16. 1. 2002
ID: 15632

Ceny služeb exekutorských úřadů


V ČR bude na základě zákona č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) působit postupně více než 300 exekutorských úřadů, které by měly vydatně odlehčit justici s výkonem rozhodnutí (resp. exekučních titulů), jež nejsou povinnými osobami plněny dobrovolně.
Výši a způsob určení odměny a náhrad pro soudního exekutora stanoví vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb.


V ČR bude na základě zákona č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) působit postupně více než 300 exekutorských úřadů, které by měly vydatně odlehčit justici s výkonem rozhodnutí (resp. exekučních titulů), jež nejsou povinnými osobami plněny dobrovolně.
Výši a způsob určení odměny a náhrad pro soudního exekutora stanoví vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb. Náklady exekuce (tj.odměnu exekutora a dále zejména náhradu hotových výdajů, náhradu za ztrátu času, náhradu za doručení písemností), jakož i oprávněným účelně vynaložené náklady k vymáhání nároku, hradí povinný. (Náhrada za běžné administrativní a jiné práce je již zahrnuta v odměně.) Náklady exekuce a náklady oprávněného vymůže exekutor na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce, a to některým ze způsobů určených k provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky. Exekutor má ovšem právo požadovat po oprávněném přiměřenou zálohu na náklady exekuce.
Exekutor může sjednat s oprávněným písemně smluvní odměnu (například podílem na vymáhané finanční částce). Smluvní odměna (resp. smluvní část odměny) však není nákladem exekuce, a proto ji nelze účtovat povinnému. Ten je povinen pouze platit odměnu stanovenou právním předpisem.


Odměna za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky činí do 3 000 000 Kč základu 15 %, z přebývající částky až do 40 000 000 Kč 10 %, z přebývající částky až do 50 000 000 Kč 5 %, z přebývající částky až do 250 000 000 Kč 1 %; nejméně však vždy 3.000 Kč. Odměna za provedení exekuce vyklizením činí 10 000 Kč za každou vyklizenou nemovitost, stavbu, byt nebo místnost. Odměna za provedení exekuce odebráním věci, činí za každou odebranou věc 15 % z její hodnoty, nejméně však 2 000 Kč. Není-li cena odebrané věci v exekučním titulu uvedena, činí odměna exekutora 2 000 Kč za každou odebranou věc. (Odměna za provedení exekuce odebráním věci činí však nejvýše 10 000 Kč za všechny věci odebrané na základě jednoho exekučního titulu.) Odměna za provedení exekuce rozdělením společné věci se stanoví při prodeji věci a rozdělení výtěžku mezi spoluvlastníky jako by šlo o zaplacení peněžité částky; jinak odměna činí 6000 Kč za každou rozdělovanou věc. Odměna za provedení exekuce provedením prací a výkonů činí 6 000 Kč za každý vykonaný exekuční titul.
Maximální výše zálohy činí, jde-li o zaplacení peněžité částky, 30 % z odměny; v ostatních případech 50 % odměny s tím, že záloha na náklady provedení exekuce rozdělením společné věci při jejím prodeji a rozdělení výtěžku mezi spoluvlastníky nesmí přesáhnout 3.000 Kč.


Exekutorovi náleží v souvislosti s výkonem exekuční činnosti náhrada hotových výdajů účelně vynaložených při provádění exekuce. Tato náhrada zahrnuje zejména soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, úhrady osobám provádějícím přepravu zásilek, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy, fotokopie a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů. Náhrada za promeškaný čas náleží exekutorovi při úkonech exekuční činnosti vykonávaných v místě, které není sídlem jeho úřadu, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět. Náhrada činí 50 Kč za každou započatou čtvrthodinu. Doručuje-li exekutor písemnost v exekučním řízení sám, náleží mu náhrada za doručení písemností, která sestává z náhrady hotových výdajů účelně vynaložených na doručení písemnosti a z paušální částky ve výši 50 Kč za doručení jedné písemnosti.
Vedle primární exekuční činnosti spočívající v nuceném výkonu exekučních titulů může vykonávat exekutor také další činnost: poskytovat právní pomoc (oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční činností a další činností), sepisovat listiny - exekutorské zápisy (o dohodě účastníků se svolením k vykonatelnosti nebo o osvědčení skutkového stavu děje nebo věci), přijímat věci do úschovy, provádět jinou činnost na pověření soudu, zejména doručování písemností soudu a činnost soudního vykonavatele, a provádět dobrovolné dražby. Při stanovení odměny a náhrad za poskytování právní pomoci postupuje exekutor obdobně jako advokát (podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění), za sepisování exekutorských zápisů a přijímání věcí do úschovy jako notář (podle vyhlášky č. 196/2001 Sb.); ostatní typy další činnosti exekutora se řídí zvláštními předpisy; odměny a náhrady za jinou činnost vykonávanou na základě pověření soudu upravuje přímo vyhláška č. 330/2001 Sb.
© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz