Zákon ze dne 22.6.1922 o ražbě dalších drobných mincí

22.7.1922 | Sbírka:  195/1922 Sb. | Částka:  67/1922ASPI

Vztahy

Prováděcí: 246/1924 Sb., 55/1924 Sb., 166/1923 Sb., 30/1923 Sb.
Aktivní derogace: 195/1922 Sb.
Pasivní derogace: 103/1928 Sb., 195/1922 Sb.
195/1922 Sb.
Zákon
ze dne 22. června 1922
o ražbě dalších drobných mincí.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Vláda se zmocňuje raziti další drobné mince měny československé po 10, 5 a 2 haléřích a to desetníky a pětníky z 92 dílů mědi s 8 díly zinku, dvouhaléře z čistého zinku.
Z kilogramu mincovního kovu raziti jest desetníků 500, pětníků 600 a dvouhaléřů 500 kusů.
Líc všech těchto mincí má malý znak republiky Československé, na rubu pak každého z těchto tří druhů mincí vyznačena jest její hodnota.
§ 2.
Tyto drobné mince (§ 1) razí se jen na účet státu, celkem nejvíce za 40 milionů Kč.
§ 3.
Státní a jiné veřejné pokladny povinny jsou přijímati desetníky a pětníky jen do 10 Kč, dvouhaléře jen do 2 Kč.
Bankovní úřad ministerstva financí jest povinen ve hlavním ústavě i ve filiálkách vyměňovati drobné mince (§ 1) neopotřebované bez obmezení za jiná zákonná platidla a mince drobné oběhem opotřebované vyměňovati ze platidla téhož i jiného druhu.
Ve styku soukromém není nikdo povinen přijímati desetníků a pětníků více než za 10 Kč a dvouhaléřů více než za 1 Kč.
Ustanovení toto netýká se mincí proděravěných a vůbec jinak než obyčejným oběhem zlehčených, ani mincí padělaných.
§ 4.
Mince drobné (§ 1), které jen delším oběhem a opotřebováním byly zlehčeny, přijímají sice státní a jiné veřejné pokladny i jako zákonité platidlo i na výměnu, avšak nevydávají jich, nýbrž dávají je přemincovati.
Mince padělané, těmito pokladnami zjištěné, propadají bez náhrady státu a zasílají se státní mincovně.
Mince jinak než oběhem zlehčené (na př. proděravené) bere státní i jiná veřejná pokladna, u které se taková mince objeví, z oběhu bez náhrady.
§ 5.
Vláda se zmocňuje, aby dosavadní drobné mince korunové měny rakousko- uherské, pokud nebyly ještě vzaty z oběhu podle zákona ze dne 1. března 1921, čís. 94 Sb. z. a n., směnila za drobné mince nové (§ 1) bez jakékoliv srážky.
§ 6.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provésti jej ukládá se ministru financí ve shodě s ministrem spravedlnosti.
T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
A. Novák v. r.