Vyhláška ze dne 17.6.1953 ukončení platnosti poštovních známek znějících na staré peníze

17.6.1953 | Sbírka:  176/1953 Ú.l. | Částka:  78/1953ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1953 Sb.
176/1953 Ú.l.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 17. června 1953
o ukončení platnosti poštovních známek znějících na staré peníze.
Ministr financí stanoví v dohodě s ministrem spojů podle § 10 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě:
§ 1.
(1) Poštovní známky, které byly v oběhu dne 31. května 1953, pozbývají platnosti uplynutím dne 18. června 1953. Tyto známky se nevyměňují za nové poštovní cenniny.
(2) Tím se mění ustanovení č. 13 směrnic ministra financí č. 159/1953 Ú. l., o způsobu provedení peněžní reformy.
§ 2.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. června 1953.
Ministr:
Kabeš v. r.