Nařízení ze dne 20.8.1920 k provedení zákona ze dne 30. března 1920, č. 252 Sb. z. a n., kterým se vydávají ustanovení o státní vlajce, státních znacích a státní pečeti

14.9.1920 | Sbírka:  512/1920 Sb. | Částka:  104/1920ASPI

Vztahy

Nadřazené: 252/1920 Sb.
Pasivní derogace: 163/1960 Sb., 30/1945 Sb.II, 280/1939 Sb., 269/1936 Sb.
512/1920 Sb.
Nařízení vlády
republiky Československé
ze dne 20. srpna 1920
k provedení zákona ze dne 30. března 1920, č. 252 Sb. z. a n., kterým se vydávají ustanovení o státní vlajce, státních znacích a státní pečeti.
Změna: 269/1936 Sb.
§ 1
K výzdobě státních úřadů a soudů užívá se státní vlajky nebo praporu podle ní utvořeného.
§ 2
Pokud se označuje svrchovanost státní nebo státní majetek pruhy ve státních barvách, buďtež pruhy tyto bělo-červeno-modré. Opakují-li se barvy, budiž pruh modrý o polovinu užší nežli pruh červený nebo bílý.
§ 3
K označení státních úřadů, soudů, ústavů a podniků, jakož i státního majetku užívá se s výjimkou případů uvedených v §§ 4 a 5 malého státního znaku.
§ 4
Středním státním znakem označují se státní úřady a soudy společné celému státu.
§ 5
Pokud jest třeba ve styku zahraničním státního znaku, užívá se k tomu velikého státního znaku. Téhož znaku užívá president republiky a Národní shromáždění při slavnostních příležitostech.
§ 6
Velikou státní pečetí (§ 8 zákona) pečetí se při slavnostních příležitostech mezinárodních; jinak pečetí se malou státní pečetí.
President republiky pečetí dopisy a listiny, nevyžadující podle ústavní listiny spolupodpisu odpovědného člena vlády, pokud nemají povahy zcela soukromé, pečetí shodnou s velkou pečetí státní, avšak s nápisem v kruhu: "President republiky Československé".
§ 7
Státní úřady, soudy, ústavy a podniky užívají úřední pečeti, na níž jest zobrazen malý státní znak, kol něhož v kruhu jest uvedeno stručné označení dotyčného úřadu a jeho sídla. O jazyku, v němž toto označení má býti uvedeno, obsahují bližší předpisy prováděcího nařízení k zákonu ze dne 29. února 1920, č. 122 Sb. z. a n., jímž se stanoví zásady jazykového práva v republice Československé.
Ministerstvo zahraničních věcí určí, pokud zahraniční úřady republiky Československé užívají úřední pečeti s velikým státním znakem.
§ 8
zrušen
§ 9
zrušen
§ 10
zrušen
§ 11
O používání vlajek, praporů a znaků v oboru správy vojenské budou vydány předpisy zvláštní.
§ 12
Nařízení toto stává se ihned účinným a provedení jeho přísluší ministru vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Johanis v. r.
Habrman v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Winter v. r.
Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Meissner v. r.
Dr. Markovič v. r.