zaměstnání

Smíme znát platy a odměny úředníků? Co nyní vlastně (ne)řekl Ústavní soud

Tak si představte, paní Mullerová, že už nesmíme znát ani platy a odměny úředníků, posteskl si občanský pasivista Josef Švejk. Mullerová jen spráskla ruce, ale vždyť to přece onehdá šlo – kamarádka, která i když je už na penzi, ale přesto volí Piráty, má internet v mobilu a vůbec myslí pokrokově, si žádala dle toho zákona 106/1999 Sb. o informace…

Když se o okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem řekne A, tak také B: Jak řešit neuvážené (neplatné) jednání

Autor Petr Kolman 27. 10. 2017 naznačil, že zaměstnavatel se může dopustit neuváženého okamžitého zrušení pracovního poměru,[1] což je zajisté pravda, nezdá se mi však, že jde v praxi o častou situaci, jak uvádí.

Několik rad k zaměstnaneckým kartám občanů třetích zemí vykonávajících práci v České republice

Zaměstnanecké karty byly v České republice zavedeny již v roce 2014, kdy nahradily vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelenou kartu. Zaměstnanecká karta má tzv. duální charakter. To znamená, že karta opravňuje cizince jak k pobytu na území České republiky, tak k zaměstnání bez…

Vyšší náhrada příjmu za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti i nemocenské v r. 2018 (a kontrola zaměstnance v této době zaměstnavatelem) i nemocenské v r. 2018

Náhrada příjmu vyplácená zaměstnavatelem i nemocenské hrazené státem budou od 1. ledna 2018 vyšší, a to v důsledku pravidelné každoroční valorizace redukčních hranic započitatelného průměrného výdělku, z něhož se obě plnění stanovují. Nadto dochází ke zvýšení nemocenského u delších pracovních neschopností, přesahujících 30 resp. 60 dnů. Místo…

Nová úskalí při zaměstnávání cizinců

V polovině srpna nabyla účinnosti rozsáhlá novela, která se dotýká zákona o pobytu cizinců[1] a zákona o zaměstnanosti[2]. Ačkoliv při projednávání zákona byl proklamován zájem na ekonomické migraci,[3] novela zaměstnávání cizinců nijak neusnadňuje (s výjimkou vládou koordinovaných státních programů). Níže upozorňujeme na hlavní dopady nové úpravy…

Úprava pracovní doby u chráněných skupin zaměstnanců

Byť zákoník práce nepatří co do obsahu k nejrozsáhlejším právním předpisům, často v praxi dochází právě k tomu, že druhá polovina tohoto zákona je více či méně opomíjena a její znalostí disponují pouze ostřílení personalisté a pracovněprávní právníci.

Faktický pracovní poměr (výkon práce bez smlouvy či dohody) v judikatuře

Problematika faktického pracovního poměru a nároků z něj vyplývajících nebývá správně chápána ani ze strany odborníků, jinak by nedocházelo ke složitým a zdlouhavým soudním sporům, připomeňme si tedy stručně základní judikatorní závěry v této oblasti.

Problémy s pracovním poměrem na dobu určitou v praxi - Změna na dobu neurčitou ze zákona pro pokračování v práci - 3. díl

Pracovní poměr na dobu určitou se může změnit v pracovní poměr na dobu určitou nejen, protože nebyly splněny podmínky pro jeho sjednání, jak bylo vyloženo ve 2. části, ale i tehdy, když zaměstnanec pokračuje po uplynutí sjednané doby určité ve sjednané práci.

Problémy s pracovním poměrem na dobu určitou v praxi - Názorový střet ÚS a NS ohledně fikce změny pracovního poměru na dobu určitou na dobu neurčitou - 2.díl

Nejvyšší soud a Ústavní soud mají koncepčně odlišný názor na uplatnění fikce dle ust. § 39 odst. 5 zákoníku práce. Účastníkům pracovněprávních sporů týkajících se této otázky to zajisté přinese značné problémy.

Zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny

Současná nepříznivá situace na trhu práce vede mnoho českých společností ke snaze najímat pracovní sily ze zahraničí. V tomto příspěvku se zaměřujeme na praktické možnosti a právní úpravu najímání pracovních sil z této země.

Problémy s pracovním poměrem na dobu určitou v praxi - Jak jej správně sjednat - 1.díl

S pracovním poměrem na dobu určitou jsou v praxi značné problémy, připomeneme v 1. a 3. části příspěvku ty již déle známé, jakož i ve 2. části ten nejnovější v důsledku názorového střetu Ústavního soudu a Nejvyššího soudu ohledně fikce změny pracovního poměru na dobu určitou na dobu neurčitou.

Částečné pracovní úvazky (pracovní poměry na kratší pracovní dobu) – několik dalších poznámek

L. Jouza publikoval 30. 8. 2017 příspěvek o zaměstnávání na kratší pracovní dobu.[1] Uvedl několik zajímavostí - ztotožnit se mohu např. s jeho úvahami de lege ferenda, avšak jeho článek obsahoval spoustu statistických a sociologických dat na úkor praktických informací o právní úpravě a judikatuře, kterou právníci – specialisté na pracovní právo…

Několik poznámek k monitoringu zaměstnanců

S rozvojem informačních technologií roste i škála způsobů sledování a monitoringu činností a komunikace zaměstnanců i jejich dostupnost, a to nejen na pracovišti, ale i mimo něj. S tím souvisí i určení hranice soukromí zaměstnanců a dovolenosti zásahů do jejich soukromí. Není tedy překvapením, že otázka dovolenosti či nedovolenosti jednotlivých…

Nárok na neplacené volno

Nastávají situace, kdy zaměstnanec nepotřebuje od zaměstnavatele výdělek, ale pracovní volno. Můžeme rozlišit několik typů neplaceného volna: je na ně nárok ze zákona, a to ať již z důvodů na straně zaměstnance, nebo z celospolečenského zájmu; je na ně nárok ze zákona, je ve prospěch obecného zájmu, ale zaměstnavatel ho může odmítnout udělit z…

Ochrana osobnosti zaměstnance v pracovněprávních vztazích

Ochrana osobnosti člověka patří mezi základní lidská práva. Zásadní právní úprava je uvedena v čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Podle tohoto ustanovení může každý občan činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Aktuální judikatura Nejvyššího soudu ČR k okamžitému zrušení pracovního poměru v regionálním školství

Osoba ředitele školy a školského zařízení je určujícím prvkem nejen pro správu školství. Ředitel školy a školského zařízení zastává ve své funkci více než jednu roli. Jde tak o manažera, pedagogického pracovníka či vedoucího pracovníka, který rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy. Postavení ředitele školy, rozsah jeho…

Snížení mzdy odebráním její výkonové složky

Snížení mzdy je citlivou záležitostí, která vede ke sporům mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Jak pohlíží judikatura Nejvyššího soudu na problematiku odnímání motivačních, výkonových, hodnotících složek mzdy zaměstnanci zaměstnavatelem?

Novela č. 222/2017 Sb. Zákona o pobytu cizinců: rytíř don Quijote de la Mancha bojující s větrnými mlýny aneb Hérakles čistící Augiášův chlév?

Dne 15. srpna 2017 nabyla účinnosti novela č. 222/2017 Sb. (dále jen „Novela“)[1], jejímž prostřednictvím dochází především ke změně zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o pobytu cizinců“). Novelizace se však dotýká i dalších, souvisejících…

Ústní pracovní smlouva a nález Ústavního soudu

V důsledku růstu ekonomiky se zvyšuje počet zaměstnanců, s nimiž zaměstnavatelé sjednávají pracovní smlouvy. Je to opačný trend od nedávné doby, kdy se zaměstnavatelé se zaměstnanci „loučili“ v počtu, který daleko přesahoval počet nově uzavřených pracovních poměrů. Je proto účelné, abychom upozornili na možné a časté chyby a nedostatky, kterých se…

Věčné téma: Práce přesčas

Otázky spojené s prací přesčas, jejím nařízením, přípustným rozsahem a v neposlední řadě odměňováním za práci přesčas patří mezi evergreeny pracovního práva. Bude tedy jistě namístě připomenout si alespoň některé zásady, na které je třeba v této oblasti z pohledu zaměstnavatele pamatovat. Vzhledem k omezenému rozsahu textu nemůže jít o více než…