17. 7. 2014
ID: 94837upozornění pro uživatele

Potvrzení o zaplacení dluhu, aneb dávejte pozor, co potvrzujete

Nový občanský zákoník je již několik měsíců právní realitou, kterou musíme všichni akceptovat. Stejně jako v případě jiných rekodifikačních předpisů i nový občanský zákoník s sebou přinesl změny, které nejsou v laické veřejnosti prozatím známé, což ve svém důsledku může vést k nepříjemným potížím. Jednou z takových změn jsou důsledky pro vydání potvrzení o splnění dluhu (kvitanci).

 
 GLATZOVA & Co.
 
Musím jako věřitel vydávat dlužníkovi kvitanci?

Podle § 1949 nového občanského zákoníku, pokud věřitel přijímá plnění, pak na žádost dlužníka mu vydá kvitanci (potvrzení o zaplacení), ve které vyznačí jméno dlužníka a věřitele, předmět plnění a místo a čas splnění dluhu. Dlužník může své plnění odepřít, nevydá-li mu věřitel zároveň kvitanci. Věřitel má tedy povinnost kvitanci vydat.

Na co bych si měl při vydání kvitance dávat pozor?

Pokud věřitel nebude při vydání kvitance obezřetný, co se týče jejího obsahu, může dojít k nepříjemnému zhoršení postavení věřitele vůči dlužníkovi. Nový občanský zákoník totiž stanoví nové vyvratitelné právní domněnky související s vydáním kvitance.

Jistina, příslušenství a smluvní pokuta

První vyvratitelná právní domněnka podle § 1949 odst. 1 nového občanského zákoníku spočívá v tom, že pokud je kvitance vydána na jistinu, má se za to, že bylo vyrovnáno také příslušenství pohledávky. V takovém případě se tedy předpokládá, že došlo také k uhrazení veškerých úroků, úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky. Výše uvedené se netýká smluvní pokuty, která není příslušenstvím pohledávky.

Opakované plnění

Druhá vyvratitelná domněnka vyplývá z § 1950 nového občanského zákoníku a vztahuje se na opakované plnění z téhož důvodu, kterým je například placení nájemného, ceny za služby dodávek energií, apod. Pokud dlužník bude mít od věřitele kvitanci na později splatné plnění z téhož důvodu, má se za to, že splnil také to, co bylo splatné dříve.

V praxi tato domněnka znamená, že pokud věřitel bude poskytovat dlužníkovi opakovaně služby (například dodávat mu elektřinu), dlužník nezaplatí věřiteli za služby poskytnuté v lednu, únoru, ale zaplatí za měsíc březen a věřitel dlužníkovi vystaví kvitanci na zaplacení dluhu za měsíc březen, pak se má za to, že dlužník zaplatil nejen za služby poskytnuté v březnu, ale také v měsících lednu a únoru.

A jak tyto domněnky vyvrátit?

Pokud dojde ke sporu mezi dlužníkem a věřitelem, bude to právě věřitel, kdo bude muset vyvrátit tyto domněnky, tedy prokázat, že dlužník příslušenství jistiny, respektive dříve splatné plnění nesplnil. Je pochopitelné, že výše uvedené bude velmi náročné a v některých případech se věřitel ocitne v důkazní nouzi, protože nebude mít důkazy o tom, že k něčemu nedošlo, tj. že věřitel od dlužníka plnění neobdržel.

Pozor také na prominutí dluhu

V souvislosti s kvitancemi je nutné mít na paměti také úpravu prominutí dluhu. Podle ustanovení § 1995 odst. 2 nového občanského zákoníku, pokud dojde k vydání kvitance dlužníkovi, aniž by dlužník dluh splnil, pak dochází k prominutí dluhu. S ohledem na text výše uvedeného ustanovení se jeví, že k prominutí dluhu dochází automaticky ze zákona (tedy nejedná se o vyvratitelnou domněnku). Nicméně, existují názory, se kterými se autor ztotožňuje, že se i v tomto případě jedná o vyvratitelnou právní domněnku, zejména s ohledem na další část dotčeného ustanovení, která zakládá vyvratitelnou právní domněnku prominutí dluhu všem spoludlužníkům, je-li kvitance vydána pouze jednomu ze spoludlužníků.

Závěrečné doporučení

Je zřejmé, že při vydávání jakýchkoliv kvitancí bude důležitá opatrnost a opravdu nebude platit přísloví „méně je někdy více“. Naopak doporučujeme v kvitanci uvádět co nejvíce informací ohledně splněného dluhu a zbývajících dluhů, které dlužníkem nebyly uhrazeny, zejména uvést výslovně jaký dluh dlužník splnil, zda věřitel má za dlužníkem ještě pohledávku na zaplacení příslušenství jistiny dluhu a/nebo dříve splatných dluhů za poskytování opakovaného plnění. Tímto postupem by mělo dojít k eliminaci výše uvedených domněnek, které mohou věřiteli způsobit nejednu vrásku na čele.


Mgr. Marek Bednář

Mgr. Marek Bednář,
advokátní koncipient


Glatzová & Co., s.r.o.

Betlémský palác
Husova 5
110 00  Praha 1

Tel.: +420 224 401 440
Fax: +420 224 248 701
e-mail: office@glatzova.com

PFR 2013

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz