ostatní právní obory

Evropská charta místní samosprávy

Dne 15. října 1985, byla ve Štrasburku přijata Evropská charta místní samosprávy, která vstoupila 1. září 1999 v platnost pro Českou republiku.

V západní Evropě bylo sjednocování místní samosprávy na určitých základních principech vyjádřeno především přijetím Charty, která obsahuje pravidla, na nichž má býti postavena místní…

K nálezu Ústavního soudu ČR rušícího část pátou občanského soudního řádu - Správní soudnictví

Ústavní soud ČR rozhodl dne 27. června 2001 o tom, že část pátá "Správní soudnictví" (§ 244-250s) zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“), ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje dnem 31. prosince 2002. S jistou mírou nadsázky by se dalo konstatovat, že Ústavnímu soudu došla trpělivost ohledně části OSŘ týkající se…

Jak se správně shromáždit aneb právo dle čl. 19 Listiny

Mnoho lidí, kteří občas sledují televizní zpravodajské relace a v nich záběry z nejrůznějších shromážděni, kde členové nejmenovaných hnutí hlásají názory, jež často balancují na hraně zákona, pravděpodobně napadne otázka, jak je to možné? To si opravdu každý může říkat co chce a kde chce, bez ohledu na obsah?

Možnost podání stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva

Od roku 1998 byl zřízen nový Evropský soud pro lidská práva, který efektivněji zajišťuje mezinárodní ochranu základních lidských práv, jež pramení z Evropské úmluvy o lidských právech a jejích dodatkových protokolů, jimž je vázána také Česká republika.
Právo podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva má každý, kdo tvrdí, že jeden ze…

Kdo je oprávněn podat ústavní stížnost

Jednou ze základních pravomocí Ústavního soudu ČR jako orgánu ochrany ústavnosti je mimo jiné i rozhodovat o ústavní stížnosti. Pokud vyjdeme z čl. 87 Ústavy ČR je možno říci, že lze rozeznat dva základní typy ústavních stížností. Jednak je to ústavní stížnost podle čl. 87 odst. 1 písm. c/ Ústavy a to ústavní stížnost orgánu územní samosprávy…

Náležitosti ústavní stížnosti

Oba druhy ústavních stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. c) a d) Ústavy ČR jsou významným prostředkem ochrany práv ať už jde o práva občanů a jiných nestátních subjektů před zásahy orgánů veřejné moci či práv územního samosprávného celku na samosprávu před nezákonnými zásahy státu. Pro podání ústavní stížnosti je nutno splnit stanovené podmínky.

Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)

Evropské sdružení volného obchodu (ESVO), ang. European Free Trade Association (EFTA) je mezinárodní hospodářská organizace založená dne 1. července 1960 ve Stockholmu za účelem odstranění cel a kvantitativního omezení dovozu a vývozu zboží.

Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (Newyorská úmluva)

Úmluva se vztahuje na uznání a výkon rozhodčích nálezů, vydaných na území cizího státu, vyplývajících ze sporů mezi fyzickými nebo právnickými osobami. Svým obsahem nahrazuje starší úpravu, kterou obsahoval Ženevský protokol o doložkách o rozsudím (z r.1923) a Ženevská úmluva o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků (z…

K obecným otázkám ochrany osobnosti fyzických osob

Předmětem osobnostního práva je osobnost člověka, kterou lze posuzovat a zkoumat ze dvou základních hledisek. Jednak z hlediska biologického a jednak z hlediska společenského a tedy i právního

Komentář a důvodová zpráva k novele zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách

Ústavní rámec postavení politických stran a politických hnutí tvoří čl. 5 Ústavy, který stanoví princip svobodného a dobrovolného vzniku a volné soutěže stran a hnutí

Přehled smluv o zamezení dvojího zdanění

Přinášíme Vám přehled smluv o zamezení dvojího zadanění, kterými je Česká republika vázána

Splnění podmínky občasntví ČSFR dle zák. č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích

Za osoby, které se staly osobami oprávněnými podle ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, nelze považovat ty, jež přede dnem 1. listopadu 1994 nesplňovaly kteroukoli podmínku požadovanou tímto zákonem

Znaky právního státu

Výrazným znakem právního státu je také to, že vymezení trestného činu, stíhání jeho pachatele a jeho potrestání je věcí vztahu mezi státem (jím reprezentovanou státní mocí) a pachatelem

Komentář k ÚSTAVNÍMU ZÁKONU č. 300/2000 ze dne 9. srpna 2000, kterým se mění Ústava České republiky

Cílem návrhu novelizace Ústavy České republiky je problematiku působení ozbrojených sil České republiky mimo vlastní státní území nebo okamžité působení ozbrojených sil jiných států ve prospěch České republiky na jejím státním území dořešit