občanské právo

Maření řádného průběhu odvolacího řízení

Maří-li odvolatelé řádný průběh odvolacího řízení tím, že odvolání neodůvodní, lze takový postup - vzniknou-li v jeho důsledku ostatním účastníkům zvýšené náklady (např. tím, že odvolací argumenty přednesou odvolatelé ústně až u odvolacího jednání, které bude následně odročeno proto, aby druhá strana sporu měla možnost na odvolací námitky v…

Dispoziční úkon účastníka

Dispoziční úkon účastníka v rámci soudního řízení je pro účastníky závazný a nelze jej odvolat.

Jednání jménem ministerstva

Svěřuje-li zvláštní zákon oprávnění v konkrétní věci ministerstvu, správní akty jménem tohoto ministerstva může činit nejen příslušný ministr, ale i zaměstnanec ministerstva, který tím byl pověřen. Toto pověření může být učiněno jak ve vnitřních organizačních předpisech ministerstva, tak pro určitý okruh případů nebo i pro jednotlivý…

Písemná výzva ve smyslu zákona č. 87/1991 Sb.

Požadavek písemné výzvy ve smyslu zákona č. 87/1991 Sb. není součástí práva na vydání věci; výzva, je-li řádná a včasná, pouze způsobuje, že právo na vydání věci se stává soudně vymahatelné, tj. nárokovatelné. Písemná výzva je tedy podmínkou vzniku nároku na vydání věci.

Úspěšnost žaloby

Úspěšnost žaloby, vycházející z ustanovení § 6 odst. 1 písm. g/ zákona č. 87/1991 Sb. je podmíněna naplněním obou tam uvedených předpokladů, tzn. že nestačí případné splnění podmínky tísně, nebude-li současně splněna podmínka nápadně nevýhodných podmínek.

Chybné označení účastníka řízení v rozsudku

Je-li účastníku řízení nesprávně označenému v úvodní části rozsudku (např. v důsledku chyby v psaní) uložena ve výroku povinnost plnit, přičemž tento účastník je ve výroku uveden pouze procesním postavením ve sporu, musí výrok rozsudku, má-li být určitý a vykonatelný (§ 155 a § 161 o. s. ř. ) nejen přesně a určitě vymezovat předmět plnění, ale…

Použití hraničního ukazatele místní příslušnosti

Při použití hraničního ukazatele místní příslušnosti ve smyslu § 37 zákona č. 97/1963 Sb. je třeba posuzovat, zda přichází v úvahu i znaky určující místní příslušnost v dalších, zvláštních případech.

Vady řízení při zjišťování skutkového stavu

O vady řízení při zjišťování skutkového stavu, podřaditelné ustanovení § 241 odst. 3 písm. b/ o. s. ř., ve znění před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb., jde mimo jiné tehdy, jestliže se při provádění dokazování nepostupovalo v souladu s ustanovením § 120 o. s. ř., např. nebyly-li v rozporu s tímto ustanovením vůbec zjišťovány okolnosti…

Zrušení práva společného nájmu bytu soudem

Pokud ve věci zrušení práva společného nájmu bytu soudem nesvědčí ve prospěch některého z účastníků žádné ze zákonem stanovených hledisek, a pokud nebyly tvrzeny žádné další významné okolnosti svědčící ve prospěch některého z účastníků, lze jako k rozhodujícímu přihlédnout k hledisku zásluh o získání předmětného…

Způsob řešení pohledávek vyplývajících z výkonu vojenské činné služby

Způsob řešení pohledávek vyplývajících z výkonu vojenské činné služby vojáků v Československé lidové armádě (Československé armádě) a ze studia žáků a posluchačů vojenských škol v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky byl vyřešen dohodou mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 26. 10. 1995, jejíž…

Běh lhůty pro uplatnění práva odporovat právním úkonům dlužníka u úkonů, podle nichž práva vznikají vkladem do katastru nemovitostí ČR

U právních úkonů, podle nichž práva vznikají vkladem do katastru nemovitostí ČR, lze považovat za dlužníkem učiněný právní úkon, popř. za právní úkon, k němuž došlo mezi dlužníkem a osobami jemu blízkými, jen takový právní úkon, podle něhož bylo na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu o jeho povolení vloženo právo do katastru…

Vyklizení bytu manželem po rozvodu manželství

Rozvedený manžel, který i po rozvodu manželství bydlí v takovém bytě, jehož nájemcem je pouze druhý z nich, není zásadně povinen byt vyklidit bez zajištění bytové náhrady.

Sjednání smluvní pokuty za prodlení s placením peněžitého závazku

Ustanovení § 544 a § 545 občanského zákoníku nevylučují možnost sjednání smluvní pokuty za prodlení s placením peněžitého závazku. Ujednání, které výši smluvní pokuty činí závislou též na době, po kterou trvá porušení smluvní povinnosti (například procentní částkou za každý měsíc prodlení), není…

Podmínka poskytnutí ochrany práva na podobu

Podmínkou poskytnutí ochrany práva na podobu je, aby osoba zobrazeného byla na základě zobrazení obecně identifikovatelná. Obsahem práva na podobu se rozumí užívací a dispoziční právo subjektu ve vztahu k zachycení jeho podoby. V pozitivním smyslu toto právo zahrnuje oprávnění subjektu zachytit svou podobu, resp. udělovat jiným svolení k jejímu…

Výše nájemného u budov sloužících zemědělské výrobě

Výše nájemného u budov sloužících zemědělské výrobě, jako je např. stodola a chlév, a příslušných pozemků, na nichž jsou vystavěny, se řídí občanským zákoníkem. Přitom není rozhodující, že důvodem vzniku právního vztahu není smlouva, ale zákonné ustanovení, jímž byl nájemní vztah založen.

Nižší cena

Cenou nižší ve smyslu § 8 odst. 1 zákona o půdě, se rozumí objektivní rozdíl mezi kupní cenou a cenou zjištěnou podle cenových předpisů. Tento rozdíl nelze vyjádřit prostou početní úvahou, ale je úlohou soudu, aby v konkrétním případu přihlédl ke všem podstatným okolnostem, které v řízení vyšly najevo, a posoudil důvodnost rozdílu v zjištěných…

Vydání pozemku

Ve smyslu § 8 odst. 4 zák. č. 87/1991 Sb. se pozemek, k němuž bylo zřízeno právo osobního užívání, oprávněné osobě nevydá pouze tehdy, pokud by jeho vydáním mohlo dojít ke vzniku křivdy nové, tzn. pokud by věc měla vydat fyzická osoba, jež ji nenabyla od státu v rozporu s tehdy platnými předpisy, či na základě protiprávního zvýhodnění osoby…

Označení účastníka řízení za účelem jeho přesnější identifikace

Připojí-li žalobce za označení účastníka řízení za účelem jeho přesnější identifikace údaj o jeho organizační složce, nejde o postup, který by byl na újmu určitosti označení účastníka řízení a nelze z něj ani dovozovat, že by za účastníka řízení byla označena jen organizační složka. Jestliže žalobce označil účastníka řízení v souladu s ustanovením…

Smlouva o převodu vlastnictví

Vzhledem k tomu, že právní předpisy, platné v době existence tzv. socialistického společenského vlastnictví, nevázaly platnost ani účinnost smlouvy o převodu vlastnictví, uzavřené mezi socialistickými organizacemi na zápis do evidence nemovitostí, ani na registraci smlouvy státním notářstvím, sama skutečnost, že společenská organizace nebyla…

Zdržení se zásahů do spoluvlastnických práv

Žádá-li vlastník, aby soud určil, že žalovaný není oprávněn zasahovat do jeho práva způsobem, kterým hrozí, je povinností soudu zkoumat, zda žalobce má na takovém určení naléhavý právní zájem; musí tedy učinit skutkové zjištění, ze kterého bude zřejmé, že žalovaný míní hrozbu vážně a je schopen ji uskutečnit, ať již sám anebo prostřednictvím třetí…