Vyhláška ze dne 17.7.1967, kterou se mění vyhláška č. 32/1965 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění

24.8.1967 | Sbírka:  84/1967 Sb. | Částka:  31/1967ASPI

Vztahy

Nadřazené: 65/1965 Sb., 40/1964 Sb.
Aktivní derogace: 32/1965 Sb.
Pasivní derogace: 440/2001 Sb., 76/1981 Sb.
84/1967 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů
ze dne 17. července 1967,
kterou se mění vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění
Ministerstva zdravotnictví a spravedlnosti, Státní úřad sociálního zabezpečení a Ústřední rada odborů stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 203 odst. 2 zákoníku práce č. 65/1965 Sb. a § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.:
Čl.1
Vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, se mění takto:
1. § 2 odst. 3 zní:
"(3) Bolest se neodškodňuje, nedosahuje-li úhrnné hodnocení bolesti z téhož poškození na zdraví alespoň třiceti bodů; to však neplatí, jde-li o odškodnění bolesti podle § 444 občanského zákoníku."
2. § 4 odst. 3 zní:
"(3) Ztížení společenského uplatnění se neodškodňuje, nedosahuje-li úhrn následků z téhož poškození na zdraví alespoň třiceti bodů; to však neplatí, jde-li o odškodnění ztížení společenského uplatnění podle § 444 občanského zákoníku."
3. § 8 zní:
"§ 8
O lékařský posudek může požádat poškozený, ten, kdo za poškození zdraví odpovídá (organizace nebo občan), a jde-li o odškodnění podle předpisů pracovně právních, také závodní výbor základní organizace Revolučního odborového hnutí, popřípadě jiný orgán vykonávající jeho působnost; takový posudek je bezplatný.*)"
4. Příloha k vyhlášce se v části B (Sazby pro hodnocení) mění tak, že
a) v oddílu I (Bolestné u úrazů) sazba 243 pod písm. c) III. stupně v prvém řádku zní:
  "v rozsahu do 3 cm2     10-15",
b) v oddílu II (Odškodnění za ztížení společenského uplatnění u úrazů) sazby 351 a 377 zní:
  "351. Ztráta palce včetně        vpravo vlevo
     záprstní kosti           250  210
   377. Porucha úchopové funkce
     III. - V. prstu, do úplného
     sevření do dlaně chybí  1-2 cm   10   7
                  3-4 cm   40   35
              více než 4 cm   60   50",
c) v oddílu III (Odškodnění za bolest u nemocí z povolání a otrav) se za sazbu 41 vkládá sazba 41 a) v tomto znění:
  "41 a) Rakovina plic a dýchacích cest**) 800 - 1000".
*) Pokud se o posudku vydává písemné potvrzení, vybírá se za ně správní poplatek podle vyhlášky č. 146/1965 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 26/1967 Sb. (položka č. 34 sazebníku I).
**) Bolestné za bolest v důsledku operace, vyšetřovacích a léčebných výkonů při rakovině plic a dýchacích cest a při dočasném chorobném stavu, který způsobuje důvodné podezření z tohoto onemocnění, se hodnotí zvlášť s použitím sazeb za jiná poškození, s nimiž lze tuto bolest srovnávat (zejména sazby 75 a 83 oddílu I. přílohy k vyhlášce).
Čl.2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1967.
Ministr spravedlnosti:
Dr. Neuman v. r.
Ministr zdravotnictví:
Dr. Plojhar v. r.
Předseda Státního úřadu sociálního zabezpečení:
Štanceľ v. r.
Předseda Ústřední rady odborů:
Pastyřík v. r.