Vyhláška ze dne 23.3.1942 o úpravě výroby cukroví

27.3.1942 | Sbírka:  94/1942 Sb. | Částka:  37/1942ASPI

Vztahy

Nadřazené: 206/1939 Sb.
Pasivní derogace: 118/1945 Sb.
94/1942 Sb.
Vyhláška
ministra zemědělství a lesnictví
ze dne 23. března 1942
o úpravě výroby cukroví.
Ministr zemědělství a lesnictví vyhlašuje podle § 11 vládního nařízení ze dne 18. září 1939, č. 206 Sb., kterým se zmocňuje ministerstvo zemědělství k úpravě hospodaření některými potravinami a krmivy, ve znění vládního nařízení ze dne 21. listopadu 1940, č. 414 Sb., a podle §§ 4 a 5 vládního nařízení ze dne 7. srpna 1940, č. 270 Sb., o příslušnosti ministerstva zemědělství:
§ 1.
(1) Cukroví podle § 2, písm. b), c) a d) vyhlášky předsedy vlády ze dne 19. října 1939, č. 277 Sb., o úpravě hospodaření kakaovými boby, kakaovými výrobky, cukrovinkami a jemným pečivem, smějí vyráběti jen ty podniky, jimž Společný výbor pro hospodaření kakaovými boby, kakaovými výrobky, cukrovinkami a jemným pečivem, v dalším "Výbor", je zmocněn přidělovati nutné suroviny podle ustanovení vyhlášky ministra zemědělství a lesnictví ze dne 24. února 1942, č. 63 Sb., o úpravě přídělu surovin továrním podnikům, které vyrábějí kakaové výrobky, cukrovinky a trvanlivé pečivo.
(2) Výrobci cukroví jmenovaného druhu, pokud Výboru o své výrobě neučinili žádného hlášení, jsou povinni učiniti toto hlášení nejpozději do 31. března 1942 s udáním druhu a rozsahu jejich výroby.
§ 2.
Ustanovení § 1 neplatí pro podniky, které vyrábějí turecký med, cukrovou vatu, rahat, sučuk, chalvu, sněhové pečivo, mejdlíčka, kandované ovoce a kandované cedry.
§ 3.
Výbor může se souhlasem ministerstva zemědělství a lesnictví povoliti se shora uvedených ustanovení výjimky.
§ 4.
Přestupky ustanovení této vyhlášky se trestají podle § 9 vl. nař. č. 206/1939 Sb.
§ 5.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Hrubý v. r.