správní právo

Správní vyhoštění osoby bez státní příslušnosti

Před rozhodnutím o správním vyhoštění osoby bez státní příslušnosti musí správní orgán posoudit soulad tohoto opatření s Úmluvou o právním postavení osob bez státní příslušnosti ze dne 28. 9. 1954 (vyhl. pod č. 108/2004 Sb. m. s.), především s článkem 31 Úmluvy. Úprava obsažená v § 121 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České…

Správní delikt

Správní orgán tím, že určité jednání ponechává bez postihu, byť je k tomu vybaven potřebnými pravomocemi, takové jednání bez dalšího ještě neaprobuje jako správné a souladné se zákonem. Pouhé „mlčení“ veřejné správy, resp. její nečinnost v oblasti postihování deliktního jednání, bez dalšího nezakládá legitimní očekávání, že dosud nepostihované…

Nekalá obchodní praktika

Nekalou obchodní praktiku ve smyslu § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, představuje jednání zadavatele, který zadá vysílání teleshopinngového bloku, jehož součástí je interaktivní soutěž, která nemá objektivně vyřešitelné či rozklíčovatelné řešení.

Exekutorské zástavní právo

Postoupil-li žalobce v průběhu řízení o žalobě proti rozhodnutí o povolení vkladu vzniku exekutorského zástavního práva do katastru nemovitostí zajišťovanou peněžitou pohledávku jiné osobě, stává se tato osoba (postupník) účastníkem řízení až právní mocí usnesení, kterým soud vyhoví návrhu na její vstup do řízení podle § 107a o. s. ř. (ve spojení…

Služba naplňující znaky dle § 66 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích

Poskytování informační služby naplňující znaky dle § 66 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, které není uloženo telefonnímu operátorovi právním předpisem ani rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu, není plněním povinnosti uložené tímto zákonem nebo na jeho základě (věcná podmínka pravomoci Českého telekomunikačního…

Důkazní břemeno

V případě občanskoprávního sporu, v němž na straně jedné stojí pacient, který tvrdí, že mu protiprávním jednáním poskytovatele zdravotních služeb vznikla újma a který je v důkazní nouzi, a na straně druhé stojí poskytovatel zdravotních služeb, který porušil svou povinnost vést řádně zdravotnickou dokumentaci, je porušením práva na soudní ochranu…

Blokační ustanovení § 29 zákona o půdě

Problematiku restitucí nelze ani s odstupem dvou desítek let nahlížet jako otázku historické nespravedlnosti, která by se vymykala nástrojům právního státu. Účel § 29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění účinném do 31. 12. 2012, je proto nutno sledovat v kontextu hodnotového základu…

Odmítnutí dovolání

Tvrdil-li stěžovatel, že postup soudů, které zamítly jeho žalobu s odůvodněním, že měl brojit proti rozhodnutí o zadržení řidičského průkazu ve správním řízení, je v rozporu se svobodnou volbou efektivního postupu obhajoby v přestupkovém řízení, když za méně než tři měsíce dosáhl pravomocného rozhodnutí o zastavení řízení a vrácení neoprávněně…

Odpovědnost státu za škodu

Svědčí-li poškozenému jako věřiteli právo vůči jeho dlužníku, které může (úspěšně) uplatnit, resp. uspokojit, nevzniká mu dosud vůči státu nárok na náhradu škody způsobené výkonem veřejné moci. Pouze v případě, že pohledávku oprávněného nelze jako přímý nárok uspokojit, vzniká oprávněnému škoda spočívající ve ztrátě majetku. K prokázání vzniku…

Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů

Podle § 190 odst. 9 zákona o služebním poměru proti rozhodnutí o odvolání není možno podat odvolání. Toto ustanovení je vyjádřením dvojinstančnosti správního řízení. Rozhodnutím odvolacího správního orgánu se tedy končí nejen odvolací řízení, ale rovněž také řízení ve věci samé. Výrok o nákladech řízení je výrokem akcesorickým k výroku hlavnímu…

Soudní poplatek

Vlastnictví nemovitostí zásadně svědčí o schopnosti žadatele uhradit soudní poplatek, pouze pokud nemovitosti vlastní za účelem obchodování či pronájmu. Pokud žadatel nemovitost sám využívá, byť jen pro účely rekreace, nelze po něm spravedlivě požadovat její zpeněžení.

Doručování

Za situace, kdy obsah správního spisu je opakovaně komplexně posouzen Nejvyšším správním soudem, a to se závěrem, že žalovaný v otázce doručování svého rozhodnutí uvedeným způsobem pochybil, není zde prostor pro další dokazování v této otázce. Není úkolem krajského soudu vyhledávat jiné možné příčiny, které mohly vést k určitému postupu správních…

Daňová kontrola

Zpráva o daňové kontrole je jedním z důkazních prostředků, ale nikoli jediným; tím spíše za situace, je-li daňové řízení dále doplňováno o další skutková zjištění v rámci postupu dle § 115 odst. 1 a 2 daňového řádu. Daňové řízení tvoří celek, rozhodující je až pravomocné rozhodnutí o vyměření daně. Daňový řád (který s účinností od 1. 1. 2011…

Návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části

Soudní řád správní rozlišuje dva typy návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části. Prvním typem návrhu je návrh na soudní přezkum opatření obecné povahy, který může podat každý, kdo tvrdí, že byl na svých právech opatřením obecné povahy zkrácen, a to ve lhůtě stanovené v § 101b odst. 1 s. ř. s. Druhým typem je návrh na incidenční…

Žalobní bod

Žalobní bod je vždy spojením skutkových a právních důvodů, které mohou navzájem vytvářet různé kombinace. V řízení před správním soudem nelze postupovat tak, že žalobce v žalobě vznese pár obecných právních námitek (rozhodnutí je nesprávné - nezákonné, nebylo prokázáno deliktní jednání) – a teprve v dalších podáních formuluje konkrétní skutkové a…

Důkazní břemeno

Zatímco uskutečnění zdanitelného plnění je povinen prokázat plátce DPH, nárokující si odpočet, případnou účast plátce na daňovém podvodu prokazuje správce daně. Daňový subjekt tíží důkazní břemeno pouze ve vztahu k těm skutečnostem, které je povinen uvést v daňovém přiznání, popřípadě dalších podáních. Ve fázi daňového řízení, v níž je dokazováno…

Náhradní způsob stanovení daně

Na náhradní způsob stanovení daně podle § 98 zákona o DPH ve znění účinném od 1. 4. 2011 do 31. 12. 2012 je třeba nahlížet jako na trestní obvinění ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Povaha konkrétního platebního deliktu nemusí umožňovat zohlednění všech zásad dovozených pro oblast správních deliktů. Tak…

Manko, přirozené úbytky

Prokázání skutečností, které povedou k závěru, že inventarizační rozdíl není zdanitelným plněním dle zákona o DPH, je na daňovém subjektu.

Soudní přezkum zdravotního stavu

Bez součinnosti posuzované osoby je zjištění skutkového stavu velmi ztíženo, stále je však povinností posuzovatele v souladu s § 3 správního řádu zjistit skutkový stav, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Pokud je omezená součinnost posuzované osoby dána objektivně jeho zdravotním stavem, je na správním orgánu, aby provedl další úkony směřující ke…

Úrok z neoprávněného jednání správce daně

Pro vznik nároku na úrok z neoprávněného jednání správce daně je třeba současně splnit dvě podmínky. První je existence rozhodnutí o stanovení daně, které bylo zrušeno, změněno či prohlášeno za nicotné, a to buď pro nezákonnost, nebo z důvodu nesprávného úředního postupu, popřípadě z obou důvodů současně. Druhou nezbytnou podmínkou je, že na…