životě není zcela jasným je ustanovení, kterým občanský zákoník upravuje přechod nájmu bytu. Nejdříve je třeba uvědomit si rozdíl mezi institutem nájmu bytu a institutem podnájmu bytu. Nájemní vztah vzniká smlouvou mezi vlastníkem bytu a nájemcem, kdežto podnájem bytu je zvláštním vztahem, který může…

Darování a darovací smlouva

Darování lze charakterizovat podle jeho podstatných pojmových znaků jako obligační vztah, založený smlouvou, která má povahu dvoustranného adresovaného právního úkonu. Další charakteristikou právního vztahu darování je bezúplatný a dobrovolný převod vlastnického práva z dárce na obdarovaného, na jehož straně vzniká jednostranný majetkový…

Sirotčí důchod

Sirotčí důchod je poskytován nezaopatřenému dítěti a je koncipován jako náhrada za příjmy, které dítěti plynuly od zemřelého rodiče, osvojitele či jiné osoby, která nahrazovala péči rodičů.

Nabývání nemovitostí na území České republiky cizincem

Možnost nabývání nemovitostí na území české republiky je upravena devizovým zákonem. Dle terminologie tohoto právního předpisu je nutno rozlišovat a přesně vymezit pojmy tuzemec a cizozemec. Tuzemcem se pro účely devizového zákona rozumí fyzická osoba s trvalým pobytem v tuzemsku (v na území České republiky) nebo právnická osoba se sídlem v…

Exekutoři a exekuční činnost

V pátek v 10,00 hod. zveřejníme obsáhlý rozvovor s JUDr. Janem Veselým, PhD. o exekucích a exekučním řádu. Exekuční řád je zásadním pozitivním průlomem do současného stavu vymáhání práva, neboť poskytuje věřitelům účinný a efektivní nástroj k vymáhání pohledávek. Zákonem o soudních exekutorech byl konstituován nový právní stav - soudní exekutoři.

Institut osvojení - některé další poznámky

Osvojení vzniká na základě návrhu osvojitele. K rozhodování ve věci osvojení je příslušný pouze soud, který zkoumá podaný návrh, formu osvojení, o kterou osvojitelé požádali a dále, zda jsou splněny veškeré zákonem vyžadované podmínky pro osvojení (podmínky osvojení viz. článek Institut osvojení dítěte a podmínky…

Institut osvojení dítěte a podmínky osvojení

Osvojení dítěte je nejvýznamnější formou náhradní rodinné výchovy. Účelem a cílem samotného osvojení je vznik takového právního vztahu mezi osvojitelem a osvojencem, který je mezi rodiči s dětmi a vytvoření stabilního a harmonického prostředí pro příznivý citový, duševní a fyzický vývoj dítěte.

Nesporný rozvod

Nesporný rozvod je specifickým způsobem zrušení manželství rozsudkem soudu. Na rozdíl od rozvodu klasického – sporného (soud manželství rozvede na návrh jednoho z manželů po zjištění, zda existují zákonem stanovené podmínky) je nesporný rozvod založen na dohodě obou manželů o rozvodu manželství.

Občanské sdružení podle zákona o sdružování občanů

Jedním z nejvýznamnějších politických práv, jež jsou zaručena Listinou základních práv a svobod, je právo sdružovací upravené v čl. 20 LZPS, které dává každému možnost sdružovat se a to bez registrace a bez právní subjektivity. Další možností, která je zaručena v tomto článku je právo sdružovat se spolu s jinými ve spolcích, společnostech a jiných…

Platební rozkaz

Platební rozkaz je rozhodnutí soudu vydané ve zvláštním tzv. zkráceném řízení, jež se v tomto případě nazývá řízením rozkazním. Platební rozkaz je zákonným prostředkem, jak vymáhat po dlužníkovi nesplacenou pohledávku, dluh v rychlejším řízení než je klasické soudní řízení (nyní je na žalobci jakou formu vymáhání dluhu zvolí – může postupovat…