11. 1. 2018
ID: 106867upozornění pro uživatele

Vliv novely zákona o zaměstnanosti na náhradní plnění z pohledu odběratelů

K 1. říjnu 2017 došlo novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, k poměrně zásadní změně, týkající se povinnosti náhradního plnění.

Nový obrázek

Pro připomenutí poznamenejme, že náhradní plnění je způsob, jak naplnit požadavek zákona o zaměstnanosti na zaměstnávání povinného podílu osob se zdravotním postižením. Tento požadavek se týká zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci. Povinný díl tvoří 4 % zaměstnanců a povinnost lze splnit zaměstnáváním zdravotně postižených osob, odvodem do státního rozpočtu, nebo právě náhradním plněním[1]. Dodavatelem náhradního plnění může být ten, kdo zaměstnává alespoň 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením.

Samotná novela zákona o zaměstnanosti nepřináší novinky v oblasti způsobu náhradního plnění, ale přináší administrativní změny, které ulehčí jeho odběratelům.

S novelou zákona o zaměstnanosti totiž vzniká elektronická evidence, do níž budou dodavatelé povinni uvádět identifikační údaje své i odběratelů, včetně ceny výrobku či služeb, které odběratelům dodali, číslo dokladu, datum zaplacení odebraných výrobků a další[2].

Odběratelé oproti tomu budou sice i nadále povinni ohlašovat krajské pobočce Úřadu práce (příslušné dle sídla odběratele), zda splnili, či nesplnili plnění a jak, ovšem již nebudou muset uvádět konkrétní údaje o odebraných výrobcích a konkrétních dodavatelích. Tuto povinnost budou muset odběratelé splnit jako doposud vždy do 15. února na předepsaném formuláři.

Co se týče samotné elektronické evidence, ta bude přístupná z webu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, konkrétně se serveru portal.mpsv.cz, a to pro přihlášené uživatele.

Náhradní plnění se uzná odběrateli teprve v okamžiku, kdy ho dodavatel zanese do evidence. To má dodavatel povinnost provést do 30 dnů od zaplacení poskytnutého plnění.

Pro úplnost je třeba uvést, že od 1. 1. 2018 dojde k další změně právní úpravy, která bude nově požadovat uzavření dohody o uznaní zaměstnavatele na chráněném trhu práce mezi Úřadem práce ČR a zaměstnavatelem – dodavatelem. Teprve takoví dodavatelé budou moci plnit náhradní plnění pro odběratele.

Vzhledem k výše uvedenému nelze než doporučit odběratelům náhradního plnění, aby zejména zpočátku fungování evidence zkontaktovali dodavatele a ověřili si, zda plnění do evidence zapisují a zda mají uzavřenou smlouvu s příslušným ÚP. Pakliže by totiž dodavatelé náhradního plnění neplnili své povinnosti, mohli by tím být dotčeni bez vlastního přičinění i jeho odběratelé.


Zuzana Beerová


Advokátní kancelář Vostárek & Partner
Mickiewiczova 17/242
160 00 Praha 6 – Hradčany

Tel.:      +420 233 323 323
GSM:     +420 731 445 475
E-mail:  office@vostarek-lawyers.cz

____________________________
[1] § 81 odst. 2 ZOZ
[2] Podrobněji viz § 84 odst. 2 ZOZ


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz