17. 12. 2019
ID: 110349upozornění pro uživatele

Případů stíhání českých a slovenských vývozců (nejen) německým kartelovým úřadem bude přibývat

Dle nedávno zveřejněných údajů patří Česká republika a Slovensko k ekonomikám, které jsou nejvíce integrovány do vnitřního trhu EU. Často tedy dochází k situacím, kdy české a slovenské společnosti přichází do kontaktu s konkurenty v zahraničí, a to na půdě cizích profesních komor či asociací. S ohledem na objemy vývozů se tak děje nejčastěji v Německu.

 

Následně pak může dojít k tomu, že tuzemské společnosti jsou nařčeny z účasti na kartelových dohodách se svými německými konkurenty. Ze soutěžněprávního hlediska jsou specifické především situace, kdy domnělý kartel ovlivňuje pouze německý trh (nikoliv obchod mezi členskými státy EU a/nebo český či slovenský trh), a proto Evropská komise ani český či slovenský soutěžní úřad nejsou příslušné k zahájení řízení. Řízení v takovém případě zahajuje pouze německý kartelový úřad (Bundeskartellamt). V naší praxi jsme se s takovým případem nedávno setkali.
 

Eversheds_logo

 

Tuzemské společnosti si přitom často neuvědomují, že mohou být stíhaným účastníkem kartelového řízení vedeného před německým úřadem, a – necháme-li stranou otázku trestněprávní odpovědnosti – mohou čelit riziku pokut až do výše 10 % jejich celoskupinového ročního obratu. Pokuta přitom může být uložena i jednotlivci zodpovědnému za porušení, a to až do výše 1 mil. EUR. Hrozba vyměření pokut trvá po celou promlčecí dobu, která je v Německu pětiletá od posledního jednání, ve kterém úřad spatřuje porušení práva na ochranu hospodářské soutěže. Jestliže německý úřad vydal rozhodnutí, pak 5 let od právní moci takového rozhodnutí.

Dosud zahraniční soutěžní úřady přistupovaly ke stíhání české či slovenské společnosti převážně za stavu, kdy tato měla v zahraničí svoji pobočku a majetek. Dle v současnosti platných právních předpisů je totiž výkon zahraničních správních rozhodnutí v České republice či na Slovensku velmi obtížný, neboť se řídí Rámcovým rozhodnutím Rady 2005/214/SVV o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut a jeho implementací do národních právních řádů. Například v Německu může požadavek na výkon takového rozhodnutí na cizím území vznést vláda Spolkové republiky Německo, jestliže je výkon v německém národním zájmu.

Dne 11. prosince 2018 však byla přijata nová Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1 (tzv. směrnice ECN+), podle které bude moci vznést požadavek na výkon takového rozhodnutí přímo německý kartelový úřad, a to podáním adresovaným přímo českému/slovenskému soutěžnímu úřadu. Jelikož se jedná o směrnici, musí být tato úprava nejprve implementována do národních právních řádů, k čemuž dosud nedošlo a termín pro implementaci byl stanoven do 4. února 2021.

Nicméně už nyní lze očekávat, že v důsledku zjednodušení vymahatelnosti správních rozhodnutí v zahraničí bude případů postihů tuzemských firem v ostatních členských státech v budoucnu spíše přibývat.

České a slovenské společnosti dodávající zboží do zahraničí, a to především do Německa, by proto měly kontaktovat advokáty specializující se na soutěžní právo a konzultovat s nimi další postup.

Advokátní kancelář Eversheds Sutherland disponuje v jednotlivých jurisdikcích specializovanými týmy advokátů, a to včetně ČR, Slovenska, Německa a Rakouska. Jednotlivé týmy spolu úzce spolupracují a poskytují klientům efektivní a kvalifikovanou pomoc.

Martin Bechtold,
vedoucí soutěžního týmu Německo


Michal Hrabovský,
vedoucí soutěžních týmů Česko a Slovensko


Eversheds Sutherland, advokátní kancelář, s.r.o.

Oasis Florenc
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8
 
Tel.:    +420 255 706 500
Fax:    +420 255 706 550
e-mail:    praha@eversheds-sutherland.cz


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz