Nařízení ze dne 14.8.1950 o přezkoušení projektů na zásobování vodou výrobních podniků a léčebných a ošetřovacích ústavů a projektů úpraven vody, jakož i o zajištění jejich provádění

30.8.1950 | Sbírka:  127/1950 Sb. | Částka:  51/1950ASPI

Vztahy

Nadřazené: 241/1948 Sb.
Pasivní derogace: 107/1966 Sb.
127/1950 Sb.
NAŘÍZENÍ
ministra techniky
ze dne 14. srpna 1950
o přezkoušení projektů na zásobování vodou výrobních podniků a léčebných a ošetřovacích ústavů a projektů úpraven vody, jakož i o zajištění jejich provádění.
Ministr techniky nařizuje podle § 41 odst. 4 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1
Každý projekt na zásobování vodou (pitnou i užitkovou) výrobních podniků, zejména průmyslových závodů (dále jen "podniky") a léčebných a ošetřovacích ústavů a j. (dále jen "ústavy"), jakož i každý projekt úpravny vody musí býti ještě před vodoprávním projednáním a zařazením do plánu investic přezkoušen s hlediska plánovacího, a to zejména s hlediska účelnosti, technické proveditelnosti a hospodárnosti a s hlediska zdravotního. Za tím účelem předloží stavebník takový projekt krajskému národnímu výboru. Je-li stavebníkem národní podnik, předloží projekt k přezkoušení prostřednictvím nadřízeného orgánu.
§ 2
(1) Krajský národní výbor přezkouší s výjimkou uvedenou v odstavci 2 projekty uvedené v § 1.
(2) Projekty na zásobování vodou nebo na úpravu vody pro podniky, pro které platí ustanovení § 25 odst. 4 a § 55 zákona č. 131/1936 Sb., o obraně státu, jakož i projekty vojenské přezkouší vždy ministerstvo techniky; toto ministerstvo přezkouší také projekty vodovodů složitého řešení co do odběru podzemní a povrchové vody.
(3) Krajský národní výbor nebo ministerstvo techniky (v dalším "schvalující orgán") vydá do dvou měsíců potvrzení o přezkoušení projektů uvedených v § 1 (potvrzení o technicko-hospodářském schválení) anebo příkaz k jejich změně nebo doplnění.
§ 3
(1) Schvalující orgán schválí projekt na zásobování vodou nebo na úpravu vody jenom tehdy, je-li prokázáno, že vypočtená potřeba vody je bezpečně kryta i s hlediska budoucí potřeby trvalou vydatností vodního zdroje (podzemní nebo povrchové vody).
(2) Projekt na zásobování vodou nebo na úpravu vody smí býti vodoprávně projednán pouze tehdy, je-li opatřen potvrzením o přezkoušení podle § 2 odst. 3.
§ 4
(1) Zjistí-li se při vodoprávním řízení okolnosti, které vyžadují odchylky od přezkoušeného projektu, oznámí příslušný národní výbor před udělením vodoprávního povolení tyto okolnosti schvalujícímu orgánu, který vydal potvrzení o přezkoušení podle § 2 odst. 3, a podá odůvodněný návrh na změnu tohoto potvrzení.
(2) Nebyla-li zachována lhůta stanovená v § 2 odst. 3, lze stavbu pojmouti do plánu investic i bez předchozího přezkoušení.
(3) Stavebník je povinen nahraditi náklady, které vzniknou přezkoušením projektu (náklady na vyžádané znalecké posudky a j.).
§ 5
(1) Projekt na zásobování vodou musí obsahovati:
1. technickou zprávu, v níž třeba uvésti
a) popis dosavadního způsobu zásobování vodou, jeho závady a statistická data pro výpočet potřeby vody, jakož i údaje o tom, jak má býti postaráno o vyčištění vypouštěných odpadních vod,
b) výpočet potřeby vody,
c) zda, po případě do jaké míry, je potřeba nezávadné vody kryta z jiných dosavadních zařízení,
d) způsob navrženého zásobování vodou, posouzení jímacího území nebo spotřeby povrchové vody, zhodnocení čerpacích pokusů nebo záznamů o měření vydatnosti vodních zdrojů,
e) fysikální a chemicko-bakteriologický rozbor vody a jeho posouzení,
f) odůvodnění návrhu jímacího zařízení,
g) návrh na úpravu vody a jeho odůvodnění s příslušnými hydrotechnickými výpočty a výpočty potřebného množství chemikálií a elektrické energie,
h) návrh čerpací stanice s výpočtem motorické síly a popis stavebního uspořádání a provozu,
ch) hydrotechnický výpočet potrubí a odůvodnění voleného druhu materiálu,
i) popis všech vodovodních objektů od jímacího území až k místu spotřeby,
j) návrh vodojemů, výpočet jejich obsahu a popis uspořádání,
k) popis funkce vodovodního zařízení a návrh na jeho obsluhu,
l) návrh na obsluhu strojů a
m) výpočet rentability projektovaného vodovodního zařízení;
2. podrobnou situaci jímacího území v měřítku 1 : 1 000 s vrstevnicemi, zakreslením jímacích objektů a vyznačením ochranných pásem a ochranných opatření;
3. situaci v měřítku 1 : 2 880 nebo 1 : 2 500 nebo 1 : 1 000 podle možnosti s vrstevnicemi a vyznačením zastavění dnešního i zastavění plánovaného do budoucna; do situace nutno zakresliti jímací území s jímacími objekty, úpravnu vody, čerpací stanici, přívod vody k místu spotřeby a její rozvod, vodojemy, trubní řady s vyznačením světlostí trub a jejich délky, objekty trubní sítě a označení parcel, jež se navrhuje vyvlastniti nebo zatížiti věcnými břemeny pro stavby a zařízení sloužící k zásobování vodou nebo úpravě vody;
4. podrobný podélný profil trubních řadů v měřítku délek 1 : 2 000 a výšek 1 : 200 nebo délek 1 : 1 000 a výšek 1 : 100 se všemi nutnými kotami území, niveletou potrubí, hloubkami uložení potrubí se zakreslenými objekty a výstrojí;
5. podrobné plány jímacích objektů, úpravny vody, čerpací stanice, odběrného zařízení vody povrchové, vodoměrné šachtice, podchodů pod drahou, shybek a vodojemů v podrobnostech stavebních, strojních a elektrotechnických, v podélných a příčných řezech, jakož i v pohledech v měřítku 1 : 50;
6. kladečský plán v měřítku 1 : 2 880 nebo 1 : 2 500 nebo 1 : 2 000 se zakreslením všech spojů, označením výstroje a s přehlednou tabulkou potrubí podle světlosti a tvarovek; 7. statické výpočty železobetonových konstrukcí a základů s výkresy bednění, výztuže a s výkazy potřebného materiálu;
8. seznam nemovitostí, které se navrhuje vyvlastniti nebo zatížiti věcnými břemeny, a seznam vodních práv, jež jsou projektem dotčena;
9. výpočet měr a kubatur;
10. podrobný rozpočet podle platných kalkulačních a cenových předpisů.
(2) Jde-li o méně složité projekty vodovodů, může krajský národní výbor povoliti úlevy, pokud jde o náležitosti projektu uvedené v odstavci 1. Tyto úlevy však nesmějí býti na závadu možnosti řádného přezkoušení projektu.
§ 6
Projekt úpravny vody musí obsahovati:
1. technickou zprávu, obsahující zejména údaje uvedené v § 5 odst. 1 č. 1 písm. e), g) a l), dále jednak návrh strojního zařízení s výpočtem motorické síly a popis stavebního uspořádání a provozu, jednak popsání funkce úpravny vody a manipulace při úpravě vody;
2. podrobný plán celkového návrhu úpravny vody v podrobnostech stavebních, strojních a elektrotechnických, v podélných a příčných řezech, jakož i v pohledech v měřítku 1 : 50;
3. přílohy a údaje uvedené v § 5 odst. 1 č. 7, 8, 9 a 10.
§ 7
Budou-li z podniku nebo z ústavu vypouštěny znečištěné odpadní vody, musí býti zároveň s projektem podle tohoto nařízení předložen projekt čistírny odpadních vod podle nařízení ministra techniky č. 20/1950 Sb., o přezkoušení projektů čistíren odpadních vod výrobních podniků a nemocnic a o zajištění jejich budování.
§ 8
(1) Nejde-li o případy uvedené v § 2 odst. 2, je třeba předložiti krajskému národnímu výboru k přezkoušení i ty projekty na zásobování vodou nebo na úpravu vody, jejichž zařazení do investičního plánu na rok 1951 bylo již povoleno, a to bez ohledu na to, zda byly již vodoprávně projednány. V případě, že schvalující orgán nevydá potvrzení o přezkoušení projektu, nesmí býti stavba podle tohoto projektu provedena.
(2) Přezkoušení těchto projektů nesmí podstatně zdržeti provádění stavebních prací.
§ 9
Zařízení na zásobování vodou nebo na úpravu vody tvoří nedílnou součást stavby podniku nebo ústavu, pokud tyto podniky nebo ústavy potřebují vodu ke svému provozu. Do plánu investic lze stavby takového podniku nebo ústavu pojmouti vždy jen současně s projektem na zásobování vodou nebo na úpravu vody; totéž platí obdobně při rozšíření a změně výroby, výrobního nebo léčebného postupu takového podniku nebo ústavu, pokud takovéto opatření vyžaduje zvýšenou potřebu vody, jež není kryta dosavadním zdrojem vody.
§ 10
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Zápotocký v. r.
Dr. Ing. Šlechta v. r.