27. 8. 2001
ID: 12415upozornění pro uživatele

Osamělá osoba a státní sociální podpora

Státní sociální podpora je část sociálního zabezpečení, kdy se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při některých dalších sociálních situacích. Dávky státní sociální podpory se poskytují jednak v závislosti na výši příjmu (přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, příspěvek na dopravu), jež mají výrazně sociální charakter a potom se poskytují dávky bez ohledu na výši příjmu


Státní sociální podpora je část sociálního zabezpečení, kdy se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při některých dalších sociálních situacích. Dávky státní sociální podpory se poskytují jednak v závislosti na výši příjmu (přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, příspěvek na dopravu), jež mají výrazně sociální charakter a potom se poskytují dávky bez ohledu na výši příjmu, jde tedy o jakýsi příspěvek státu občanům v určitých sociálních situacích (rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné).

Již jsme se zmiňovali, jak vypočítat životní minimum rodiny, neboť právě tato částka je u jedné ze skupin dávek státní sociální podpory (viz. výše) tou rozhodnou. Za životní minimum občana nebo občanů, jejichž příjmy se posuzují společně, se považuje úhrn částek stanovených zákonem o životním minimu k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a k zajištění nezbytných nákladů na domácnost. To znamená, že domácnost může samozřejmě tvořit také jedna osoba, která se tedy posuzuje samostatně. Dávky státní sociální podpory tedy náleží při zákonem stanovených podmínek pouze fyzické osobě, jestliže osoba a osoby společně s ní posuzované jsou na území České republiky hlášeny k trvalému pobytu. Trvalým pobytem se rozumí též přechodný pobyt cizince na území České republiky hlášeného k pobytu podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců.

Zákon rovněž definuje pojem rozhodného příjmu, který je rozhodný pro posuzování, zda rozhodný příjem oprávněné osoby či osob společně posuzovaných je nižší než zákonem stanovená částka rozhodná pro výplatu dávek (zpravidla stanovená jako částka součinu životního minima rodiny a zákonem stanoveného koeficientu). Rozhodným příjmem je průměrný měsíční příjem, kterého dosáhla rodina (rodinu může tvořit i jeden člověk) v rozhodném období. Tímto příjmem jsou zejména příjmy podrobené dani z příjmů, dávky nemocenského a důchodového pojištění, hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání a pro určité dávky se do rozhodného příjmu započítávají též některé dávky státní sociální podpory. Zákon stanoví ve svých ustanoveních přesná pravidla pro to, co se do rozhodného příjmu započítává a jaké je rozhodné období pro konkrétní dávky.

Pokud se tedy jedná o osamělou osobu, která není rodičem nezaopatřeného dítěte a nežije ani s jinou společně posuzovanou osobou (za společně posuzované osoby se považují nezaopatřené děti, rodiče nezaopatřených dětí za které se považují i osoby, jimž byly nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči, manžel rodiče nebo uvedené osoby, vdovec nebo vdova po rodiči nebo uvedené osobě a druh (družka) rodiče nebo uvedené osoby, manželé nebo druh a družka (pokud soužití trvá alespoň 3 měsíce), nezaopatřené děti nezaopatřených dětí; u všech těchto osob musí být splněna podmínka, že spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby), má tato osoba, splní-li zákonem stanovené podmínky pouze na příspěvek na bydlení. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu (obytné místnosti), který je v bytě hlášen k trvalému pobytu, jestliže rozhodný příjem v rodině je nižší než částka součinu životního minima rodiny a koeficientu 1,60. Aby tedy osoba osamělá měla nárok na výplatu příspěvku na bydlení, nesmí být její příjem vyšší než součin koeficientu 1,60 a částky životního minima, jež je součtem částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana, která je 2.190 Kč (nejde-li o nezaopatřené dítě) a z částky potřebné k zajištění nezbytných nákladů na domácnost, jež u osamělé osoby je stanovena ve výši 1.580 Kč. Životní minimum osamělé osoby je tedy 3.770 Kč a příjem osoby pro nárok na výplatu příspěvku na bydlení nesmí být vyšší než 6.032 Kč.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz