Vyhláška ze dne 10.1.1950 o prodeji konfiskovaných movitých věcí hmotných národními výbory

10.1.1950 | Sbírka:  48/1950 Ú.l.I | Částka:  8/1950ASPI

Vztahy

Nadřazené: 141/1947 Sb., 45/1946 Sb., 108/1945 Sb.
48/1950 Ú.l.
VYHLÁŠKA
osídlovacího úřadu a Fondu národní obnovy v Praze
ze dne 10. ledna 1950
o prodeji konfiskovaných movitých věcí hmotných národními výbory.
Osídlovací úřad a Fond národní obnovy v Praze vyhlašují podle § 6 odst. 1 písm. a) dekretu presidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, podle § 4 odst. 1 č. 6 vládního nařízení č. 45/1946 Sb., jímž se vydává statut a jednací řád Fondů národní obnovy a podle § 13 odst. 4 zákona č. 141/1947 Sb., o Likvidačním fondu měnovém v dohodě s ministerstvy vnitra, financí, Státním úřadem plánovacím a nejvyšším účetním kontrolním úřadem:
§ 1
(1) Podle ustanovení této vyhlášky prodají okresní národní výbory a národní výbory, které vykonávají jejich působnost (dále jen okresní národní výbory), movité věci hmotné, konfiskované podle dekretu č. 108/1945 Sb., které nebyly dosud odevzdány nebo prodány podle příslušných předpisů o rozdělení movitého konfiskovaného majetku.
(2) Podle této vyhlášky prodají okresní národní výbory též věci, jichž v době po 29. září 1938 pod tlakem okupace nebo v důsledku národní, rasové nebo politické persekuce pozbyly osoby, u nichž nejsou dány podmínky konfiskace, jestliže nebyla podána včas žádost o vrácení těchto věcí.
(3) Okresní národní výbory mohou pověřiti prodejem podle této vyhlášky, s výjimkou prodejů pojízdných motorových vozidel a takových, jež lze po opravě uvésti v pojízdný stav, místní národní výbory v obcích s počtem obyvatelů nad 2000.
§ 2
Podle této vyhlášky nebudou prodávány
a) věci, které jsou příslušenstvím nebo součástí konfiskovaných nemovitostí, podniků výrobních, distribučních, ubytovacích, dále peněžních ústavů a pod. a to i likvidovaných,
b) drahé kovy a předměty z nich zhotovené, drahokamy, perly a skvosty, zlaté a stříbrné mince, cenné papíry a platidla,
c) známky a celiny, které jsou předmětem filatelie,
d) věci, které mají v držení nebo které sice nemají v držení, ale o něž zažádaly orgány státní zejména také lidové správy, státní podniky, podniky znárodněného průmyslu a hospodářství, znárodněné banky a pojišťovny, svazky zájmové samosprávy a veřejnoprávní korporace, zejména zájmové a kulturní, podle vyhlášky osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy v Praze č. 1533/1948 Ú.l. I.
e) věci, které možno pokládati podle zákona č. 137/1946 Sb., za státní kulturní majetek a které za takový majetek označí Národní kulturní komise.
§ 3
(1) Orgány státní zejména také lidové správy a soudy jsou povinny hlásiti věci, které mají býti prodávány podle této vyhlášky (dále jen věci), a místo jejich uložení místně příslušnému okresnímu národnímu výboru.
(2) V hlášení jest uvésti též věci, které jest možno pokládati za státní kulturní majetek podle zákona č. 137/1946 Sb., s označením, že mají povahu státního kulturního majetku. Tyto věci oznámí okresní národní výbor Národní kulturní komisi.
(3) Okresní národní výbor seznamenává běžně hlášené nebo jinak zjištěné věci do rejstříku, který obdrží od Fondu národní obnovy.
§ 4
(1) Národní výbor prodá věci uchazečům.
(2) Sběrné suroviny podle vlád. nař. č. 88/1949 Sb., prodá výhradně národnímu podniku Sběrné suroviny.
(3) Opotřebené věci použitelné, o něž nemá zájem jiný uchazeč, zejména jejich větší soubory nabídne ke koupi národnímu podniku Sběrné suroviny. Předměty kulturní a sběratelské hodnoty, které nejsou státním kulturním majetkem, nabídne národnímu podniku Obchodní domy, závod Antikva, nejde-li o jednotlivé předměty, o němž má zájem jejich dosavadní držitel.
§ 5
(1) Národní výbor provede odhad věcí na místě samém soudním (úředním) znalcem. Odhad věcí běžných a menší hodnoty může býti proveden jinou vhodnou osobou.
(2) Odhadce stanoví obecnou hodnotu prodávané věci, při čemž vychází z cen na volném trhu. U sběrných surovin (§ 4 odst. 2) platí úřední ceny.
(3) Odhad pojízdného motorového vozidla nebo takového, které lze po opravě uvésti v pojízdný stav, provede výhradně soudní znalec, který o odhadu vyhotoví odhadní listinu na předepsaném tiskopise.
§ 6
(1) Prodejní cenou jest obecná hodnota (§ 5) prodávaných věcí.
(2) Z prodejní ceny může národní výbor ve výjimečných a odůvodněných případech poskytnouti slevu až do výše 30 % této ceny nebo povoliti splátky tak, aby prodejní cena byla zaplacena nejdéle do dvou let.
(3) Při prodeji opotřebovaných věcí národnímu podniku Sběrné suroviny sníží se prodejní cena až o 50 %.
§ 7
K úhradě nákladů odhadu a prodeje připočte národní výbor k prodejní ceně upravené případně podle § 6 přirážku ve výši 10 %, kterou jest kupec povinen zaplatiti s prodejní cenou. Zaplacenou přirážku odvede Fond národní obnovy národnímu výboru, který prodej provedl.
§ 8
(1) O prodeji vyhotoví národní výbor prodejní list ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží kupec a Fond národní obnovy, jedno si ponechá národní výbor ve spise a jedno zůstane v bloku. Provedený prodej vyznačí v rejstříku.
(2) Koupě jest pravoplatně uzavřena, jakmile kupující podepíše prodejní list.
(3) Národní výbor odevzdá prodanou věc kupci po zaplacení prodejní ceny s přirážkou nebo, byly-li povoleny splátky, po zaplacení přirážky a první splátky.
(4) Do úplného zaplacení prodejní ceny s přirážkou zůstává prodaná věc ve vlastnictví čs. státu.
§ 9
(1) Prodejní cenu s přirážkou zaplatí kupec ve volných platidlech vplatními lístky na šekový účet Fondu národní obnovy v Praze.
(2) Jako průkaz vlastnictví koupené věci slouží kupci prodejní list se stvrzenkami o úplném zaplacení prodejní ceny s přirážkou.
§ 10
Fondu národní obnovy přísluší řízení a dozor při provádění této vyhlášky; k provedení vyhlášky vydá Fond pokyny.
§ 11
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1950 a platí jen v českých zemích.
Předseda:
Dr. Kreysa v.r.