zaměstnání

Nové sazby cestovních náhrad pro rok 2018

S účinností od 1. ledna 2018 dochází podobně jako každý jiný rok k novému stanovení sazeb náhrad cestovních výdajů. Pro rok 2018 se oproti roku 2017 výrazně zvyšují sazby tuzemského stravného a mírně zvyšuje základní náhrada za použití silničních motorových vozidel. Průměrná cena pohonných hmot se upravuje podle vývoje ceny na trhu a je vyšší…

Výběr z judikatury nejen k zákoníku práce za r. 2017 - část 1.

Zákon nebývá vždy jasný a připouští různý výklad, právní úprava také nemusí pamatovat na všechny situace a otázky. Pouhá, byť sebelepší, znalost zákona a prováděcích právních předpisů proto někdy nestačí, čím dál tím častěji je třeba pro nalezení správného řešení či odpovědi na problém znát také judikaturu – rozhodovací praxi soudů, její závěry…

Zaměstnávání osob blízkých (a zákaz vzájemného zaměstnávání manželů)

Pracovně-právní vztah nemůže být mezi manžely (stanoví zákoník práce). Proč tomu tak je? Je to kvůli společnému jmění manželů? Je tento zákaz nutný, není zbytečný a svobodné nakládání s vlastním majetkem a rozhodování o sociálních a ekonomických otázkách ztěžující? Zákoník práce přitom nezakazuje zaměstnávání manželů na jednom pracovišti třetí…

Musí státní zaměstnanci refundovat svému zaměstnavateli pokuty uložené za jejich pochybení?

V tomto článku bych rád upozornil na judikát Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 2764/2016 ze dne 12. 4. 2017, kterým Nejvyšší soud rozhodl „zjednodušeně řečeno“, že státní zaměstnanci nejsou povinni refundovat svému zaměstnavateli-státu pokuty, které musí jejich organizační složka hradit jiné organizační složce státu v důsledku pochybení takových…

Valorizace maximálních příjmů uchazečů o zaměstnání (podpory a nekolidujícího výdělku) od 1. 1. 2018

Od 1. ledna 2018 se na základě pravidelné každoroční úpravy[1] zvyšují maximální částky podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. Od stejného data se zvyšuje, a to na základě valorizace minimální mzdy, i limit povoleného výdělku pro uchazeče o zaměstnání nepobírající podporu a činné v nekolidujícím zaměstnání, leč protentokrát s…

Snižování platu (ve veřejné sféře) prostřednictvím snížení nebo odebrání osobního příplatku (tzv. osobního ohodnocení)

Předčasem jsme se zabývali problematikou snižování mzdy prostřednictvím odebrání její výkonové složky, tedy pravidly v soukromé – privátní, podnikatelské sféře;[1] jistě přijde vhod i příspěvek o pravidlech v sektoru státní a veřejné správy a služeb, který odměňuje zaměstnance platem, tedy konkrétně právní úpravou a judikaturou ke snižování nebo…

Vliv novely zákona o zaměstnanosti na náhradní plnění z pohledu odběratelů

K 1. říjnu 2017 došlo novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, k poměrně zásadní změně, týkající se povinnosti náhradního plnění.

Změny v okruhu osob povinných dodržovat režim dočasné pracovní neschopnosti

Režim dočasně práce neschopného pojištěnce, tedy zejména povinnost zdržovat se v době pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek, nově od 1. 10. 2017 platí i pro, z důvodu nemoci nebo úrazu, „práce“ (resp. plnění povinností) neschopné uchazeče o zaměstnání a naopak od 1. 2. 2018 nebude platit pro některé…

Kdy vyslat uchazeče o zaměstnání na vstupní lékařskou prohlídku?

Zákon č. 202/2017 Sb. přinesl s účinností od 1. 11. 2017 změnu v termínu povinné vstupní lékařské prohlídky a též změnu pravidel její úhrady.

Valorizace náhrad pro zdravotně poškozené zaměstnance nebo jejich pozůstalé

Nařízením vlády č. 406/2017 Sb., vyhlášeným ve Sbírce zákonů 7. 12. 2017, [1] se jako každý rok zvyšují renty - náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (nebo při uznání invalidity) vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, tedy pro samotné poškozené, jakož i pro jejich případné pozůstalé, pakliže poškozený v důsledku…

Změny základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018

Zaměstnavatel je povinen kompenzovat zaměstnanci, kterého vyslal na pracovní cestu, zvýšené stravovací výdaje – vyplatit mu tzv. diety, tedy stravné. To platí i při cestách mimo území ČR. Zásadně vždy od 1. ledna dochází k pravidelným změnám v sazbách zahraničního stravného, které vyplácí zaměstnavatel zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu do…

Otcovská dovolená

Jedním z legislativních opatření, které potvrzuje snahu zákonodárných orgánů k prohloubení péče o děti a současně k dodržování práv a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů, je zavedení otcovské dovolené. To bylo provedeno zákonem č. 148/2017 Sb., který novelizoval zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. Zákon nabývá účinnosti 1.

Z rodičovské na pracák aneb jak studující matka samoživitelka o výživné přišla

Rozvedený manžel má za určitých podmínek vůči bývalému manželovi právo na výživné. Podrobnosti stanoví § 760 odst. 1 o. z.: „Není-li rozvedený manžel schopen sám se živit a tato jeho neschopnost má svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním, má vůči němu jeho bývalý manžel v přiměřeném rozsahu vyživovací povinnost, lze-li to na něm…

Dohoda o provedení práce vedle pracovní smlouvy – aneb (ne)obcházení přesčasů

Ve své advokátní praxi se častokrát setkáváme se situací, kdy zaměstnanec má u zaměstnavatele uzavřenou pracovní smlouvu a vedle této pracovní smlouvy má navíc uzavřenou i dohodu o provedení práce, případně více dohod o provedení práce. Je toto v pořádku?

Odvolání okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem a limity zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance

Nejvyšší soud v rozsudku spis. zn. 21 Cdo 1619/2017, ze dne 6. 9. 2017, připomenul, že doručené okamžité zrušení pracovního poměru nemůže být vzato zpět. Může být negováno jen dohodou o narovnání stran pracovního poměru nebo rozhodnutím soudu, kterým byla určena jeho neplatnost. NS odmítl, aby smlouvy a jiná právní jednání byla vykládána z důvodu…

Výpověď pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně v nejnovější judikatuře NS - může přijít i za její minimální porušení, ale také za mnohem intenzivnější porušení - platí: 3 x a dost

Každé porušení pracovní kázně, i když není zvlášť hrubé nebo závažné, je vždy méně závažným porušením pracovní povinnosti a platí to i v případě drobného porušení pracovní povinnosti, jímž zaměstnavateli nevznikla škoda a jehož se dopustil jinak bezproblémový zaměstnanec. Do tří nezbytných porušení pracovní kázně může však zaměstnavatel započíst…

Je možné držet pracovní pohotovost během dovolené, během tzv. sick days či free days?

V naší advokátní praxi a rovněž na našich školeních se často setkáváme s dotazy klientů, zda je možno držet pracovní pohotovost během čerpání dovolené či jiného volna. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli věnovat této problematice následující článek.

Odpovídá zaměstnavatel za škodu způsobenou zaměstnancem třetí osobě, i když zaměstnanec jedná v rozporu s jeho pokyny?

Na první pohled se může zdát, že pokud zaměstnanec sice jedná v souvislosti s pracovním úkolem, ale úmyslně nebo alespoň vědomě poruší v rámci svého úkolu pokyny zaměstnavatele, je spravedlivé, aby zaměstnavatel neměl povinnost nahradit způsobenou škodu, kterou zaměstnanec tímto jednáním způsobil třetí osobě. Tento závěr však především s ohledem…

Náhrada příjmu za neplatné rozvázání pracovního poměru a překážky v práci během sporu o něj: Co když měl zaměstnanec čerpat dlouhodobé neplacené volno?

Nejvyšší soud ČR řešil další aspekty práva na náhradu mzdy (platu) zaměstnance, se kterým byl neplatně rozvázán pracovní poměr. Ve svém rozsudku spis. zn. 21 Cdo 5097/2016, ze dne 17. 8. 2017, se zabýval otázkou, zda má zaměstnanec, kterému byla dána neplatná výpověď a který zaměstnavateli písemně oznámil, že trvá na dalším zaměstnávání, nárok na…

Přechodná ustanovení zákona o nemocenském pojištění a jeho novel aneb Kdo a od kdy má nárok na valorizaci náhrady příjmu, nemocenských dávek a nové dávky?

Pokud se informuje o valorizaci nemocenských dávek, často padá dotaz, na koho se zvýšení vztahuje, zda až na ty pojištěnce, kterým vznikl nárok na dávky ode dne účinnosti valorizace (nyní nejblíže od 1. ledna 2018, o které již bylo na www.epravo.cz informováno 8. listopadu 2017), anebo i na ty, kterým vznikl nárok - a pobírají je - už před…