26. 3. 2001
ID: 3570upozornění pro uživatele

Privativní novace

Privativní novace (§570 OZ) je písemná dohoda smluvních stran o náhradě dosavadního závazku novým. V případě privativní novace proto uzavřením nové dohody původní závazek zaniká a namísto něj vzniká závazek nový. Dohoda se přitom může týkat jak závazku celého, tak i jeho části.

Privativní novace, (§570 OZ) písemná dohoda smluvních stran o náhradě dosavadního závazku novým. V případě privativní novace proto uzavřením nové dohody původní závazek zaniká a namísto něj vzniká závazek nový. Dohoda se přitom může týkat jak závazku celého, tak i jeho části. Podmínkou zániku původního závazku však je, aby strany ve své dohodě o tom projevily nepochybnou vůli. V opačném případě by totiž nový závazek trval spolu se závazkem novým a jednalo by se o novaci kumulativní . Privativní novace nepřichází v úvahu u závazků neplatných a u závazků, které zanikly. Lze nicméně nahradit závazek promlčený. Byl-li nahrazený závazek zajištěn, zaniká spolu se závazkem i toto zajištění. Vyjímku tvoří ručení a zástavní právo, které v případě že zajišťovaly původní závazek, trvají a zajišťují i závazek nový. Jestliže však nový ručitel nebo zástavce nedá k zajištění nového závazku souhlas, je nový závazek zajištěn jen do té míry, do jaké byl zajištěn závazek původní. Je-li dán k zajištění souhlas, pak jde o zajištění v celém rozsahu. V případě privativní novace musí být dodržena písemná forma je-li nahrazovaný závazek písemný anebo promlčený. K zániku závazku dochází také tehdy, jestliže se smluvní strany dohodnou, že nesplněný závazek nebo jeho část se ruší bez vzniku nového, nebo že se věřitel vzdává svého práva nebo svůj dluh promíjí. V těchto dvou případech se však o novaci nebude jednat, protože původní závazek zanikne bez vzniku závazku nového. Při zrušení závazku musí být dohoda uzavřena písemně, jen jestliže se zrušuje písemný závazek. Naproti tomu, jde-li o vzdání se práva či prominutí dluhu, musí být písemná forma dodržena vždy.

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz