Nařízení ze dne 9.11.1955, kterým se doplňuje a mění vládní nařízení č. 183/1947 Sb., jímž se určují zemědělské výrobní oblasti

3.12.1955 | Sbírka:  53/1955 Sb. | Částka:  30/1955ASPI

Vztahy

Nadřazené: 139/1947 Sb.
Aktivní derogace: 183/1947 Sb.
Pasivní derogace: 40/1964 Sb.
53/1955 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 9. listopadu 1955,
kterým se doplňuje a mění vládní nařízení č. 183/1947 Sb., jímž se určují zemědělské výrobní oblasti.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 6 zákona č. 139/1947 Sb.:
Čl.I
Vládní nařízení č. 183/1947 Sb., jímž se určují zemědělské výrobní oblasti, se mění a doplňuje takto:
1. Za § 1 se vkládá jako nové ustanovení § 2, který zní:
"§ 2
(1) Rada místního národního výboru může podat do 31. října běžného roku zemědělskému odboru rady okresního národního výboru odůvodněný návrh na přeřazení území obce do jiné výrobní oblasti.
(2) Zemědělský odbor rady okresního národního výboru projedná v součinnosti s finančním odborem návrhy rad místních národních výborů, učiněné podle odstavce 1, a předloží je do 15. prosince běžného roku zemědělské správě rady krajského národního výboru.
(3) Zemědělská správa rady krajského národního výboru projedná v součinnosti s finančním odborem návrhy zemědělských odborů rad okresních národních výborů a předloží je ministerstvu zemědělství ke konečnému rozhodnutí.
(4) Ministerstvo zemědělství rozhodne v dohodě s ministerstvem financí o přeřazení území obce do jiné výrobní oblasti a určí zároveň počátek doby, od níž přeřazení nabývá účinnosti."
2. Dosavadní označení § 2 se mění na § 3.
Čl.II
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Široký v. r.
Krutina v. r.