30. 5. 2018
ID: 107599upozornění pro uživatele

Povinnost zajistit informování zákazníků o Kontrolním seznamu evropského spotřebitele energie

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie (Energy Consumer Checklist) představuje dokument, jehož autorem je Komise Evropské unie, která tento dokument připravila za účelem zajištění jisté míry harmonice v oblasti plnění informační povinnosti vůči spotřebitelům v jednotlivých zemích Evropské unie. Komu a na základě jakého právního předpisu je tato povinnost uložena, jakým způsobem je třeba ji splnit a co hrozí v případě jejího porušení?

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.

Základní myšlenkou Komisí Evropské unie vypracovaného Kontrolního seznamu evropského spotřebitele energie bylo na základě seznamu nejčastěji zadávaných otázek ze strany spotřebitelů shrnout základní práva spotřebitele energií a spolu s nimi i informace podstatné pro jejich uplatnění v daném členském státě Evropské unie a tyto následně jako celek poskytnout k dispozici každému spotřebiteli energií. K dosažení cíle dostatečně informovat spotřebitele energií o jejich právech má posloužit zakotvení povinnosti držitelů licence na obchod s elektřinou a držitelů licence na obchod s plynem k zajištění informování zákazníků o kontrolním seznamu evropského spotřebitele energie.

Českým národním právním předpisem regulujícím tuto otázku je zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „energetický zákon“). Energetický zákon tak ve vztahu k obchodníkům s elektřinou v ust. § 30 odst. 2 písm. l) stanoví, že „obchodník s elektřinou je povinen zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele vypracovaný Komisí a zveřejněný Energetickým regulačním úřadem a informovat své zákazníky o možnosti se s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie seznámit“, a dále ve vztahu k obchodníkům s plynem v ust. § 61 odst. 2 písm. l) upravuje, že „obchodník s plynem je povinen zajistit svým zákazníkům informaci, způsobem umožňujícím dálkový přístup, o Kontrolním seznamu evropského spotřebitele energie vypracovaném Komisí a zveřejněném Energetickým regulačním úřadem“. V obou případech je tak povinnost ukládána právě obchodníkovi s příslušnou komoditou.

Z uvedených ustanovení energetického zákona vyplývá, že tato normují povinnost obchodníka s elektřinou a plynem kontrolní seznam evropského spotřebitele energie zveřejnit a informovat zákazníky o možnosti se s ním seznámit, resp. povinnost zajistit zákazníkům informaci o tomto dokumentu (dále také jen „povinnost zajistit informování zákazníků“), vždy způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy prostřednictvím vlastních webových stránek.

Pro splnění povinnosti zajistit informování zákazníků však není na obchodníky s elektřinou a plynem kladen požadavek zveřejnění kontrolního seznamu evropského spotřebitele jako takového přímo na vlastních webových stránkách, nýbrž zcela postačí umístit na webové stránky obchodníka informaci o možnosti se s dokumentem seznámit, resp. informaci o tom, kde lze tento dokument nalézt. Toho lze docílit vcelku jednoduchým způsobem, a to uvedením odkazu na internetové stránky Energetického regulačního úřadu (dále jen „ERÚ“), který sám kontrolní seznam evropského spotřebitele energie tímto způsobem zveřejňuje, na webových stránkách příslušného obchodníka.[1]

Ačkoliv je povinnost zajistit informování zákazníků zakotvena v energetickém zákoně již od roku 2011, bývá její plnění obchodníky s elektřinou či plynem často z nedbalosti opomíjeno. V důsledku toho pak zpravidla dochází k zahájení kontroly ERÚ ve věci dodržování ust. § 30 odst. 2 písm. I) a ust. § 61 odst. 2 písm. l) energetického zákona. V případě, že je kontrolní řízení ukončeno vyhotovením protokolu o kontrole, obsahujícím taková kontrolní zjištění, podle kterých bylo dostatečně zjištěno porušení povinnosti zajistit informování zákazníků, jak plyne z ust. § 30 odst. 2 písm. I), resp. ust. § 61 odst. 2 písm. l) energetického zákona, přistoupí ERÚ v souladu s ust. § 150 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, k vydání příkazu, kterým pro spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona, resp. pro spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, může příslušnému obchodníkovi s elektřinou či plynem uložit pokutu do 50 000 000 Kč nebo 1 % z čistého obratu dosaženého držitelem licence za poslední ukončené účetní období.

Mgr. Lukáš Nálevka
,
právník

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
 
V Jámě 699/1
110 00 Praha 1

Tel.:    +420 724 189 287
e-mail:    nalevka@arws.cz

____________________________________________
[1] Dostupné na www, k dispozici >>> zde.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz