občanské právo

Svépomoc podle občanského zákoníku

Náš právní řád, ostatně jako většina moderních právních řádů, obecně stanoví zákaz svépomoci, jako jednoho z prostředků ochrany subjektivních práv. Tento způsob ochrany je totiž zásadně neslučitelný se základní rolí právních předpisů. Právní řád je soubor pravidel, který stát nejen stanoví, ale je také výlučně oprávněn k jejich …

Pravidla války?

Zdá se vám tato myšlenka zcela šílená nebo minimálně velice nepravděpodobná? Ač je to opravdu s podivem, i ve válce se uplatňují některá pravidla, která musí jednotlivé strany konfliktu dodržovat. Důvodem, který toto vyžaduje je bezpochyby snaha zachovat život na planetě Zemi v době jaderných a jiných podobně účinných zbraní a zároveň pokus co…

Těžká řehole diplomacie

A je to tu zase! Deník Právo dne 13. prosince 2001 uveřejnil krátkou ,,noticku“ z návštěvy prezidenta Václava Havla brněnské Právnická fakulty MU – článek se jmenoval ,,Havlovi nevadí knížata“. Při plodné diskusi se totiž pan prezident nevyhnul ani otázce možnosti obnovení monarchie v naší zemi, jakož i jeho osobní vztah k zákonu 61/1918 Sbírky…

Změna věcného břemene v subjektu

Pojem věcného břemene se používá jednak jako označení institutu, dále jako označení pro povinnost určitého subjektu a také se tímto termínem rozumí právní vztah. Posledně uvedená varianta tedy věcná břemena chápe jako souhrn vztahů, které umožňují, aby byla realizována užitná hodnota cizí věci, a to trvale nebo opakovaně. Věcná břemena tedy…

Úkoly a postavení Úřadu průmyslového vlastnictví

Cílem dnešního článku je seznámit čtenáře s úkoly, které plní Úřad průmyslového vlastnictví v oblasti ochrany průmyslových práv. Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) je ústředním orgánem státní správy na úseku ochrany průmyslového vlastnictví. Úřad plní především funkci národního patentového a známkového úřadu a dále systematicky buduje a…

Poznámka k zprostředkování osvojení

Ne všechny manželské páry jsou obdařeny možností mít vlastní děti. Vzhledem k tomu, že mnoho lidí spatřuje ve výchově dětí smysl života a rodina bez dětí je vždy nekompletní, není překvapující, že mnoho z těch, kteří děti mít nemohou, se rozhodne pro osvojené dítěte cizího. Postup při osvojení lze rozdělit do několika fází, kterými musí rodiče…

Zákaz týrání zvířat

Stále častěji se můžeme dočíst o zvířatech, která byla utýrána svými majiteli nebo jinými lidmi k smrti či se dozvídáme o zuboženém stavu zvířat, v jakém se dostávají do útulků či k veterinářům. Je všeobecně známo, že týrání zvířat je zakázáno. Jelikož se jedná o velmi rozsáhlou problematiku, kterou není možno pojmout do jednoho článku, proto se…

Návrat českých dětí nacházejících se v cizině bez doprovodu

I když je to možná pro někoho překvapivé, v praxi se velmi často řeší případy, kdy se v cizině ocitne české dítě zcela bez doprovodu rodičů či nějaké jiné osoby, jež je za výchovu tohoto dítěte zodpovědná. Příčiny těchto situací mohou být různé, dítě se na území cizího státu může ocitnout v důsledku svého útěku z domova či ústavního zařízení, nebo…

Ochrana památných stromů podle zákona o ochraně přírody a krajiny

Zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 114/1992 Sb. (dále jen zákon) poskytuje ochranu rovněž mimořádně významným stromům, jejich skupinám a stromořadím, které lze vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné stromy.

Kvalifikační předpoklady uchazečů o veřejné zakázky

Každý, kdo se uchází o zakázku hrazenou z veřejných prostředků (a ve stanovených případech i z peněz určených privátních subjektů jako zejména provozovatelů tzv. přirozených monopolů poskytujících služby veřejnosti) zadávanou formou 1. obchodní veřejné soutěže nebo 2. výzvy více (nejméně 5) zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle §49…

Vrácení daru

Darování je právním úkonem velmi běžným, každý z nás za svůj život byl jistě mnohokrát obdarován a sám také dárky rozdával. Ne vždy si však uvědomujeme, že poskytnutí daru je právním úkonem, jímž nastávají mnohé právní následky. Jedním z takových následků právního úkonu darování je také právo obdarovaného dar vrátit a jemu korespondující právo…

Dozor nad ochranou spotřebitele

Jedním z nejvýznamnějších právních předpisů zabývajících se ochranou fyzických a právnických osob nakupujících výrobky nebo užívajících služby pro jiný než podnikatelský účel s těmito výrobky či službami je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen zákon). Předmětem zákona jsou zejména otázky oprávnění spotřebitelů, sdružení…

Dozor nad ochranou spotřebitele

Jedním z nejvýznamnějších právních předpisů zabývajících se ochranou fyzických a právnických osob nakupujících výrobky nebo užívajících služby pro jiný než podnikatelský účel s těmito výrobky či službami je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen zákon). Předmětem zákona jsou zejména otázky oprávnění spotřebitelů, sdružení…

Dědění obchodního podílu

Dnem 1.1.2001, kdy vstoupila v účinnost významná novela obchodního zákoníku, došlo zásadní změně konstrukce právní úpravy v případě smrti společníka společnosti s ručením omezeným. Dosavadní právní úprava dědění obchodního podílu byla konstruována v neprospěch společnosti a jednostranně ve prospěch dědičů zemřelého společníka…

Registrace nestátních zdravotnických zařízení

Nestátním zdravotnickým zařízením (dále jen nestátní zařízení) se rozumí jiné zdravotnické zařízení, než zdravotnické zařízení státu. Blíže lze nestátní zdravotnické zařízení vymezit podle provozovaných služeb, které je možno v nestátních zařízeních poskytovat.

Veřejné a neveřejné pohřebiště

V novém zákoně o pohřebnictví (dále jen zákon), který vstoupí v účinnost v lednu následujícího roku, nalezneme jak pojem veřejné pohřebiště, tak i pojem pohřebiště neveřejné. Provozovatelem veřejného pohřebiště může být jednak obec, která veřejné pohřebiště provozuje v rámci své samostatné působnosti, dále může provozovat veřejné pohřebiště…

Zahraniční nadace a zahraniční nadační fondy

Za zahraniční nadaci či za zahraniční nadační fond se považuje taková právnická osoba, která má jednak sídlo mimo území České republiky, a dále je nadací nebo nadačním fondem podle práva státu, na jehož území má své sídlo.

Spotřebitelská loterie

Každý prodejce má zájem na tom, aby svého zboží prodal co nejvíce. Je tedy samozřejmé, že vyvíjí snahu a využívá nejrůznějších prostředků (například nejrůznějších druhů reklamy) k tomu, aby zvýšil poptávku po svém zboží. Za jeden z nástrojů ke zvýšení prodeje zboží můžeme považovat i spotřebitelské loterie, jejichž cílem není dosáhnout zisku z…

Dozor nad ochranou spotřebitele

Jedním z nejvýznamnějších právních předpisů zabývajících se ochranou fyzických a právnických osob nakupujících výrobky nebo užívajících služby pro jiný než podnikatelský účel s těmito výrobky či službami je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen zákon). Předmětem zákona jsou zejména otázky oprávnění spotřebitelů, sdružení…

Stížnost pro porušení zákona

Vedle řádných opravných prostředků existují v trestním řízení i opravné prostředky mimořádné. Tím je i stížnost pro porušení zákona, kterou je oprávněn podat ministr spravedlnosti u Nejvyššího soudu. Jak vyplývá ze zařazení stížnosti pro porušení zákona mezi mimořádné opravné prostředky, měla by být uplatňována spíše…