Soudní rozhodnutí

Odpovědnost za svěřené hodnoty

Odcizí-li třetí osoba zaměstnanci svěřené hodnoty, které je povinen vyúčtovat, nemá zavinění třetí osoby samo o sobě za následek zánik hmotné odpovědnosti zaměstnance.

Okamžité zrušení pracovního poměru

Důvody k okamžitému zrušení pracovního poměru podle § 53 odst. 1 a § 54 odst. 1 zák. práce jsou dva zcela samostatné a spolu nesouvisející důvody skončení pracovního poměru a z jejich srovnání nelze činit žádné závěry o tom, že porušení povinnosti platit zaměstnanci mzdu musí dosahovat „určité intenzity“, aby bylo způsobilým důvodem pro okamžité…

Příslušenství bytu

Příslušenstvím bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívány. Vedlejšími místnostmi jsou místnosti v bytě, které nelze považovat za obytné, avšak jsou určeny k tomu, aby byly užívány spolu s bytem (např. neobytné kuchyně, neobytné haly a komory, koupelny záchody a spíže, šatny, stavebně oddělené kuchyňské či…

Dokazování

Neoznačí-li účastník důkazy potřebné k prokázání svých tvrzení, ustanovení § 120 odst. 3 věty druhé o. s. ř. soudu ukládá, aby při zjišťování skutkového stavu vycházel z důkazů, které byly provedeny. Závěr o tom, že účastník neunesl důkazní břemeno, lze proto učinit jen tehdy, jestliže zhodnocení důkazů, které byly za řízení provedeny, neumožňuje…

Neplatné rozvázání pracovního poměru

Jestliže byl neplatně rozvázán pracovní poměr se zaměstnancem a pracovní poměr nadále trvá a jestliže zaměstnavatel po právní moci soudního rozhodnutí o neplatnosti rozvázání pracovního poměru nepřiděluje v rozporu s ustanovením § 35 odst.1 písm.a) zák. práce zaměstnanci práci, má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy podle ustanovení § 130 odst.1…

Neplatnost valné hromady společnosti

Předřazením hlasování a návrhů orgánů společnosti před návrhy akcionářů, nejsou akcionáři bez dalšího znevýhodněni.


Ustanovení stanov společnosti, upravující způsob oznámení konání valné hromady tak, že oznámení bude uveřejněno v jednom celostátně distribuovaném deníku a současně určující, o který deník půjde, je pro akcionáře výhodnější, než…

Bezdůvodné obohacení

Vznikne-li bezdůvodného obohacení plněním bez právního důvodu mezi podnikateli v souvislosti s jejich podnikatelskou činností, pak ani tehdy není namístě aplikace obchodního zákoníku v otázce promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení a použije se úprava podle občanského zákoníku.

Podmínka řízení

Není-li z označení účastníků řízení v souvislosti s kontextem žaloby zřejmé, proti komu žaloba ve skutečnosti směřuje, vyzve soud k odstranění vad žaloby, spočívající v neurčitosti označení toho, proti komu žaloba ve skutečnosti směřuje. Takovéto odstranění vady žaloby pak nemůže být považováno za záměnu účastníka…

Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu

Postup podle § 309 odst. 1 o. s. ř. je možný i tehdy, nejsou-li na účtu povinného v období od nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu do doby, kdy byl peněžní ústav vyrozuměn o právní moci tohoto usnesení, žádné finanční prostředky.

Přiměřenost smluvní pokuty a dobré mravy

Na přiměřenost výše smluvní pokuty z hlediska dobrých mravů lze usuzovat i z výše úroku z prodlení a z výše smluvní pokutou zajištěného plnění.

Odborná správa podle zákona o lesích

Účelem výkonu odborné správy při určování těžby dřeva ve smyslu zákona o lesích není řešit vlastnické právní vztahy či přihlížet k vlastnickým vztahům k posuzovaným porostům či pozemkům, na nichž se tyto porosty nacházejí. Označení stromů vhodných k těžbě nezbavuje vlastníka lesního pozemku povinnosti respektovat vlastnické právo jiného a…

Doručování

Předpokladem účinnosti náhradního doručení písemnosti, která má být doručena do vlastních rukou adresáta je podle § 47 odst. 2 o. s. ř. také to, že se adresát v místě doručování v den prvního pokusu o doručení zdržoval, avšak nebyl zastižen.

Vystupování státního podniku svým jménem

Státní podnik má k věcem, které jsou ve vlastnictví státu a s nimiž hospodaří, veškerá dispoziční oprávnění, tato oprávnění korespondují těm, jimiž je ustanovením § 123 obč. zák. obsahově vymezeno samo vlastnické právo. Při nakládání s uvedeným majetkem vystupuje státní podnik v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost, jež z těchto vztahů…

Změna smlouvy o nájmu bytu

K platné změně písemně uzavřené smlouvy o nájmu bytu může dojít i podpisem listiny odsouhlasené a podepsané oběma účastníky právního vztahu, z níž bude dostatečně srozumitelně patrno, že jí byla nájemní smlouva změněna v ujednání o výši nájemného, vycházejícího ze změněného rozsahu předmětu nájmu, tedy i změněného rozsahu příslušenství…

Nebytové prostory

Ustanovení § 24 odst. 3 zákona č. 72/1994 Sb. rozšiřuje povinnost převodu na jiné nebytové prostory, na něž lze vztáhnout definici nebytových prostor podle ustálené výkladové praxe, kdy nebytovými prostorami jsou prostory, které podle rozhodnutí příslušného stavebního úřadu jsou trvale určeny k jiným účelům než k…

Nesprávné označení účastníka řízení a jeho důsledky

Závěr o neexistenci subjektu, který je účastníkem řízení, je možné učinit až poté, kdy jsou odstraněny závady v označení tohoto subjektu a je zjištěno, že řízení se měl účastnit jako účastník řízení někdo, kdo způsobilost být účastníkem řízení nemá.

Vada řízení

Vadou řízení je mimo jiné to, pokud rozhodnutí soudu vychází z neúplně nebo nesprávně zjištěného skutkového stavu věci.

Vyklizení bytu jedním z dřívějších společných nájemců

Nezanikne-li právo společného nájmu bytu rozvodem manželství a je-li uzavřena ve smyslu § 705 odst. 1 obč. zák. mezi společnými nájemci dohoda, řešící zánik společného práva nájmu, určení dalšího výlučného nájemce bytu a řešící vyklizení druhého nájemce včetně případného zajištění náhradního bytu, lze se pak u soudu domáhat splnění povinností, jež…

Změna poměrů ve vztahu k rozhodnutí o vyklizení bytu

I tehdy, je-li právo bydlet v bytě do zajištění bytové náhrady založeno pravomocným rozhodnutím soudu, není vyloučeno, aby soud podle ustanovení § 80 písm. c) o. s. ř. určil, že dříve uložená povinnost k vyklizení bytu není vázána na zajištění bytové náhrady, došlo-li později (po rozhodnutí, jímž bylo vyklizení bytu na zajištění bytové náhrady…

Neplatnost smlouvy o nájmu nebytových prostor

Při posouzení otázky neplatnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor podle ustanovení § 39 o. z. je na soudu, aby vycházel při řešení předběžné otázky, k jakému účelu je stavba určena, z kolaudačního rozhodnutí, stavebního povolení nebo rozhodnutí stavebního úřadu o změně v užívání stavby. Je pak na soudu, aby teprve na základě takového zjištění…