12. 3. 2001
ID: 2766upozornění pro uživatele

Rezervní fond

Rezervní fond je část obchodního jmění společnosti, jehož použití je omezeno na krytí ztrát nebo opatření, která mají překonat nepříznivý průběh hospodaření společnosti. Účelem takovýchto opatření je především doplnění skutečného základního jmění na úroveň základního jmění zapsaného v obchodním rejstříku.

Rezervní fond, (§67 Obch.z) část obchodního jmění společnosti, jehož použití je omezeno na krytí ztrát nebo opatření, která mají překonat nepříznivý průběh hospodaření společnosti. Účelem takovýchto opatření je především doplnění skutečného základního jmění na úroveň základního jmění zapsaného v obchodním rejstříku. Rezervní fond je obligatorní součástí majetku akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným a vytváří se z prvního čistého zisku, vykázaného v roční účetní závěrce společnosti. Může být též vytvořen již při vzniku společnosti a to prostřednictvím příplatků společníků nad hodnotu jejich vkladů. Protože ostatní obchodní společnosti mají neomezeně ručící společníky, je vytvoření jejich rezervního fondu dobrovolné. Družstvo vytváří rezervní fond dobrovolně. Akciová společnost a společnost s ručením omezeným vytváří rezervní fond (nevznikl-li již při vzniku společnosti) ve výši 20% (10% u s.r.o.) čistého zisku, avšak ne více než 10% (5% u s.r.o.) hodnoty základního jmění. Tento fond se pak ročně doplňuje o částku určenou společenskou smlouvou nebo stanovami, nejméně však 5% z čistého zisku, a to až do dosažení výše rezervního fondu určené ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, která musí činit alespoň 20% (10% u s.r.o) základního jmění společnosti. Vzhledem k účelu rezervního fondu, má jeho doplnění přednost před podílem společníků ze zisku společnosti. O jeho použití rozhoduje statutární orgán a v případě, že výše rezervního fondu klesne pod zákonem vyžadovanou částku, je to důvod pro svolání společníků nebo představenstva. Výše rezervního fondu a způsob jeho vytváření musí být určeny ve stanovách akciové společnosti a ve společenské smlouvě společnosti s ručením omezeným.

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz