Nařízení ze dne 14.12.1948 o přezkoušení projektů vodovodních a kanalisačních staveb pro sídliště

30.12.1948 | Sbírka:  298/1948 Sb. | Částka:  105/1948ASPI

Vztahy

Nadřazené: 241/1948 Sb.
Pasivní derogace: 107/1966 Sb., 122/1951 Sb.
298/1948 Sb.
NAŘÍZENÍ
ministra techniky
ze dne 14. prosince 1948
o přezkoušení projektů vodovodních a kanalisačních staveb pro sídliště.
Změna: 122/1951 Sb.
Ministr techniky nařizuje podle § 41, odst. 2, písm. g) zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1
(1) Každý projekt staveb vodovodů složitých řešení co do odběru vody, její úpravy a distribuce, projekt skupinových vodovodů přesahujících hranice kraje, projekt staveb kanalisačních čistíren s biologickým nebo chemickým čištěním a projekt společných čistíren závadných odpadních vod musí být přezkoušen ministerstvem techniky s hlediska úspornosti a technické proveditelnosti. Ostatní projekty vodovodních a kanalisačních staveb (dále "projekty") pro obytné stavby hromadně budované a zcela nebo zčásti územně soustředěné v obvodu obce (dále jen "sídliště"), musí být s hlediska úspornosti a technické proveditelnosti přezkoušeny příslušným krajským národním výborem.
(2) Projekt musí obsahovat tyto součásti:
1. údaj o počtu bytů v sídlišti a časový postup, v jakém byty budou dávány do užívání s vyjádřením časové koordinace mezi bytovou výstavbou a výstavbou veřejných investic,
2. přehlednou mapu v měřítku 1 : 25.000,
3. polohopisný plán v měřítku 1 : 2.880 nebo 1 : 1000 s vyznačením výškových poměrů kotami a vrstevnicemi a se zakreslením celého sídliště,
4. podélné profily vodovodních řádů nebo stok v měřítku délek 1 : 1000 a výšek 1 : 100,
5. plány stavebních objektů v měřítku 1 : 50,
6. technickou zprávu s hydrogeologickými podklady, hydrotechnickými a statickými výpočty,
7. rozpočet stavebního nákladu s výkazy kubatury zemních prací a objektů, ceníkem prací a hmot, rozborem cen a výpočtem potřeby stavebnin (i vodovodních trub a kanalisační litiny pro uliční zařízení) a
8. seznam služebností a dotčených vodních práv.
§ 2
(1) Projekt předloží prostřednictvím krajského národního výboru k přezkoušení
1. stavebník, a to
a) před vodoprávním projednáním, nebyl-li projekt před vyhlášením tohoto nařízení předložen k projednání podle vodního zákona, nebo
b) nejpozději do 31. ledna 1949, bylo-li vydáno před vyhlášením tohoto nařízení vodoprávní povolení, avšak s provedením projektu nebylo dosud začato nebo jeho provedení nebylo dosud plně dokončeno;
2. vodoprávní úřad neprodleně, byl-li projekt před vyhlášením tohoto nařízení již předložen k projednání podle vodního zákona, ale nebylo-li dosud vydáno vodoprávní povolení.
(2) Bylo-li již s provedením projektu začato, nutno předložit celý projekt a vyznačit v něm část, která dosud není provedena.
§ 3
Příslušný krajský národní výbor (u projektů staveb vodovodů složitých řešení co do odběru vody, její úpravy a distribuce, projektů skupinových vodovodů přesahujících hranice kraje, projektů staveb kanalisačních čistíren s biologickým nebo chemickým čištěním a projektů společných čistíren závadných odpadních vod ministerstvo techniky) přezkouší předložený projekt, zjistí jeho souvislost s prováděcími plány bytových staveb a přesvědčí se, jak je zajištěna časová koordinace všech prací pro výstavbu sídliště. Projekt vrátí buď s potvrzením o přezkoušení anebo s příkazem stavebníkovi, aby projekt změnil nebo doplnil; při tom však nelze uložit, aby byla odstraněna již provedená část stavby. Projekt smí být vodoprávně projednán jen, je-li opatřen potvrzením příslušného krajského národního výboru (ministerstva techniky) o přezkoušení. Výsledek přezkoušení je závazný pro projednání projektu podle vodního zákona i pro jeho provedení; bylo-li již uděleno vodoprávní povolení a je-li v rozporu s potvrzením o přezkoušení, je třeba projekt znovu vodoprávně projednat. Od výsledku přezkoušení se lze odchýlit jen se souhlasem příslušného krajského národního výboru (ministerstva techniky).
§ 4
Pokud obec pro sídliště (§ 1) budované jako součást úkolů dvouletého hospodářského plánu nebo zařazené do prováděcích plánů pětiletého plánu dosud nepořídila projekt staveb vodovodních a kanalisačních, je povinna tak učinit neprodleně a předložiti projekt do 28. února 1949 krajskému národnímu výboru, který jej předloží se svým vyjádřením ministerstvu techniky k přezkoušení, pro něž platí obdobně ustanovení § 3.
§ 5
Ministerstvo techniky může přezkoušením projektů podle §§ 3 a 4 pověřit krajské národní výbory.
§ 6
Dokud nepočnou krajské národní výbory působit ve věcech upravených tímto nařízením, vykonávají jejich působnost v českých zemích zemské národní výbory a na Slovensku pověřenectvo techniky.
§ 7
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Široký v.r.
Dr. Ing. Šlechta v.r.