2. 5. 2005
ID: 32551upozornění pro uživatele

Svolání valné hromady

Kdo a v jakých případech má u společnosti s ručením omezeným právo na svolání valné hromady? V jakých případech vzniká jednatelům povinnost svolat valnou hromadu společnosti?

Dle § 128 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, jsou to předně jednatelé, kteří jsou povinni svolat valnou hromadu společnosti s ručením omezeným. Nestanoví-li zákon,   společenská   smlouva,  popřípadě stanovy kratší  lhůtu, svolávají valnou  hromadu jednatelé nejméně jednou  za  rok.  Valná  hromada,  která  schvaluje  řádnou účetní závěrku, se  musí konat nejpozději  do šesti měsíců  od posledního dne účetního období.

Jednatelé jsou dále povinni svolat   valnou  hromadu  bez  zbytečného odkladu poté, co zjistí, že  celková ztráta společnosti na základě jakékoliv  účetní  závěrky  dosáhla  takové  výše,  že  při  jejím uhrazení z disponibilních zdrojů  společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla  poloviny základního  kapitálu nebo  to lze  s ohledem  na všechny   okolnosti  předpokládat,   nebo  pokud   zjistí,  že  se společnost  dostala do  úpadku. V takovém případě zároveň jednatelé navrhnou valné  hromadě zrušení společnosti  nebo přijetí  jiného opatření,  nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného.

Dále je vhodné podotknout to, že dle judikatury Nejvyššího soudu ČR svolání valné hromady nepatří mezi činnosti spojené s obchodním vedením společnosti, které jednatelům náleží, nýbrž se jedná o speciální povinnost jednatelům obchodním zákoníkem stanovenou.

Obchodní zákoník však taktéž za určitých okolností přiznává právo svolat valnou hromadu i společníkům společnosti. Dle § 129 odst. 2 obchodního zákoníku mohou požádat  o svolání valné hromady společníci, jejichž vklady  dosahují alespoň  10 %  základního kapitálu společnosti s ručením omezeným. V případě, že jednatelé  valnou hromadu  do  jednoho  měsíce od  doručení žádosti takovýchto společníků nesvolají, jsou  společníci  oprávněni   svolat  ji  sami.  Nemá-li společnost jednatele, je oprávněn  svolat valnou hromadu kterýkoli

společník. Jde-li o program valné hromady svolávané na popud společníků společnosti s ručením omezeným, jejichž vklady  dosahují alespoň  10 %  základního kapitálu společnosti s ručením omezeným, pak z logiky věci vyplývá, že jej mohou tito společníci navrhnout taktéž.© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz