občanské právo

Použití vyšetřovacího spisu jako důkazu v občanském soudním řízení

Byl-li vyšetřovací spis získán legálním způsobem, je možné jej použít jako důkaz v občanském soudním řízení.

Dohoda o kupní ceně je podstatnou náležitostí kupní smlouvy ve smyslu obchodního zákoníku a případný nedostatek určení ceny nelze nahradit výkladem ve smyslu § 266 obchodního zákoníku.

Odměna za právní pomoc

Odměna za právní pomoc, kterou účastník zaplatil osobě, která není advokátem, nepatří mezi náklady řízení uvedené v § 137 OSŘ a soud nemůže účastníkovi přiznat jejich náhradu.

Podmínky pro přistoupení účastníka do řízení podle § 92 OSŘ

Při rozhodování o návrhu na přistoupení účastníka podle § 92 OSŘ nelze vzít v úvahu jen podmínky tohoto ustanovení, ale také zda jsou ohledně osoby, která má do řízení vstoupit, splněny i ostatní podmínky řízení včetně podmínky věcné příslušnosti daného soudu.

Přijetí jiné hodnoty místo plnění ze směnky

Majitel směnky má právo na úhradu peněžité částky vyplývající ze směnečné listiny. Může namísto toho na plnění podle směnky přijmout i jinou hodnotu, než je peněžitý obnos, závisí to však jen na jeho ochotě. Dlužník ze směnky není oprávněn mu jakékoliv plnění vnucovat. Majitel směnky postupuje v rámci svých práv, když takovou nabídku odmítne a…

Výživné na nezletilé dítě

Výčet účelu úspor vyjádřený v § 85a odst. 2 ZOR je pouze příkladmý, lze proto dovodit i možnost úspor na pozdější zajištění a přilepšení invalidnímu dítěti.

Odpovědnost za škodu

Odpovědnost za škodu podle § 420 odst. 1 obč. zák. zakládá i porušení povinnosti z inominátní smlouvy (§ 51 obč. zák.).

Výživné rozvedeného manžela

Bylo-li manželství rozvedeno před 1.8.1998, nevzniká rozvedenému manželovi nárok na výživné podle § 93 zákona o rodině, ve znění zákona č. 91/1998 Sb

Zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku

Ve skutečnosti, že řízení bylo zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku ze žaloby, lze spatřovat zavinění žalobce, které je důvodem k aplikaci ustanovení § 146 odst. 2 větě první o.s.ř.

Stavba na cizím pozemku

Jestliže na cizím pozemku byla za účinnosti zákona č.141/1950 Sb., postavena trvalá (nemovitá) stavba, aniž bylo pro stavebníka zřízeno právo stavby, posuzuje se vztah mezi stavebníkem a vlastníkem pozemku, vzniklý stavbou na cizím pozemku před 1. dubnem 1964, podle zákona č.141/1950 Sb.

Konkretizace důvodu výpovědi z nájmu bytu

Požadavku skutkové konkretizace důvodu výpovědi z nájmu bytu podle § 711 odst. 1 písm. a) obč. zák. odpovídá, aby pronajímatel ve výpovědi též uvedl, ve prospěch které z osob v tomto ustanovení uvedených byt potřebuje

Dohoda o výkonu rodičovských práv a její schválení soudem

Navrhnou-li rodiče, aby soud schválil jejich dohodu o výkonu rodičovských práv a povinností pro dobu po rozvodu tak, že se dítě svěřuje do střídavé výchovy obou rodičů, podle které bude dítě po dobu lichého týdne v péči matky a po dobu sudého týdne v péči otce a že výživné ze strany matky i otce bude stejné a souhlasí-li opatrovník dítěte s…

Náhradní ubytování

Náhradní ubytování, případně byt, přichází ve smyslu § 712 odst. 5 občanského zákoníku v úvahu pouze tehdy, jde-li o rodinu s nezletilými dětmi a současně jsou-li zde důvody hodné zvláštního zřetele.

Odůvodnění rozhodnutí

Odvolací soud musí vždy v odůvodnění svého rozhodnutí uvést právní ustanovení, na jejichž základě učinil závěr ve vztahu k rozhodnutí soudu prvního stupně a na jejichž základě rozhodl o potvrzení, zrušení či změně rozhodnutí soudu prvního stupně. Pokud tak neučiní, pouze se ztotožní s argumentací odvolatele a odůvodnění jeho rozhodnutí použité…

Prodloužení lhůty ke splnění povinností

Podstatnou a významnou skutečností, pro kterou může soud určit v rozsudku delší dobu ke splnění povinnosti než tři dny, jsou i majetkové poměry toho, komu je rozsudkem povinnost ukládána.

Nabytí nemovitosti v dobré víře

Pokud převodce, který je vlastníkem nemovitosti, tuto nemovitost převede do vlastnictví nabyvatele, nemůže dodatečné odpadnutí právního důvodu, na jehož základě se převodce stal vlastníkem věci, mít za následek zánik vlastnictví nabyvatele, který nemovitost nabyl v dobré víře

Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu

V řízení o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu nelze připustit změnu návrhu, v níž žalobce požaduje, aby mu pohledávka byla přiznána z jiného důvodu než ze směnky. Soud projedná včasné a odůvodněné námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu, k námitkám později vzneseným nepřihlíží

Podmínky oprávněné držby vedoucí k vydržení

Při posuzování otázky, zda v daném případě byly splněny podmínky oprávněné držby vedoucí k vydržení, nelze vycházet jen ze skutečnosti, že stav vzniklý v důsledku uchopení držby nebyl v souladu s údaji uvedenými v pozemkové knize, popřípadě v jiné veřejné knize, o kterých se držitel nepřesvědčil

Rozhodnutí většinového spoluvlastníka

Platnost rozhodnutí většinového podílového spoluvlastníka, jímž byl menšinový podílový spoluvlastník vyloučen z užívání společné věci, není podmíněna rozhodnutím o náhradě za toto vyloučení.

Pronájem nemovitosti jako celku

Je-li nemovitost pronajata jako celek, režim nájemního vztahu je podřízen § 663 a násl. občanského zákoníku.

Určení ceny akcií v rámci dědického řízení

Obecnou cenu veřejně obchodovatelných akcií, které v době smrti zůstavitele nebyly obchodovány na veřejném trhu, nebo veřejně neobchodovatelných akcií soud při rozhodování o obecné ceně zůstavitelova majetku určí ve výši ceny, za kterou by je bylo možné v době smrti zůstavitele prodat s dodržením případných cenových předpisů platných v době smrti…