Vyhláška ze dne 3.12.1979, kterou se vydávají základní podmínky dodávky leteckých prací v zemědělství, lesním a vodním hospodářství

18.1.1980 | Sbírka:  1/1980 Sb. | Částka:  1/1980ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb., 103/1990 Sb., 37/1990 Sb.
1/1980 Sb.
VYHLÁŠKA
federální ministerstva dopravy
ze dne 3. prosince 1979,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky leteckých prací v zemědělství, lesním a vodním hospodářství
Změna: 37/1990 Sb.
Změna: 103/1990 Sb.
Federální ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ministerstvy stanoví podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb.:
§ 1
Předmět a rozsah úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje dodávky leteckých prací v zemědělství, lesním a vodním hospodářství (dále jen "letecké práce"), které provádí organizace vykonávající letecké práce (dále jen "dodavatel").1)
(2) Leteckými pracemi se rozumějí zejména letecké setí, aplikace průmyslových hnojiv, přípravků na ochranu rostlin (dále jen "přípravek") 2) včetně leteckých hygienicko-epidemiologických zásahů, nikoliv však stavebně montážní práce.
§ 2
zrušen
Smlouva o dodávce leteckých prací
§ 3
zrušen
§ 4
zrušen
§ 5
zrušen
§ 6
zrušen
(1) Provoz letadel při dodávce leteckých prací se řídí civilními leteckými předpisy.6)
(2) Při leteckých pracech jsou dodavatel i odběratel povinni používat strojů, zařízení a mechanismů schválených typů.7)
(3) Minimální plocha určená k leteckým pracem, s výjimkou ploch ošetřovaných vrtulníky, je 10 ha; musí umožňovat bezpečný přílet a odlet letadla nejméně ze dvou stran.
(4) Za provoz na pracovním letišti je odpovědný dodavatel; odběratel však je povinen plnit jeho pokyny týkající se provozu na letišti, úpravy a údržby plochy letiště a jeho vybavení.
§ 7
zrušen
§ 8
zrušen
§ 9
Odpovědnost za vady a reklamace
(1) Odběratel je povinen u dodavatele písemně reklamovat vady jakosti leteckých prací bez zbytečného odkladu nejdéle však
a) u vad, které jsou zřejmé ihned po provedení prací, do 15 dnů od jejich provedení,
b) u ostatních vad do skončení vegetačního období, které se týká ošetřovaného předmětu.
(2) Dodavatel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace oznámit odběrateli, zda reklamaci uznává, jaké opatření nebo dobu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.
(3) Vadami leteckých prací nejsou závady způsobené odběratelem, zejména
a) dodáním nevhodného přípravku, popřípadě přípravku neodpovídající kvality;
b) nevhodným stanovením dávek přípravku pro letecké práce;
c) nevhodným stanovením agrotechnického termínu leteckých prací, zejména se zřetelem na vývojovou fázi rostlin, škůdců, chorob rostlin a vývojovou fázi plevelů.
Majetkové sankce
§ 10
zrušen
§ 11
zrušen
Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 12
zrušen
§ 13
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1980.
Ministr:
Ing. Blažek v. r.
1) § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon) (úplné znění č. 127/1976 Sb.) - v současné době je dodavatelem těchto prací podnik pro letecké práce SLOV-AIR se sídlem v Bratislavě.
2) Seznam povolených přípravků na ochranu rostlin, který vydává federální ministerstvo zemědělství a výživy, a Metodická příručka na ochranu lesa, kterou vydává ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSR a ministerstvo lesního a vodního hospodářství SSR.