občanské právo

Převod nemovitosti ze strany osoby, která je povinna plnit jinému na základě vykonatelného rozsudku soudu

Dojde-li ze strany osoby, která je povinna plnit jinému na základě vykonatelného rozsudku soudu (povinného), k převodu nemovitosti, která je vlastnictvím povinného, smluvně na jiného a vzniklou-li na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu jeho právní účinky v době před podáním návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí, je předpoklad pro…

Uspokojení nároku vzniklého nezákoným aktem státu

Ustanovení zákona č. 87/1991 Sb. nelze použít a o majetkové křivdě nejde uvažovat, pokud byl nárok dotčené osoby, vzniklý nezákonným aktem státu, uspokojen jiným způsobem.

Ujištění o vlastnostech věci

Ujištění prodávajícího podle § 597 odst. 2 občanského zákoníku, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, nemusí být součástí uzavřené kupní smlouvy; postačí, došlo-li k ujištění při sjednávání této smlouvy.

Nároky na náhradu škody na zdraví

Nároky na náhradu škody na zdraví, k níž došlo v souvislosti s vazbou nebo výkonem trestu odnětí svobody ve smyslu, uplatňované podle zákona č. 87/1991 Sb. ve vazbě na zákon č. 119/1990 Sb. nejsou totožné s nároky, spojenými s existencí škody na zdraví ve smyslu občanského zákoníku.

Omezení vlastnického práva vlastníka pozemku

Omezení vlastnického práva vlastníka pozemku, na kterém byla neoprávněně zřízena cizí stavba, zřízením věcného břemene ve prospěch stavebníka je mimořádným opatřením, které připadá v úvahu jen ve výjimečných případech. Při řešení situace, která nastala v důsledku zřízení neoprávněné stavby, je třeba brát do úvahy především ochranu práv vlastníka…

Držba nemovitosti

Pokud se nabyvatel nemovitosti chopí držby části parcely, kterou nekoupil, může být se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že je vlastníkem i této části. Jedním z hledisek pro posouzení omluvitelnosti omylu držitele je v takovém případě i poměr plochy koupeného a skutečně drženého pozemku. Dobrá víra je zpravidla vyloučena tam, kde i laik…

Podmínka provozování zemědělské výroby

Podmínkou provozování zemědělské výroby ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 42/1992 Sb. je třeba, aby toto provozování bylo hlavním zdrojem příjmů dotyčné osoby.

Použití vyšetřovacího spisu jako důkazu v občanském soudním řízení

Byl-li vyšetřovací spis získán legálním způsobem, je možné jej použít jako důkaz v občanském soudním řízení.

Dohoda o kupní ceně je podstatnou náležitostí kupní smlouvy ve smyslu obchodního zákoníku a případný nedostatek určení ceny nelze nahradit výkladem ve smyslu § 266 obchodního zákoníku.

Odměna za právní pomoc

Odměna za právní pomoc, kterou účastník zaplatil osobě, která není advokátem, nepatří mezi náklady řízení uvedené v § 137 OSŘ a soud nemůže účastníkovi přiznat jejich náhradu.

Podmínky pro přistoupení účastníka do řízení podle § 92 OSŘ

Při rozhodování o návrhu na přistoupení účastníka podle § 92 OSŘ nelze vzít v úvahu jen podmínky tohoto ustanovení, ale také zda jsou ohledně osoby, která má do řízení vstoupit, splněny i ostatní podmínky řízení včetně podmínky věcné příslušnosti daného soudu.

Přijetí jiné hodnoty místo plnění ze směnky

Majitel směnky má právo na úhradu peněžité částky vyplývající ze směnečné listiny. Může namísto toho na plnění podle směnky přijmout i jinou hodnotu, než je peněžitý obnos, závisí to však jen na jeho ochotě. Dlužník ze směnky není oprávněn mu jakékoliv plnění vnucovat. Majitel směnky postupuje v rámci svých práv, když takovou nabídku odmítne a…

Výživné na nezletilé dítě

Výčet účelu úspor vyjádřený v § 85a odst. 2 ZOR je pouze příkladmý, lze proto dovodit i možnost úspor na pozdější zajištění a přilepšení invalidnímu dítěti.

Odpovědnost za škodu

Odpovědnost za škodu podle § 420 odst. 1 obč. zák. zakládá i porušení povinnosti z inominátní smlouvy (§ 51 obč. zák.).

Výživné rozvedeného manžela

Bylo-li manželství rozvedeno před 1.8.1998, nevzniká rozvedenému manželovi nárok na výživné podle § 93 zákona o rodině, ve znění zákona č. 91/1998 Sb

Zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku

Ve skutečnosti, že řízení bylo zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku ze žaloby, lze spatřovat zavinění žalobce, které je důvodem k aplikaci ustanovení § 146 odst. 2 větě první o.s.ř.

Stavba na cizím pozemku

Jestliže na cizím pozemku byla za účinnosti zákona č.141/1950 Sb., postavena trvalá (nemovitá) stavba, aniž bylo pro stavebníka zřízeno právo stavby, posuzuje se vztah mezi stavebníkem a vlastníkem pozemku, vzniklý stavbou na cizím pozemku před 1. dubnem 1964, podle zákona č.141/1950 Sb.

Konkretizace důvodu výpovědi z nájmu bytu

Požadavku skutkové konkretizace důvodu výpovědi z nájmu bytu podle § 711 odst. 1 písm. a) obč. zák. odpovídá, aby pronajímatel ve výpovědi též uvedl, ve prospěch které z osob v tomto ustanovení uvedených byt potřebuje

Dohoda o výkonu rodičovských práv a její schválení soudem

Navrhnou-li rodiče, aby soud schválil jejich dohodu o výkonu rodičovských práv a povinností pro dobu po rozvodu tak, že se dítě svěřuje do střídavé výchovy obou rodičů, podle které bude dítě po dobu lichého týdne v péči matky a po dobu sudého týdne v péči otce a že výživné ze strany matky i otce bude stejné a souhlasí-li opatrovník dítěte s…

Náhradní ubytování

Náhradní ubytování, případně byt, přichází ve smyslu § 712 odst. 5 občanského zákoníku v úvahu pouze tehdy, jde-li o rodinu s nezletilými dětmi a současně jsou-li zde důvody hodné zvláštního zřetele.

Odůvodnění rozhodnutí

Odvolací soud musí vždy v odůvodnění svého rozhodnutí uvést právní ustanovení, na jejichž základě učinil závěr ve vztahu k rozhodnutí soudu prvního stupně a na jejichž základě rozhodl o potvrzení, zrušení či změně rozhodnutí soudu prvního stupně. Pokud tak neučiní, pouze se ztotožní s argumentací odvolatele a odůvodnění jeho rozhodnutí použité…