10. 1. 2018
ID: 106865upozornění pro uživatele

Změny v okruhu osob povinných dodržovat režim dočasné pracovní neschopnosti

Režim dočasně práce neschopného pojištěnce, tedy zejména povinnost zdržovat se v době pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek, nově od 1. 10. 2017 platí i pro, z důvodu nemoci nebo úrazu, „práce“ (resp. plnění povinností) neschopné uchazeče o zaměstnání a naopak od 1. 2. 2018 nebude platit pro některé pojištěnce, zpravidla rodiče, doprovázející nezletilé dítě při jeho hospitalizaci, a pro ženy pobírající před porodem nemocenské, protože nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

Nemocní uchazeči o zaměstnání

Zákon č. 206/2017 Sb. (novela zákona o zaměstnanosti) zavedl s účinností od 1. října 2017 režim dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu,[1] který zahrnuje (obdobně jako u režimu dočasně práce neschopných pojištěnců) povinnosti 1. zdržovat se v místě pobytu uvedeném v potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a 2. dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek.

V potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu uvede poskytovatel zdravotních služeb místo pobytu uchazeče o zaměstnání v době dočasné neschopnosti plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, rozsah a dobu povolených vycházek (jako u dočasně práce neschopných nemocensky pojištěných osob podle ust. § 56 odst. 6 zákona o nemocenském pojištění)[2] a další vyhláškou požadované údaje. Podobně poskytovatel zdravotních služeb vydá i potvrzení o provedeném ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání.

Neschopnost oznámit ihned, doložit úřadu práce do 8 dnů

Uchazeč o zaměstnání, který dočasně není schopen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu anebo není schopen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, je povinen tyto důvody oznámit krajské pobočce Úřadu práce ČR nejpozději v den, kdy mu bylo vydáno potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu nebo v den uskutečnění vyšetření nebo ošetření a nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne vydání potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu nebo potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení doložit tyto důvody příslušným potvrzením krajské pobočce Úřadu práce. Pokud tyto povinnosti uchazeč o zaměstnání neplní, může být vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání, čímž ztratí všechny výhody, např. nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo to, že za něj platí pojistné na zdravotní pojištění stát a doba v evidenci se mu počítá jako náhradní doba pro potřebnou dobu důchodového pojištění pro možnost získání starobního nebo invalidního důchodu.

Těhotné ženy a rodiče doprovázející dítě v nemocnici

V některých případech dočasné pracovní neschopnosti nemá smysl stanovovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce a kontrolovat jeho dodržování;  jedná se o případy, kdy pojištěnec není sám nemocný, a proto zákon č. 259/2017 Sb. (novelizující vícero sociálně-právních předpisů)  s účinností od 1. února 2017 do příslušného ustanovení zákona o nemocenském pojištění, upravujícího režim dočasně práce neschopného pojištěnce (ust. § 56 odst. 1), doplňuje větu o tom, že režim dočasně práce neschopného pojištěnce se nestanoví v případě dočasné pracovní neschopnosti podle ust. § 57 odst. 1 písm. c) a f). Jde o případy pojištěnce, který byl přijat do zdravotnického zařízení jako průvodce nezletilého dítěte přijatého k poskytnutí lůžkové péče, ovšem s výjimkou pojištěnce, který má nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství, a pojištěnku uznanou práce neschopnou z důvodu těhotenství, a to od počátku 6. týdne před očekávaným, která doložila potvrzením orgánu nemocenského pojištění, že nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství z žádné pojištěné činnosti – do této situace se dostávají těhotné ženy, které nesplňují podmínku pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství dle ust. § 32 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění, kterou je účast na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství – potom pobírají při účasti na nemocenském pojištění namísto vyšší peněžité podpory v mateřství nižší nemocenské,[3] a to až do uplynutí 6. týdne po porodu, kdy se jejich pracovní neschopnost ukončuje, pokud žena není dočasně práce neschopna z jiného důvodu, než je právě mateřství.

 Richard W. Fetter

Richard W. Fetter,
autor je právníkem specializujícím se na občanské a pracovní právo


___________________________
[1] Je to samozřejmě novinka jen ohledně uchazečů o zaměstnání, kteří během své pracovní neschopnosti nepobírají nemocenské (např. z titulu ochranné lhůty v nemocenském pojištění). Uchazeči o zaměstnání, kterým zůstalo zachováno nemocenské pojištění a nároky z něj vyplývající, tedy pobírali nemocenské, podléhali resp. podléhají všeobecně známému režimu dočasně práce neschopného pojištěnce podle zákona o nemocenském pojištění.
[2] Jejichž dosud platná pravidla byla popsána zde.
[3] K výši nemocenských dávek v r. 2018 dostupné na www, k dispozici >>> zde.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz