Poslat článek emailem

*) povinné položky
4. 5. 2010
ID: 61734upozornění pro uživatele

Problematika doménových jmen – omezení případných sporů

Během několika posledních let došlo k výraznému rozmachu institutu tzv. doménových jmen. Doménové jméno, resp. doména tvoří dvě části, a to část, kterou tvoří unikátní fantazijní slovní resp. znakové označení, reprezentující určitou www adresu v síti internet a dále část s názvem TLD (neboli top-level domain).

 

Nový obrázek

V dnešní době, kdy je nakupování zboží prostřednictvím internetu či využívání služeb, které jsou na něm nabízeny zcela běžnou a stále více využívanou službou, se zvyšuje také zájem o registraci doménových jmen. Potenciální držitelé doménových jmen se snaží o provedení registrace takových doménových jmen, o které se uživatelé internetu zajímají nejvíce či které jim zobrazí nejpoužívanější internetové vyhledávače, neboť pouze tato doménová jména jsou nejen pro jejich potenciální držitele, nýbrž také pro inzerenty služeb a produktů na těchto doménách na internetu „nejlukrativnější“.

Přestože internet není dosud podroben žádné „centrální evidenci“, existuje řada úkonů, jež musí být vykonávány alespoň pro určitou oblast ze strany centralizovaného subjektu.


Registrace domén

Jednou z těchto oblastí je tzv. správa a registrace doménových jmen. Správu doménových jmen obstarávají na celém světě soukromé a nikoli státní instituce. Registraci doménových jmen *.cz provádí sdružení CZ.NIC, z.s.p.o. se sídlem v Praze v souladu s Pravidly registrace doménových jmen v ccTLD .cz, které toto sdružení vydalo.

Každé doménové jméno může být na celém světě přiděleno pouze jednomu držiteli, přičemž registrace domén vychází z principu přednosti, tj. „first come, first served“. Vzhledem k tomu, že je každá doména jedinečná a může být přidělena pouze jednou držiteli, nemohou mezi držiteli domén vzniknout o jejich domény spory.

V případě užívání doménového jména je třeba ve vztahu ke třetím osobám s ohledem na absenci výslovné právní úpravy doménových jmen, v daném případě vždy nejprve analyzovat obecnou právní úpravu a následně prověřit úpravu právních oblastí, které lze nejčastěji v případě doménových jmen využít. V praxi jsou zpravidla použitelná ustanovení týkající se zejména problematiky ochrany ochranných známek, osobnostních práv, obchodní firmy či ochrany hospodářské soutěže.

Při samotné registraci domén, resp. doménového jména se existence jiných práv zpravidla nezohledňuje, což vzhledem k tomu, že je registrace domén prováděna automaticky prostřednictvím počítače, není dosud ani fakticky možné.

Faktické jednání držitele domény spojené s registrací a následným užíváním domény však může být v rozporu s řadou právních předpisů a může porušovat práva třetích osob, zejména pak ve shora uvedených oblastech právní úpravy. Doménová jména se tak mohou dostat do konfliktu s obchodními jmény, ochrannými známkami, právy na ochranu fyzických osob anebo s názvy právnických osob.
 

Právní aspekty týkající se zneužití doménového jména

Obchodním jménem je název, pod kterým činí podnikatel právní úkony při své podnikatelské činnosti, avšak toto jméno může být užíváno také mimo tyto úkony např. při propagaci, reklamách, aj., tedy v situacích, kdy se používá i doménové jméno.

Na tomto místě je však třeba však zdůraznit, že pojem „obchodní jméno” je širší než pojem „obchodní firma”, neboť úprava obchodní firmy se týká pouze podnikatelů zapsaných do obchodního rejstříku.

Pokud je tedy obchodní jméno užíváno jako doménové neoprávněně, může se ten, kdo je v důsledku takového užívání svého obchodního jména poškozen na svých právech, domáhat příslušných zákonných nároků v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění, konkrétně prostřednictvím právních prostředků ochrany proti nekalé soutěži.

Doménové jméno může být zaměnitelné také s ochrannou známkou. Tato kolize přichází však v úvahu jen u ochranných známek tvořených slovy, písmeny a číslicemi. Pro případnou kolizi s doménou bude rozhodující skutečnost, zda je doména užívána pro nabízení stejné kategorie výrobků či služeb, pro kterou je ochranná známka zaregistrována.

Základem doménového jména může být také jméno a příjmení fyzické osoby anebo její pseudonym. Zejména jména veřejně známých osob jsou používána pro domény, které jsou zaměřeny buď na kritiku anebo chválu této osoby. Dojde-li ke kolizi domény a jména fyzické osoby, může se takováto osoba domáhat ochrany svého tzv. osobnostního práva v souladu s ustanoveními § 13 a násl. zákona č.40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění.[1]
 

Řešení sporů o doménová jména

Držitel domény je dle článku 16.1 Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz povinen vyvinout veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, ke smírnému řešení sporů týkajících se doménových jmen anebo jejich registrací, které mohou mezi ním a jinými osobami vzniknout.

Dle Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz rozlišujeme spory o doménová jména mezi jejich držiteli a CZ.NIC na straně jedné a spory mezi držiteli doménových jmen a třetími osobami. Nedohodne-li se držitel domény a CZ.NIC na vyřešení vzájemného sporu týkajícího se doménového jména, budou dle článku 15.1 Pravidel registrace takové spory obligatorně rozhodovány Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Spory mezi držiteli domén a třetími osobami jsou dle volby třetích osob řešeny před obecnými soudy anebo opět před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Tento rozhodčí soud je v současné době jediným stálým soudem v České republice, který je oprávněn rozhodovat spory o domény *.cz a *.eu. Mimoto je jako jeden ze čtyř rozhodčích institutů na celém světě oprávněn rozhodovat spory o domény dle pravidel společnosti ICANN („Internet Corporation for Assigned Names and Numbers“), což dokládá jeho důležitost světového formátu.
 

Závěr

S ohledem na výše uvedené je tedy pro předcházení vzniku sporů o doménová jména nezbytné doporučit budoucím držitelům nově vznikajících obchodních firem a držitelům ochranných známek provést registraci předmětných domén ve stejné době, kdy dochází k založení jejich obchodních firem či registraci ochranných známek. Právní ochranu s národními i mezinárodními účinky je totiž možné zajistit pouze prostřednictvím registrace doménového jména jako ochranné známky v požadovaném regionu. Bez této registrace existuje v současné době jen málo možností jak znemožnit užívání dobrého jména Vaší společnosti na internetu jinými subjekty nebo chránit své doménové jméno.


JUDr. Kamil Šebesta, MBA

JUDr. Kamil Šebesta, MBA,
advokát

Bc. Zuzana Ságnerová

Bc. Zuzana Ságnerová,
právní asistent


KŠD ŠŤOVÍČEK
advokátní kancelář, v.o.s.

CITY TOWER
Hvězdova 1716/2b
140 78  Praha 4

Tel.: +420 221 412 611
Fax: +420 222 254 030

--------------------------------------------------------------------------------

[1] K vytvoření domény však nemusí být zneužito jen jméno fyzické osoby, ale i název právnické osoby, které jsou dle současné právní úpravy také nositelem právní subjektivity. Při kolizi doménového jména a jména fyzické osoby či názvu právnické osoby jsou dotčené subjekty oprávněné požadovat po držitelích domén zdržení se neoprávněného užívání jejich názvu, odstranění závadného stavu a poskytnutí přiměřeného zadostiučinění.

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz