Zákon ze dne 16.10.1958 o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé

6.11.1958 | Sbírka:  63/1958 Sb. | Částka:  25/1958ASPI
63/1958 Sb.
ZÁKON
ze dne 16. října 1958
o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
Národní shromáždění Republiky československé, vycházejíc z dosavadních výsledků dosažených v rozvoji československého národního hospodářství a sledujíc cíl
zajistit další rychlý proporcionální rozvoj výrobních sil na podkladě nejplnějšího využívání přírodních a ekonomických podmínek naší země, všestranného rozvoje techniky a rozšiřující se mezinárodní socialistické dělby práce a
zvýšit hmotnou a kulturní úroveň lidu na základě růstu společenské produktivity práce, založeného na socialistických výrobních vztazích,
stanoví:
§ 1
(1) Objem průmyslové výroby se do roku 1960 zvětší celkem o 54 % ve srovnání s rokem 1955; přitom objem výroby výrobních prostředků vzroste o 61 % a objem výroby spotřebních předmětů o 44 %.
(2) Objem výroby v hlavních průmyslových odvětvích vzroste takto: v průmyslu paliv o 45 %, v průmyslu energetiky o 72 %, v hutním průmyslu o 59 %, v chemickém průmyslu o 61 %, ve strojírenství o 77 %, ve spotřebním průmyslu o 39 % a v potravinářském průmyslu o 32 %.
(3) Výroba nejdůležitějších výrobků vzroste tak, že se v roce 1960 vyrobí:
elektřiny ...........................    24,2 miliardy kWh
uhlí ................................    93,8 milionu tun
koksu kamenouhelného ................    8,2 milionu tun
oceli ...............................    6,8 milionu tun
válcovaného materiálu ...............    4,6 milionu tun
pohonných látek celkem ..............    1,8 milionu tun
umělých hnojiv dusíkatých ...........   142,6 tisíce tun dusíku
umělých hnojiv fosforečných .........   144,2 tisíce tun
                         kysličníku
                         fosforečného
umělých vláken ......................    65,3 tisíce tun
papíru ..............................   431  tisíc tun
chemického zařízení .................    62  tisíce tun
zařízení válcoven ...................    33  tisíce tun
zemědělských strojů ................. za 1 033  miliony Kčs
osobních automobilů .................    55  tisíc kusů
chladniček ..........................   118,5 tisíc kusů
televizních přijímačů ...............   235  tisíc kusů
cementu .............................  4 656  tisíc tun
vápna ...............................  2 090  tisíc tun
bavlněných tkanin ...................   433,8 milionu metrů
hedvábných tkanin ...................    63,4 milionu metrů
lněných a pololněných tkanin ........    65  milionů metrů
vlněných tkanin .....................    47,3 milionu metrů
obuvi ...............................    87,7 milionu párů
masa ................................   460,6 tisíce tun
másla ...............................    64,5 tisíce tun
cukru ...............................   982,5 tisíce tun
rostlinných jedlých tuků ............   106  tisíc tun
§ 2
(1) Objem zemědělské výroby se do roku 1960 zvětší zhruba o 27 % ve srovnání s rokem 1955; přitom živočišná výroba vzroste rychleji než výroba rostlinná.
(2) Objem strojových prací strojních a traktorových stanic vzroste o 140,4 %.
(3) Zemědělství bude dodáno v roce 1960 o 59 % strojených hnojiv v čistých živinách více než v roce 1955 a v období druhého pětiletého plánu celkem 46 000 traktorů, 5 100 obilních kombajnů a další zemědělské stroje.
(4) Objem těžby dřeva se do roku 1960 zmenší o 11,5 % ve srovnání s rokem 1955.
§ 3
Objem železniční dopravy se do roku 1960 zvětší v tunokilometrech o 61 % ve srovnání s rokem 1955. Do roku 1960 bude dokončena elektrifikace železničních tratí Ústí nad Labem-Nymburk a Praha-Česká Třebová-Valašské Meziříčí-Žilina. Výkon veškeré nákladní automobilové dopravy v tunokilometrech vzroste o 55 %.
§ 4
Objem stavebních prací prováděných stavebně montážními organizacemi se do roku 1960 zvětší o 57 % ve srovnání s rokem 1955.
§ 5
Celkový objem investic bude v roce 1960 o 70 % větší než v roce 1955; přitom objem státní investiční výstavby vzroste o 60 %.
§ 6
(1) Osobní spotřeba obyvatelstva se do roku 1960 zvětší zhruba o jednu třetinu ve srovnání s rokem 1955.
(2) V bytové výstavbě bude v období druhého pětiletého plánu předáno do užívání 330 tisíc bytových jednotek.
(3) Počet posluchačů přijímaných do prvních ročníků vysokých škol, včetně učitelského studia navazujícího na úplné středoškolské vzdělání, se do roku 1960 zvýší o 35 % ve srovnání s rokem 1955. Produkce celovečerních hraných filmů vzroste o 125 %.
(4) Počet lékařů se do roku 1960 zvýší o 25 % a počet míst v zařízeních sociální péče o 46 % ve srovnání s rokem 1955.
§ 7
Objem zahraničního obchodu se do roku 1960 zvětší o 48 % ve srovnání s rokem 1955; přitom vývoz strojírenských výrobků vzroste o 104 %.
§ 8
(1) Produktivita práce bude v roce 1960 v průmyslu nejméně o 35 % a ve stavebně montážních organizacích o 55 % větší než v roce 1955.
(2) V témže období vzroste počet zaměstnanců v národním hospodářství o 12 %.
(3) Vlastní náklady se sníží v průmyslu nejméně o 12,4 % a ve stavebně montážních organizacích o 13,9 %.
§ 9
K provedení druhého pětiletého plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé stanoví vláda usnesením roční prováděcí plány, kterými určí úkoly na tato období.
§ 10
(1) Vláda se zmocňuje, aby nařízeními činila opatření nutná ke splnění úkolů státního plánu, zejména v otázkách organizace, hospodaření, financování a kontroly národních podniků a ostatních hospodářských a jiných organizací, v otázkách provádění, organizace, financování a kontroly investiční výstavby, v otázkách zajištění dodávek výrobků a prací a jejich kontroly a v otázkách správy a evidence národního majetku.
(2) Nařízení podle odstavce 1 ve věcech, k jejichž úpravě by jinak bylo třeba zákona, vyžadují souhlasu presidenta republiky, který je spolupodepisuje. Vláda je povinna předložit takové nařízení do jednoho měsíce ode dne jeho vyhlášení Národnímu shromáždění. Odepře-li je Národní shromáždění schválit, pozbývá nařízení platnosti třicátým dnem ode dne usnesení, nestanoví-li Národní shromáždění lhůtu jinou. Předseda vlády vyhlásí pak bez odkladu ve Sbírce zákonů, že nařízení pozbylo platnosti a od které doby.
(3) Jednotliví ministři mohou v oboru své působnosti vydávat předpisy k provedení úkolů, které jim ukládá státní plán.
§ 11
Opatření, která až dosud učinila vláda nebo jednotliví ministři ke splnění úkolů vyplývajících z tohoto zákona, se považují za opatření učiněná podle něho.
§ 12
Tento zákon nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
 Novotný v.r.

             Fierlinger v.r.

              Široký v.r.

Dolanský v.r.            Poláček v.r.
Kopecký v.r.             Tesla v.r.
Ing. Jankovcová v.r.         Uher v.r.
Barák v.r.              Beran v.r.
Ing. Šimůnek v.r.          Jonáš v.r.
Dr. Kyselý v.r.           Reitmajer v.r.
Plojhar v.r.             Dr. Škoda v.r.
Dr. Šlechta v.r.           Ing. Černý v.r.
Bakuľa v.r.             Dvořák v.r.
David v.r.              Dr. Kahuda v.r.
Ďuriš v.r.              generálplukovník Lomský v.r.
Krajčír v.r.             Dr. Neuman v.r.
Krosnář v.r.             Ouzký v.r.
Machačová v.r.            Pospíšil v.r.
Dr. Nejedlý v.r.           Ing. Púčik v.r.
             Dr. Vlasák v.r.