16. 7. 2001
ID: 10743upozornění pro uživatele

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek napomáhá realizaci základního cíle v oblasti státní sociální podpory, kterým je péče o nezaopatřené děti a to v tomto případě prostřednictvím finančního zajištění matky či otce na rodičovské dovolené.

Nárok na rodičovský příspěvek je přiznán rodiči (za rodiče se považuje i také osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů) ve dvou případech, a to pokud tento rodič osobně celodenně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do věku čtyř let nebo o dítě do sedmi let věku a jde o dítě, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené.

Rodičovský příspěvek napomáhá realizaci základního cíle v oblasti státní sociální podpory, kterým je péče o nezaopatřené děti a to v tomto případě prostřednictvím finančního zajištění matky či otce na rodičovské dovolené.

Nárok na rodičovský příspěvek je přiznán rodiči (za rodiče se považuje i také osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů) ve dvou případech, a to pokud tento rodič osobně celodenně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do věku čtyř let nebo o dítě do sedmi let věku a jde o dítě, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené. Za celodenní řádnou péči zákon považuje i situace, kdy dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku pokud návštěva nepřesáhne rozsah tří dnů v kalendářním měsíci nebo jestliže dítě navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně či pokud dítě, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školku nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně a též pokud dítě, jehož oba rodiče (nebo osamělý rodič) jsou zdravotně postiženi zrakově nebo sluchově v rozsahu 50% a více, navštěvuje jesle nebo mateřskou školku či obdobné zařízení a jeho denní návštěva nepřevyšuje limit čtyř hodin. Ve výše stanovených případech nedochází ke ztrátě nároku na rodičovský příspěvek.

Rodičovský příspěvek je konstruován jako částečná náhrada za ztrátu výdělku v situaci, kdy rodič celodenně řádně pečuje o dítě. Jednou z podmínek vzniku nároku je proto samozřejmě předpoklad, že rodič nemá žádný výdělek. K zániku nároku na výplatu rodičovského příspěvku v kalendářním měsíci tedy dochází, pokud rodič při výdělečné činnosti dosahuje příjmu vyššího než je částka stanovená na osobní potřeby u tohoto rodiče (a to po odpočtu daně z příjmu fyzických osob, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění), nebo pokud má rodič nárok na dávky nemocenského pojištění či na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání nebo na příspěvky náležející občanům se změněnou pracovní schopností v době jejich pracovní rehabilitace. Ke ztrátě nároku na výplatu dávky rodičovského příspěvku dochází také v případě, že dítě, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro dítě předškolního věku ve větším rozsahu než je popsáno výše.

Vzhledem k tomu, že na rodičovskou dovolenou mohou nastoupit oba rodiče současně, stanoví zákon, že při péči o totéž dítě náleží rodičovský příspěvek jen jednomu rodiči a to tomu, který je určen na základě jejich dohody. Pokud je v rodině více dětí, jež zakládají nárok na rodičovský příspěvek, náleží při péči o tyto děti rodičovský příspěvek jen jednomu z rodičů a to opět tomu, který je určen jejich dohodou. Jestliže se rodiče nedohodnou, určí rodiče, jemuž se bude rodičovský příspěvek vyplácet, okresní úřad, který o tomto příspěvku rozhoduje.

Rodičovský příspěvek rodiči nenáleží, jestliže v rodině druhý z rodičů má nárok po celý kalendářní měsíc na peněžitou pomoc v mateřství nebo peněžitou pomoc poskytovanou podle předpisů nemocenského pojištění, a to v době ode dne narození dítěte. Výše rodičovského příspěvku se určí jako součin částky na osobní potřeby rodiče, který má na rodičovský příspěvek nárok, a koeficientu 1.10.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz