11. 10. 2017
ID: 106472upozornění pro uživatele

Zavedení GDPR ve firmě. Jak na to? – 1. část

Již od 25. 5. 2018 vstoupí v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů. Jedná se o extrémní změnu pro všechny organizace přinášející zásadní posílení ochrany osobních údajů a řadu nových povinností nebo změny stávajících povinností pro všechny správce a zpracovatele osobních údajů. Jaké kroky učinit ve vaší firmě, tak aby vás nepřekvapil zásah úředníků vymáhajících dodržování nové evropské směrnice?

Dittrich_logo

„Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR, bylo přijato 27. 4. 2016 a začne platit za necelý rok. Bude zapotřebí realizovat nákladné a náročné změny ve vašich informačních systémech a interních procesech organizací. Není na místě být překvapení - povinnost zpracování údajů máte i dle české legislativy, a to dle stávajícího zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění,“ vysvětluje legislativní rámec nařízení EU Mgr. Michal Dittrich, advokát se specializací na obchodní a podnikové právo.

Konkrétní dopady gdpr směrnice na firmy

Řečeno stručnou formou, GDPR rozšiřuje nutnost aktivního souhlasu subjektů o nakládání s jejich osobními údaji. Důraz je kladen především na zvýšení zabezpečení dat, např. prostřednictvím datového šifrování. Dále směrnice zavádí nová práva na přístup, přenositelnost a na výmaz údajů. To přináší do struktury organizací technicky náročné změny.

„Firmy budou nuceny realizovat změny v organizační struktuře, např. zřídit pozice tzv. „pověřence pro ochranu osobních údajů“ neboli „data protection officer“, zkráceně DPO. Součástí je i povinnost řídit se principy tzv. „privacy by design“, což představuje povinné posuzování dopadů významnějších projektů či organizačních rozhodnutí na ochranu osobních údajů,“ říká Mgr. Michal Dittrich.

Firmám GDPR přináší povinnost změn dodavatelských smluv a kontraktů z hlediska zpracování osobních údajů, budou muset také proškolit zaměstnance o nových povinnostech a pravidlech. GDPR se též dotkne platebních služeb (nařízení o e-privacy).

Jak implementovat gdpr ve vaší organizaci?

Nejlépe zvolený postup pro případ, že vaší organizaci navštíví komisař, který provede šetření dodržování evropského nařízení GDPR, je připravit se na všechny eventuality dopředu. Byť se jedná o citelný krok pro každou organizaci, může vás ochránit před existenčními problémy v podobě nemalých pokut v řádech tisíců eur.

Zavedení GDPR započněte analýzou stávajícího stavu ověření principů zpracování a bezpečné ochrany dat prostřednictvím bezpečnostního auditu. Pokud jste organizace, kde funguje oddělení bezpečnosti (security department), můžete interní audit realizovat svými silami. V opačném případě si najměte externí auditory. Provedení auditu je dnes v nabídce advokátních kanceláří i konzultačních společností.

Cílem auditu by mělo být získání přehledu o tom, jaká zpracování údajů provádíte, hlavně v oblasti zpracování a uchování osobních údajů a dat vašich klientů. Odpovězte si na dotaz, jestli je tato agenda vedena manuálně anebo automatizovaně. Ověřte, na základě jakého právního titulu a v jakém rozsahu osobní údaje zpracováváte. Nejčastěji to bude k úkonům plnění smluv, plnění podnikatelského záměru atd.

„Audit by měl určit i přesnou periodicitu likvidace osobních údajů. Uchováváte data pouze po dobu nezbytně nutnou nebo dlouhodoběji? Jak dochází k obnově aktuálnosti údajů? Popište tedy přesně interní procesy zpracování a uchování dat. Pokud k nim nedochází, opatření a procesy zaveďte,“ radí Mgr. Michal Dittrich. Úředníky bude zajímat i určení povinnosti, kdo je za dodržení normy ve vaší organizaci odpovědný a kdo se subjekty daných údajů na přímo komunikuje. Samozřejmostí je i zjištění, zda-li jsou data někomu dalšímu přístupná, a to jak v rámci vaší firmy, tak i v případě vašich obchodních partnerů.

Součástí řízení s vaší společností bude i prověření, jestli chráníte dostatečně osobní údaje. Máte bezpečnostní oddělení a nastavené procesy ochrany dat. Zjišťování stavu bezpečnosti v organizaci se bude týkat i nastavení bezpečnosti techniky (PC, telefony, tablety, komunikátory) vedoucí k prověření, jestli nemůže nastat situace nahodilého přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě.

Třešničkou na dortu může být požadavek na předložení interní dokumentace, která celou agendu zpracování dat zastřešuje.

Co se stane, když gdpr ve firmě nezavedeme?

Podle Mgr. Michal Dittricha je nepodřízení se všeobecnému nařízení GDPR spojeno s výraznými sankcemi. „Pokuty se mohou pohybovat v milionech EUR. Přitom je nutné počítat s tím, že evropské úřady budou maximalizovat tlak na jednotné vymáhání práva ve všech státech, což se odrazí v unifikování výše pokut pro celou Evropskou unii,“ říká advokát Mgr. Michal Dittrich

V příštím díle článku se zaměříme na zavedení interního systému reportingu dodržování GDPR v organizaci.

Mgr. Michal Dittrich


DITTRICH & CO. - advokátní kancelář s.r.o.

Na Březince 930/6
150 00 Praha 5 - Smíchov

Tel.: +420 222 560 060
e-mail:  office@akdf.cz© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz